Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταφορά λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος και διάθεση αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι δεξαμενές και τα δοχεία εν γένει μεταφοράς, ως επίσης και τα ανοίγματα, δικλείδες, σωληνώσεις και συνδέσεις αυτών:

 

(1) Θα είναι υδατοστεγή, εις τρόπον ώστε να μη λαμβάνει χώραν διαρροή ή διάχυσις των περιεχομένων λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος, κατά την πλήρωση, μεταφορά και εκκένωση αυτών.

 

(2) Θα διαμορφώνεται κατά τρόπον επιτρέποντα ευχερή χειρισμό, επιθεώρηση και καθαρισμό αυτών εξωτερικώς και εσωτερικώς.

 

β) Οι σωληνώσεις και τα λοιπά εξαρτήματα του καθαρού ύδατος πλύσεως των δεξαμενών ή των δοχείων εν γένει μεταφοράς, θα χρησιμοποιούνται και θα φυλάσσονται κατά τρόπον αποκλείοντα την δυνατότητα επαφής αυτών μετά λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος. Απαγορεύεται η απ' ευθείας ένωσις κρουνού ποσίμου ύδατος μετά δεξαμενών ή δοχείων εν γένει μεταφοράς λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος. Θα μεσολαβή πάντοτε ελευθέρα ροή.

 

γ) Η θέσις και ο τρόπος διαθέσεως των μεταφερομένων λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος, θα έχουν εγκριθεί δι' αποφάσεως του Δήμου ή Κοινότητος ή του αντί αυτών Οργανισμού, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμη του Υγειονομικού Κέντρου. Τοιαύτες θέσεις δύναται να είναι:

 

(1) Φρεάτιον δικτύου υπονόμων.

 

(2) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή ιλύος.

 

(3) Επιφανειακά ύδατα εις σημεία απομακρυσμένα εκ κατοικημένων ή άλλως πως συχναζομένων περιοχών και εφ' όσον δεν συντρέχουν συνθήκες μεταφοράς των ρύπων ή μολύνσεων δια ρευμάτων.

 

(4) Δημοτικές ή Κοινοτικές περιοχές απέχουσες τουλάχιστον 1.500 m από των ορίων σχεδίου πόλεως και εν περιπτώσει μη υπάρξεως τοιούτου, των τελευταίων εν συνεχεία οικοδομών, ένθα η ιλύς θα διατίθεται δια ταφής, καλυπτόμενης δια χώματος πάχους 0,60 m τουλάχιστον.

 

(5) Εγκαταστάσεις ξηράνσεως, αποτεφρώσεως ή επεξεργασία εν γένει ιλύος.

 

δ) Η χρησιμοποίησις ιλύος προς λίπανση καλλιεργειών δύναται να επιτραπεί, κατόπιν εγκρίσεως του Υγειονομικού Κέντρου, εφ' όσον αυτή λόγω του διαρρεύσαντος χρόνου (ηλικίας), του τρόπου επεξεργασίας κ.λ.π. δεν δύναται να προκαλέσει κινδύνους δια την Δημοσία Υγείαν ή οχλήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.