Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ελάχιστοι όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Τα λύματα ή τα βιομηχανικά απόβλητα αναλόγως της ποσότητος και της ποιότητος αυτών, του αποδέκτη και των τοπικών συνθηκών, θα υφίστανται επεξεργασία και θα διατίθενται κατά τρόπον ώστε να μη καθιστούν τα αποδεχόμενα ταύτα ύδατα ακατάλληλα δια την εκάστοτε προβλεπόμενη ανωτέρας τάξεως χρήσιν.

 

β) Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων άνευ προηγουμένης επεξεργασίας ισοδυνάμου τουλάχιστον προς απλή καθίζηση μέσης διαρκείας 2 ωρών. Εξαίρεσις του γενικού τούτου κανόνος δύναται να επιτραπεί, μόνον προκειμένου περί διαθέσεως εις σημεία απομακρυσμένα κατοικημένων ή συχναζομένων περιοχών καθοριζόμενα συμφώνως προς το άρθρο 6 της παρούσης και εφ' όσον δεν συντρέχουν συνθήκες μεταφοράς των ρύπων ή μολύνσεων δια ρευμάτων.

 

γ) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων θα τοποθετούνται εις βιομηχανικές ζώνες ή εκτός των ορίων του σχεδίου πόλεως και, εν ελλείψει τοιούτου, του περιγράμματος της κατοικημένης περιοχής και θα λαμβάνονται παραλλήλως πάντα τα απαιτούμενα μέτρα δια την αποφυγήν προκλήσεως κινδύνων ή οχλήσεων, ως εξ αναπτύξεως εντόμων, δυσοσμιών ή αντιαισθητικών καταστάσεων. Εις τις περιπτώσεις ιδιωτικών συστημάτων διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, είναι δυνατόν οι σχετικές εγκαταστάσεις να τοποθετούνται εντός κατοικημένων περιοχών, εφ' όσον ως εκ του είδους αυτών ή των λαμβανομένων μέτρων δεν προκαλούνται κίνδυνοι ή οχλήσεις.

 

δ) Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, εφ' όσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, ως εκ των τοπικών συνθηκών, είναι δυνατόν να απαιτήσουν την εφαρμογήν αποτελεσματικής απολυμάνσεως και εις ετέρας περιπτώσεις πλέον δια της παρούσης καθοριζομένων τοιούτων, των διατιθεμένων λυμάτων. Επίσης δύνανται να απαιτήσουν την πρόβλεψη δυνατότητας απολυμάνσεως εις τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, παρ' ότι δεν απαιτείται αυτή μονίμως, δια την αντιμετώπισιν εκτάκτων περιπτώσεων. Ειδικότερα τα λύματα νοσοκομείων και αναρρωτηρίων, των ιδιωτικών συστημάτων διαθέσεως θα υποβάλλονται πάντοτε εις αποτελεσματική απολύμανση, οσάκις διατίθενται ταύτα εις επιφανειακά ύδατα, εις το έδαφος επιφανειακώς ή εις καταβόθρας.

 

ε) Η θέσις και ο τρόπος εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων θα εξασφαλίζουν ταχεία και καλήν ανάμιξη αυτών μετά των υδάτων του αποδέκτη. Η αραίωσις των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εντός των υδάτων του αποδέκτη, μετά εύλογον ανάμιξή των εις την εγγύς της εκβολής περιοχήν, θα είναι τοιαύτη ώστε να μη προκαλούνται σηπτικές ή εν γένει αντιαισθητικές ή οχληρές καταστάσεις. Εν πάση όμως περιπτώσει, προκειμένου περί εκβολής εις λίμνες ή την θάλασσαν, το σημείον εκβολής τοποθετείται εις βάθος μεγαλύτερο του 1,00 m από της κατωτάτης στάθμης του ύδατος.

 

στ) Το σημείον εκβολής λυμάτων, ανεξαρτήτως βαθμού καθαρισμού και απολυμάνσεως αυτών, θα απέχει τουλάχιστον, 300 μέτρα από των ορίων περιοχών χρησιμοποιουμένων δι' αλιεία εδωδίμων οστρακόδερμων και 200 m από των ορίων περιοχών χρησιμοποιουμένων, δια κολύμβηση. Οι αποστάσεις αυτές ασφαλείας θα αυξάνονται εκάστοτε αναλόγως της ποσότητος και της ποιότητος των λυμάτων, ως και των τοπικών συνθηκών (θαλάσσια ρεύματα κ.λ.π.) εις τρόπον, ώστε να εξασφαλίζονται υπό οιασδήποτε συνθήκες τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των υδάτων δια τις εν λόγω χρήσεις.

 

ζ) Προκειμένου περί αποχετεύσεως περί αποχετεύσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις ξηρά ή διαλείπουσας ροής διευθετημένα ή μη ανοικτά ρεύματα, πλην της κατά το άρθρο 13, παράγραφος 3 της παρούσης συντηρήσεως των ρευμάτων, οι λοιποί όροι θα καθορίζονται εκάστοτε συμφώνως προς το άρθρο 6 της παρούσης, αναλόγως της καταστάσεως των ρευμάτων και της θέσεως αυτών ως προς τις κατοικημένες, συχναζόμενες ή άλλως πως χρησιμοποιούμενες περιοχές και της χρήσεως των υδάτων του αποδέκτη, εις το οποίον εκβάλλει το εν λόγω ρεύμα. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα ύδατα του ρέματος καταλήγουν εις το δίκτυον υπονόμων θα πληρούνται και οι σχετικοί όροι του ειδικού κανονισμού λειτουργίας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.