Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αποχωρητήρια άνευ ροής ύδατος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ξηρόν αποχωρητήριον.

 

α) Θα τοποθετείται κατά το δυνατόν προς τα κατάντη πηγών ή φρεάτων, εν σχέσει προς την ροή του υπογείου ύδατος και εις απόσταση τουλάχιστον 15 m από αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος είναι άνευ ρωγμών ή οπών και δεν υπάρχει κίνδυνος ανυψώσεως του ορίζοντος των υπογείων υδάτων υπέρ τον πυθμένα του υποδοχέα (λάκκο), ως εν περιπτώσει ραγδαίων βράχων. Εν τη τελευταία περιπτώσει η εν λόγω απόστασις θα αυξάνεται εις 20 m τουλάχιστον.

 

β) Απαγορεύεται η ρίψις υδάτων εντός του υποδοχέα και δέον να αποκλείεται η είσοδος επιφανειακών ή υπογείων τοιούτων εντός αυτού.

 

2. Σηπτικό αποχωρητήριον.

 

α) Δια την θέσιν του υποδοχέα (βόθρου), τις αποστάσεις ασφαλείας και την στεγανότητα αυτού ισχύουν οι όροι οι καθοριζόμενοι δια τις σηπτικές δεξαμενές.

 

β) Ο υποδοχεύς θα φέρει κατάλληλη διάταξη αερισμού και φρεάτιον επιθεωρήσεως. Ούτος δέον να επιθεωρείται τουλάχιστον άπαξ του έτους και να εκκενώνεται, όταν η ιλύς καταλάβει το ήμισυ της χωρητικότητος αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.