Νόμος 4042/12 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Η υγειονομική διάταξη Ε1Β/221/1965 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και οι μεταγενέστερες υγειονομικές διατάξεις τροποποίησής της, καθόσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ (EEL 204/37/1998), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ (EEL 47/1/2001), 2001/119/ΕΚ (EEL 47/32/2001) και 2001/573/ΕΚ (EEL 203/18/2001) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ΦΕΚ 138/Β/1965).

 

3. Η υγειονομική διάταξη Ε1Β/301/1964 περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, (ΦΕΚ 63/Β/1964).

 

4. Η κοινή υπουργική απόφαση [Α] 49541/1424/1986 Στερεά Απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1975/442/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 444/Β/1986).

 

5. Η άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003), καθώς και η άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006).

 

6. Η άδεια προσωρινής αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 10 της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β/2003).

 

7. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.