Υγειονομική διάταξη 221/65

ΥΔ ΕΙΒ/221/1965: Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη ΕΙΒ/221/1965: Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, (ΦΕΚ 138/Β/1965), 24-02-1965.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγιεινής

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις:

 

α) Του νομοθετικού διατάγματος 4372/1964 περί συστάσεως Υπουργείου Υγιεινής.

 

β) Του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 682/1960 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

γ) Του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων

 

δ) Του από [ΒΔ] 03-11-1950 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων προς καταπολέμηση επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών.

 

ε) Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4111/1960 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων.

 

στ) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και

 

ζ) Του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, αποφασίζομεν:

 

Εκδίδουμε την κάτωθι Υγειονομική Διάταξη:

 

Γενικά

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Γενικοί όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

 

Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα

 

Άρθρο 3: Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα

Άρθρο 4: Απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων αναλόγως της χρήσεως αυτών

Άρθρο 5: Ελάχιστοι όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα

Άρθρο 6: Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη

 

Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος

 

Άρθρο 7: Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος

Άρθρο 8: Ειδικοί όροι για κάθε τρόπο διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος

 

Ειδικές περιπτώσεις

 

Άρθρο 9: Μικρά ιδιωτικά συστήματα διαθέσεως λυμάτων

Άρθρο 10: Αποχωρητήρια άνευ ροής ύδατος

Άρθρο 11: Μεταφορά λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος και διάθεση αυτών

 

Απολύμανση λυμάτων

 

Άρθρο 12: Απολύμανση λυμάτων

 

Υπόχρεοι και υποχρεώσεις

 

Άρθρο 13: Υπόχρεοι και υποχρεώσεις

 

Άδεια

 

Άρθρο 14: Άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

 

Ισχύς και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Ισχύς Υγειονομικής Διατάξεως και Κυρώσεις

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις

 

Εν Αθήναις, τη 22-01-1965

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.