Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις το έδαφος επιφανειακώς ή υπεδάφια, εφ' όσον:

 

α) Το έδαφος είναι πορώδες και άνευ ρωγμών ή οπών, δι' ων είναι δυνατόν να διαφύγουν λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα και να φθάσουν άνευ επαρκούς διηθήσεως και καθαρισμού μέχρι των υπογείων υδάτων. Διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις τα εδάφη ρωγμώδη ή μετά οπών ή εντός φρεάτων απαγορεύεται. Δύναται να επιτραπεί τοιαύτη διάθεσις μόνον κατά παρέκκλιση, κατόπιν ειδικής αδείας του Νομάρχου, καθορίζουσας τους σχετικούς όρους, μετά σύμφωνον γνώμη του Υγειονομικού Κέντρου και εφ' όσον εξ υδρογεωλογικής μελέτης διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος αλλοιώσεως των χαρακτηριστικών τυχόν επηρεαζόμενων υπ' αυτών υδάτων, εις βαθμό παραβλάπτοντα την χρήσιν αυτών, ως επίσης κίνδυνος ζημιών ή οχλήσεων εν γένει.

 

β) Πληρούνται οι στο άρθρο 8 καθοριζόμενοι ειδικοί όροι δι' έκαστον τρόπον διαθέσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.