Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μικρά ιδιωτικά συστήματα διαθέσεως λυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί διαθέσεως λυμάτων μεμονωμένων κατοικιών, μικρών ομάδων κατοικιών, σχολείων, στρατώνων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κατασκηνώσεων και λοιπών παρομοίων ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων, θα τηρούνται και οι αντιστοίχως καθοριζόμενοι όροι δια τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις.

 

1. Παροχή λυμάτων.

 

Η παροχή των λυμάτων και οι διακυμάνσεις αυτής δεν θα λαμβάνονται μικρότερες των ορίων του Πίνακα ΙΙ.

 

Πίνακας ΙΙ: Ελάχιστα όρια μέσης ημερησίας παροχής λυμάτων

Α/Α

Προέλευση

Lt / άτομο

1

Κατοικίες

100

2

Ξενοδοχεία

150

3

Νοσοκομεία

200

4

Σχολεία

 

 

α) Ημερήσια

50

 

β) Οικοτροφεία

100

5

Κατασκηνώσεις

75

 

Η μεγίστη ημερησία παροχή λυμάτων εκτιμάται κατά 50% ανωτέρα της μέσης τοιαύτης, η δε μεγίστη ωριαία εις το διπλάσιο έως τριπλάσιον της μέσης ωριαίας.

 

Εις τις κατοικίας ο αριθμός των ενοίκων θα εκτιμάται επί τη βάσει των κυρίων δωματίων με αντιστοιχία 1,5 ενοίκους ανά κύριον δωμάτιον. Εις πάσας τις λοιπές περιπτώσεις θα λαμβάνεται υπ' όψιν ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων, ως και η παροχή η προκύπτουσα εκ τυχόν ειδικών λειτουργών των εγκαταστάσεων.

 

2. Λιποσυλλέκτης.

 

Η χρήσις ειδικού λιποσυλλέκτη προ της καθιζήσεως ενδείκνυται μόνον εις περιπτώσεις εστιατορίων ή ετέρων εγκαταστάσεων, οι οποίες αποχετεύουν μεγάλους όγκους θερμών λυμάτων περιεχόντων λίπη ή έλαια εις σημαντικές ποσότητες.

 

Ο λιποσυλλέκτης δέον να έχει επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλη μορφήν και διατάξεις προς συγκράτηση των λιπών. Η ελαχίστη χωρητικότης υγρών του λιποσυλλέκτη δεν θα είναι μικροτέρα των 110 Lt ή του πενταπλασίου του μεγίστου όγκου λυμάτων, τα οποία προβλέπεται να αποχετεύονται εφ' άπαξ κατά ορισμένες χρονικές περιόδους. Το ύψος του ύπερθεν της στάθμης των υγρών ελευθέρου χώρου θα είναι τουλάχιστον 0,30 m.

 

Ο λιποσυλλέκτης δέον να επιθεωρείται και να καθαρίζεται τακτικώς προς εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας αυτού και προλήψεως αναπτύξεως δυσοσμιών.

 

3. Σηπτική Δεξαμενή (Σηπτικός βόθρος).

 

3.1. Χωρητικότης.

 

Δια τον υπολογισμό της χωρητικότητος της σηπτικής δεξαμενής θα λαμβάνονται υπ' όψιν τα κάτωθι στοιχεία:

 

α) Η μέση ημερησία παροχή λυμάτων, ως αυτή καθορίζεται εις τον Πίνακα ΙΙ.

β) Ο χρόνος συγκρατήσεως, όστις ορίζεται γενικώς εις 24 h.

