Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ισχύς Υγειονομικής Διατάξεως και Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ισχύς Υγειονομικής Διατάξεως.

 

Η παρούσα Υγειονομική διάταξις ισχύει καθ' άπασαν την Επικράτεια, η δε ισχύς άρχεται 3 μήνας από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάσα προγενεστέρα διάταξις γενική ή ειδική, ρυθμίζουσα άλλως τα υπό της παρούσης διεπόμενα, καταργείται.

 

Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα Κρατικά Υγειονομικά και Αστυνομικά όργανα.

 

2. Κυρώσεις.

 

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται συμφώνως προς τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, εκτός εάν υπό ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές, οπότε ισχύουν οι τελευταίες. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός έτους, οι παραβάτες τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.