γ) Ο όγκος ιλύος που συγκεντρώνεται, όστις καθορίζεται εις 100 Lt/άτομο/έτος. Ο χώρος που θα προβλεφθεί δια την συγκέντρωση της ιλύος θα καθορισθεί αναλόγως της συχνότητας αφαιρέσεως αυτής. Η συχνότης αυτή δι' εκάστην περίπτωσιν εν δύναται να είναι μικροτέρα των τιθεμένων εις τον Πίνακα ΙΙΙ ορίων, όστις δίδει συγχρόνως και τα στοιχεία υπολογισμού της χωρητικότητος. Ως ελαχίστη χωρητικότης ορίζονται τα 2,00 m3. Εις περίπτωσιν δεξαμενής με περισσότερα του ενός διαμερίσματα, η χωρητικότης του πρώτου εξ αυτών δεν πρέπει να είναι μικροτέρα των 2/3 της ολικής χωρητικότητος ή των 2,00 m3.

 

Πίνακας ΙΙΙ: Στοιχεία υπολογισμού σηπτικών δεξαμενών και χρόνου εκκενώσεως ιλύος.

Α/Α

Είδος εγκατάστασης

Χωρητικότητα (Lt/άτομο)

Ελάχιστος χρόνος εκκένωσης ιλύος

Δι' 24ωρη κατανάλωση

Για εναποθήκευση ιλύος

Σύνολο

1

Κατοικίες:

 

 

 

 

 

α) Συνήθεις μέχρι 20 ατόμων

100

200

300

Δύο έτη

 

β) Πολυκατοικίες

100

100

200

Ένα έτος

2

Ξενοδοχεία

150

50

200

Εξάμηνο

3

Νοσοκομεία

200

50

250

Εξάμηνο

4

Σχολεία:

 

 

 

 

 

α) Ημερήσια

50

25

75

Εξάμηνο

 

β) Οικοτροφεία

100

50

150

Εξάμηνο

5

Κατασκηνώσεις

75

50

125

Εξάμηνο

 

3.2. Μορφή και λοιπές διατάξεις.

 

Η σηπτική δεξαμενή κατασκευάζεται στεγανή και διαμορφώνεται ούτως ώστε, τα λύματα να εισέρχονται εκ του ενός άκρου, να ρέουν βραδέως και ομοιόμορφα κατά μήκος αυτής και μετά την καθίζηση να εξέρχονται εκ του ετέρου άκρου.

 

Η στεγανότης της δεξαμενής θα ελέγχεται προ της χρησιμοποιήσεώς της.

 

Από απόψεως διαστάσεων το μήκος της δεξαμενής δέον να είναι διπλάσιο έως τριπλάσιον του πλάτους, το δε βάθος των υγρών τουλάχιστον 1,20 m Το ελεύθερον ύψος υπέρ την επιφάνεια των υγρών δεν θα είναι μικρότερη των 0,30 m.

 

Ο κατωτέρω Πίνακας ΙV παρέχει ενδεικτικές διατάξεις μονοθάλαμων σηπτικών δεξαμενών δια τις συνηθέστερες των περιπτώσεων.

 

Πίνακας ΙV: Ενδεικτικές διαστάσεις μονοθάλαμων σηπτικών δεξαμενών

Χωρητικότητα υγρών (m3)

Συνιστώμενες εσωτερικές διαστάσεις (m)

Μήκος

Πλάτος

Βάθος

Υγρών

Ολικό

2,0

1,85

0,90

1,20

1,50

2,5

2,10

1,00

1,20

1,50

3,0

2,30

1,10

1,20

1,50

3,5

2,45

1,10

1,30

1,60

4,0

2,50

1,20

1,35

1,65

4,5

2,80

1,20

1,35

1,65

5,0

3,10

1,20

1,35

1,65

6,0

3,30

1,35

1,35

1,65

8,0

3,35

1,50

1,50

1,90

10,0

4,00

1,70

1,50

1,90

15,0

5,40

1,85

1,50

1,90

20,0

5,80

2,30

1,50

1,95

25,0

6,10

2,50

1,65

2,10

30,0

7,00

2,60

1,65

2,10

 

Η σηπτική δεξαμενή θα έχει καταλλήλους διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και ο αερισμός ταύτης. Επίσης θα φέρει κατάλληλα φρεάτια επιθεωρήσεως, επιτρέποντα την ευχερή εξέτασιν των εισρέοντων και εκρέοντων υγρών.

 

3.3 Θέση

 

Η σηπτική δεξαμενή συνιστάται όπως τοποθετείται κατά το δυνατόν μακράν και κατάντη οιασδήποτε πηγής υδρεύσεως. Δέον να τηρείται απόστασις ασφαλείας η οποία εν ουδεμιά περιπτώσει θα είναι μικροτέρα των 15 m από πηγής ή φρέατος, εφ' όσον τούτο χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς προς ύδρευση, ελλείψει κανονισμού συστήματος υδρεύσεως. Επίσης η δεξαμενή θα απέχει από των ορίων του οικοπέδου ή των θεμελίων κτιρίων τόσον, ώστε να είναι ευχερής η διαπίστωσις της στεγανότητας αυτής και οπωσδήποτε απόσταση τουλάχιστον 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν Γ4/1305/1974 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 801/Β/1974).

 

3.4. Συντήρησις

 

Απαγορεύεται η είσοδος ομβρίων υδάτων εις την σηπτική δεξαμενή. Αυτή θα επιθεωρείται τουλάχιστον ανά εξ μήνας, η δε ιλύς θα απομακρύνεται κατά τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα ή όταν το συνολικόν πάχος του επιπάγου και της συγκεντρωμένης ιλύος υπερβεί τα 0,50 m. Επίσης ο πυθμένας του επιπάγου δέον να παραμένει πάντοτε κατά 10 cm τουλάχιστον υψηλότερα του πυθμένα του σωλήνα ή του διαφράγματος εξόδου των υγρών. Ενδείκνυται όπως μη αφαιρείται ολόκληρος η ποσότης της ιλύος, αλλά παραμένει μέρος αυτής ως ζύμη.

 

4. Δεξαμενή καθιζήσεως IMHOFF.

 

Δια μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, με ημερησία παροχή λυμάτων υπέρ τα 35,00 m3, ενδείκνυται η κατασκευή δεξαμενής IMHOFF αντί απλής σηπτικής τοιαύτης.

 

4.1. Χωρητικότης.

 

Δια τον υπολογισμό του θαλάμου καθιζήσεως, λαμβάνεται υπ' όψιν η μέση ημερησία παροχή λυμάτων και ο χρόνος καθιζήσεως, όστις δια μεν τις μεγάλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άνω των 500 ατόμων, λαμβάνεται ίσος προς 2 έως 3 h, δια δε τις μικράς τοιαύτας ορίζεται εις 5 έως 6 h. Η χωρητικότης του θαλάμου σήψεως, λογιζόμενη 0,40 m κάτωθεν της σχισμής δέον να υπολογίζεται με βάσιν τουλάχιστον 100 Lt ανά εξυπηρετούμενο άτομον.

 

4.2. Μορφή και λοιπές διατάξεις.

 

Η δεξαμενή IMHOFF έχει κατά κανόνα σε κάτοψη σχήμα ορθογώνιο ή κυκλικό, κατασκευάζεται στεγανή και προβλέπονται κατάλληλοι διατάξεις, ως διαφράγματα, σωλήνωσις αφαιρέσεως της ιλύος, δια την καλήν λειτουργία αυτής. Το άνοιγμα της σχισμής μεταξύ θαλάμου καθιζήσεως και σήψεως δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 12,5 cm, η δε επικάλυψις των άκρων αυτής μικροτέρα των 10 cm εν οριζόντια προβολή. Η εν οριζόντια τομή επιφάνεια των αεριαγωγών δέον να είναι τουλάχιστον ίση προς το 25%, της όλης τοιαύτης της δεξαμενής.

 

Δια την θέσιν, την στεγανότητα και τις αποστάσεις εκ πηγών κ.λ.π. ισχύουν τα αυτά ως και δια την σηπτική δεξαμενή.

 

4.3. Συντήρησις.

 

Οι ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται και λίπη επί της επιφανείας των υγρών εις τον θάλαμο καθιζήσεως δέον να αφαιρούνται τακτικώς δι' εξαεριστήρα. Η σχισμή πρέπει να παρακολουθείται τακτικώς και να καθαρίζεται τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος. Ομοίως καθ' εβδομάδα δέον να απομακρύνεται ή να καταστρέφεται ο σχηματιζόμενος επίπαγος επί των αεριαγωγών, ίνα μη παρεμποδίζεται η ελευθέρα διέξοδος των εκλυομένων αερίων. Ο έλεγχος της ιλύος που συγκεντρώνεται εις τον θάλαμο σήψεως πρέπει να γίνεται τουλάχιστον άπαξ του μηνός εις τα σημεία εισόδου και εξόδου της δεξαμενής, θα αφαιρείται δε, όταν η στάθμη ταύτης φθάνει μέχρις ύψους 0,45 m υπό την σχισμή. Εις εκάστην εκκένωση ενδείκνυται να αφαιρείται το ήμισυ περίπου αυτής, ίνα μένει επαρκής ποσότης δια τον εμβολιασμό της νέας.

 

5. Υπεδάφιο πεδίο διαθέσεως λυμάτων.

 

α) Τα διατιθέμενα λύματα θα έχουν υποβληθεί εις επεξεργασία ισοδύναμο τουλάχιστον προς τοιαύτη σηπτικής δεξαμενής, δεξαμενής IMHOFF ή απλής δεξαμενής καθιζήσεως μέσης διαρκείας 2 h.

 

β) Το βάθος των τάφρων του υπεδάφιου πεδίου και η απόστασις των αξόνων αυτών, αναλόγως του πλάτους του πυθμένα των, θα είναι εντός των ορίων του Πίνακα V.

 

Πίνακας V: Όρια διαστάσεων και αξονικών αποστάσεων τάφρων υπεδάφιου πεδίου διαθέσεως (σε m)

Πλάτος πυθμένα τάφρου

Συνιστώμενες εσωτερικές διαστάσεις (m)

Όρια βάθους τάφρων

Ελάχιστη αξονική απόσταση τάφρων

Ελάχιστο

Μέγιστο

0,45

0,45

0,75

1,80

0,60

0,45

0,75

1,80

0,75

0,45

0,90

2,30

0,90

0,60

0,90

2,75

 

γ) Η ενεργός επιφάνεια (συνολική επιφάνεια των πυθμένων των τάφρων) θα υπολογίζεται βάσει της μεγίστης ημερησίας παροχής λυμάτων και της απορροφητικής ικανότητος του εδάφους, διαπιστουμένης κατόπιν επιτόπιας δοκιμαστικής μετρήσεως, εν ουδεμιά δε περιπτώσει επιτρέπεται κατασκευή συστήματος υπεδάφιου διαθέσεως με ενεργή επιφάνεια μικροτέρα των 15 m2.

 

δ) Οι σωληνώσεις των τάφρων του υπεδάφιου πεδίου θα έχουν διάμετρο τουλάχιστον 10 cm και θα τοποθετούνται εντός στρώματος χαλίκων με ομαλή κλίση εις τρόπον ώστε, να διασφαλίζεται ομοιόμορφος κατανομή των διατιθεμένων λυμάτων. Συνιστάται όπως η κλίσις των σωληνώσεων τούτων είναι από 0,15 έως 0,35%, απαγορευόμενης κλίσεως μεγαλύτερες των 0,50%.

 

ε) Τα λύματα θα κατανέμονται εις τις σωληνώσεις μέσω φρεατίου εις τρόπον ώστε, να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ομοιόμορφος φόρτισις αυτών. Το φρεάτιον θα χρησιμεύει επίσης δι' επιθεώρηση και έλεγχο της αποτελεσματικότητος της προ της διαθέσεως ενεργούμενης καθιζήσεως. Ο σωλήνας τροφοδοτήσεως του φρεατίου θα τοποθετείται 5 cm υπεράνω του πυθμένα και οι σωληνώσεις διαθέσεως εις την στάθμη αυτού. Προ του στομίου εξόδου του σωλήνα τροφοδοτήσεως θα τοποθετείται μικρόν διάφραγμα ανασχέσεως.

 

στ) Προκειμένου περί εγκαταστάσεων μέσης ημερησίας παροχής μεγαλύτερες των 4 m3, τα λύματα θα διοχετεύονται εις το πεδίον διαθέσεως μέσω δεξαμενής περιοδικής φορτίσεως εφοδιασμένης δια συστήματος αυτομάτου εκκενώσεως, ως δια σίφωνα περιοδικής λειτουργίας. Δια μέση ημερησία παροχή μεγαλύτερη των 8 m3, θα τοποθετείται ζεύγος σιφώνων εναλλασσόμενης λειτουργίας ή έτερον σύστημα εκκενώσεως προς τροφοδότηση του ημίσεως εκάστοτε πεδίου διαθέσεως. Η ωφέλιμος χωρητικότης της δεξαμενής περιοδικής φορτίσεως θα είναι ίση προς το 1/2 έως 3/4 της συνολικής χωρητικότητος των σωληνώσεων διαθέσεως και τοιαύτη, ώστε οι διαδοχικές εκκενώσεις να λαμβάνουν χώραν εις χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 2 h.

 

ζ) Τα όρια του πεδίου υπεδάφιου διαθέσεως θα απέχουν τουλάχιστον 30 m από φρεάτων, πηγών ή ακτών κολυμβήσεως, 15 m από σωλήνων υδραγωγείου και 3 m από θεμελίων κτιρίων ή οριογραμμών.

 

6. Απορροφητικός βόθρος.

 

α) Τα διατιθέμενα λύματα θα έχουν υποβληθεί εις επεξεργασία ισοδύναμο τουλάχιστον προς τοιαύτη σηπτικής δεξαμενής, δεξαμενής IMHOFF ή απλής καθιζήσεως μέσης διαρκείας 2 h.

 

β) Οι διαστάσεις του βόθρου θα υπολογίζονται βάσει της μεγίστης ημερησίας απορροής λυμάτων, της παραπλεύρου βρεχόμενης επιφανείας και της απορροφητικότητας των συναντώμενων εδαφών, διαπιστουμένης κατόπιν επιτόπιας εξετάσεως. Εις τις περιπτώσεις κατασκευής περισσοτέρων του ενός βόθρων, δια να ληφθεί εις τον υπολογισμό κεχωρισμένως η απορροφητική ικανότης εκάστου εξ αυτών, δέον η μεταξύ των απόστασις, μετρούμενη από των παρειών εκσκαφής, να είναι τουλάχιστον τριπλάσια της διαμέτρου εκσκαφής του μεγαλυτέρου εξ αυτών.

 

Ο κατωτέρω Πίνακας VI παρέχει ενδεικτικά στοιχεία δια τον υπολογισμό των διαστάσεων απορροφητικών βόθρων, αναλόγως της φύσεως του εδάφους.

 

Πίνακας VI: Ενδεικτικά στοιχεία υπολογισμού διαστάσεων απορροφητικών βόθρων

Α/Α

Είδος εδάφους

Απαιτούμενη παράπλευρη επιφάνεια εκσκαφής (m2 ανά m3 λυμάτων ημερησίως)

1

Χονδρόκοκκη άμμος ή χαλίκια

5

2

Λεπτόκοκκη άμμος

7

3

Άμμος με πηλό ή άργιλο

12

4

Άργιλος με σημαντική ποσότητα άμμου ή χαλικιών

20

5

Άργιλος με μικρή περιεκτικότητα άμμου ή χαλικιών

40

6

Λίαν συμπαγής άργιλος, σκληρό υπόστρωμα, βράχος ή αδιαπέρατοι σχηματισμοί

ακατάλληλο

 

Απαγορεύεται ο απορροφητικός βόθρος να εισχωρεί εντός του ορίζοντος των υπογείων υδάτων. Εις ας περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί ο βόθρος εις βάθος λόγω της φύσεως του εδάφους ή εμφανίσεως υπογείων υδάτων, δύναται να διαμορφωθεί ούτος ως απορροφητική στοά.

 

γ) Μεταξύ επενδύσεως και του εδάφους θα τοποθετείται στρώμα χαλίκων πάχους περίπου 20 cm και εις ύψος μέχρι της στάθμης του σωλήνα εισροής των λυμάτων.

 

δ) Ο απορροφητικός βόθρος θα φέρει κατάλληλη φρεάτιον επιθεωρήσεως και διάταξη αερισμού.

 

ε) Τα όρια της διατομής εκσκαφής του απορροφητικού βόθρου θα απέχουν τουλάχιστον 30 m από πηγές ή ακτές κολυμβήσεως ή από φρέατα, εφ' όσον ταύτα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικώς προς ύδρευση, ελλείψει κανονικού συστήματος υδρεύσεως και κατά προτίμηση 15 m από υδραγωγεία.

 

Η απόστασις των ανωτέρω βόθρων από θεμελίων παντός κτιρίου θα είναι σύμφωνος προς τα υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού καθοριζόμενα όρια ασφαλείας και εν πάση περιπτώσει τοιαύτη, ώστε να μη δημιουργούνται καθ' οιονδήποτε τρόπον κίνδυνοι δια την δημόσια υγείαν.

 

Επί εδαφών λίαν διαπερατών, δι' α υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως ή μολύνσεως υδάτων ή υδραγωγείων ή κατακλύσεως χαμηλότερων περιοχών ή υπογείων χώρων, απαγορεύεται η κατασκευή ή λειτουργία απορροφητικών βόθρων.

 

7. Η αποχέτευσις λυμάτων εις στεγανή δεξαμενή δεν αποτελεί διάθεση, αλλά προσωρινή εναποθήκευση δια την περαιτέρω μεταφορά και διάθεση αυτών, συμφώνως προς το άρθρο 11 της παρούσης.

 

Δια να επιτραπεί η τοιαύτη εις στεγανές δεξαμενές εναποθήκευσης λυμάτων, δέον όπως πληρούνται οι κάτωθι όροι:

 

α) Η χωρητικότης θα είναι επαρκής δι' εναποθήκευση της μεγίστης ημερησίας παροχής λυμάτων επί 15 τουλάχιστον ημέρας δια συνήθεις οικοδομές κατοικιών και 7 τουλάχιστον ημέρας δια πολυκατοικίας, ξενοδοχεία, ιδρύματα κ.λ.π. Κατ' εξαίρεση, δι' εγκαταστάσεις ως άνω με μεγάλους όγκους υγρών αποβλήτων, δύναται να επιτραπεί, υπό της χορηγούσης την άδεια αποχετεύσεως Αρχής, η κατασκευή στεγανών δεξαμενών μικροτέρας χωρητικότητος, πάντως ουχί ελάσσονος της απαιτουμένης δια διήμερον αποθήκευση των λυμάτων ή αποβλήτων.

 

β) Εκάστη δεξαμενή θα φέρει κατάλληλη φρεάτιον επισκέψεως και διάταξη αερισμού. Επίσης θα προβλέπεται κατάλληλος διάταξις δια την ευχερή και άνευ δημιουργίας δυσοσμιών και αντιαισθητικών θεαμάτων ή ετέρων οχλήσεων, εκκένωση των δεξαμενών προς μεταφορά και διάθεση των περιεχομένων λυμάτων.

 

γ) Δια την θέσιν των στεγανών δεξαμενών, τις αποστάσεις ασφαλείας και την στεγανότητα αυτών, ισχύουν οι όροι οι καθοριζόμενοι δια τις σηπτικές τοιαύτας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5 και 6 της υπ' αριθμόν Γ4/1305/1974 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 801/Β/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.