Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικοί όροι για κάθε τρόπο διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων στο έδαφος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιφανειακή διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

α) Τα διατιθέμενα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα θα έχουν υποβληθεί εις επεξεργασία τουλάχιστον ισοδύναμο προς τοιαύτη δι' εσχάρας ανοίγματος 2,5 cm. Επίσης τα λύματα ή τα βιομηχανικά απόβλητα δεν θα ευρίσκονται, κατά το δυνατόν, εις σηπτική κατάστασιν λαμβανομένων εν ανάγκη των απαιτουμένων μέτρων, ως αερισμού ή χλωριώσεως.

 

β) Η έκτασις της περιοχής διαθέσεως θα είναι επαρκής και η επιφάνεια αυτής θα έχει ομαλές κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η κανονική κατανομή και να προλαμβάνεται η υπερφόρτισις του εδάφους, ως και η δημιουργία συλλογών στάσιμων υγρών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη σηπτικών καταστάσεων ή εντόμων. Τα τυχόν αποστραγγιζόμενα ή καθ' οιονδήποτε τρόπον διαφεύγοντα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα θα διατίθενται περαιτέρω αναλόγως της περιπτώσεως συμφώνως προς τους όρους της παρούσης.

 

Η περιοχή διαθέσεως δεν θα υπόκεινται εις κατάκλυση εκ πλημμυρών.

 

Η απόστασις των ορίων της περιοχής διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων από κατοικημένων ή συχναζομένων περιοχών ως και ετέρων περιοχών (υδροληψίας, οπωρώνων κ.λ.π.) θα καθορίζεται εκάστοτε αναλόγως της καθαρότητος των διατιθεμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, του τρόπου της επιφανειακής διαθέσεως αυτών και των τοπικών συνθηκών εις τρόπον ώστε να μη προκαλούνται κίνδυνοι μολύνσεων ή οχλήσεων. Ειδικότερα δια την προστασία του ποσίμου ύδατος από λυμάτων, τα όρια της περιοχής διαθέσεως αυτών θα απέχουν τουλάχιστον 30 m από φρεάτων ή πηγών και 15 m από σωλήνων υδραγωγείου.

 

γ) Θα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να αποκλείεται είσοδος αναρμόδιων προσώπων και ζώων, μέσα στην περιοχή διάθεσης των λυμάτων. Ο περιορισμός αυτός, λαμβανομένων υπόψη όλων των υπολοίπων όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι δυνατόν να μην τηρείται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα προς άρδευση λύματα από συστήματα διαθέσεως αστικού χαρακτήρα αποβλήτων (π.χ. τουριστικές, εμπορικές κ.ά δραστηριότητες) έχουν προηγουμένως υποβληθεί τουλάχιστον σε κατάλληλη επεξεργασία (πολύ υψηλού βαθμού απόδοσης - μείωσης βιολογικού και μικροβιακού φορτίου-), με την έννοια που αυτή προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα και απολύμανση, ώστε να μην εγκυμονείται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία.

 

Στην περίπτωση που τηρούνται τα όρια του πίνακα δεν τίθεται περιορισμός στη μέθοδο εφαρμογής (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του καταιονισμού)

 

Πίνακας: Απαιτήσεις ποιότητας κατ' ελάχιστον επεξεργασίας

Όρια ολικών κολοβακτηριοειδών

Άλλες παράμετροι

Απαιτούμενη κατ' ελάχιστον επεξεργασία

≤ 2/100 ml για το 90% των δειγμάτων.

Επιπροσθέτως ο αριθμός των Ολικών Κολοβακτηριδίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ανά 100 ml σε περισσότερα του ενός δείγματα για οποιοδήποτε συνεχές χρονικό διάστημα 2 μηνών

ΒOD5 < 10 mg/l

Αιωρούμενα στερεά < 10 mg/l

Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία και κροκίδωση και διήθηση και απολύμανση

 

(α) Οι ως άνω διεργασίες πρέπει να λαμβάνουν χώρα με τη σειρά που αναγράφονται

 

(β) Η ταχύτητα διήθησης να μην υπερβαίνει τα 8 m/h (m3/m2/h) κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας

 

Κατ' ελάχιστον θα γίνεται μια δειγματοληψία ανά τρεις ημέρες για αναλύσεις Ολικών Κολοβακτηριδίων και αιωρούμενων στερεών, και τουλάχιστον μια ανά 7 ημέρες για BOD5. Κατ' εξαίρεση οι δειγματοληψίες μπορούν να περιοριστούν σε μια ανά 7 ημέρες για Ολικά Κολοβακτηρίδια, αιωρούμενα στερεά και BOD5 για μικρά νησιά που δεν έχουν τις απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές.

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταγράφονται σε σελιδομετρημένο τετράδιο. Στο ίδιο τετράδιο καταχωρούνται τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και οι ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία.

 

Σε όλους τους χώρους όπου γίνεται χρήση ανακτημένου νερού πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης διαγραμμένο με το σύμβολο Χ και ευανάγνωστα η φράση ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ - ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Οι σωληνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεσης και των κρουνών) που θα εξυπηρετούν το δίκτυο του ανακυκλωμένου νερού θα έχουν χρώμα ιώδες, ώστε να ξεχωρίζουν από το δίκτυο ύδρευσης.

 

Κάθε εγκατάσταση ανάκτησης νερού πρέπει να ορίσει υπεύθυνο λειτουργίας, τα στοιχεία του οποίου κοινοποιούνται στις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι αρμόδιες για την τήρηση των διατάξεων.

δ) Εις περίπτωσιν καθ' ην τα λύματα ή τα βιομηχανικά απόβλητα χρησιμοποιούνται προς άρδευση φυτειών, θα πληρούνται επιπροσθέτως των ανωτέρω και οι κάτωθι όροι:

 

(1) Τα διατιθέμενα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα θα έχουν υποβληθεί εις επεξεργασία τουλάχιστον ισοδύναμο προς απλή καθίζηση μέσης διαρκείας 2 h.

 

(2) Εις τις δια λυμάτων αρδευόμενες καλλιέργειες δεν θα περιλαμβάνονται λαχανικά εσθιόμενα άνευ βρασμού.

 

(3) Πάσα άρδευσις δια λυμάτων θα διακόπτεται δύο τουλάχιστον εβδομάδας προ της συγκομιδής ή της βοσκής γαλακτοφόρων ζώων.

 

(4) Δεν θα χρησιμοποιούνται λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα βυρσοδεψείων ή ετέρων εγκαταστάσεων τα οποία είναι δυνατόν να είναι μολυσμένα δια σπορίων άνθρακος.

 

(5) Θα προβλέπεται έτερος τρόπος υγιεινής διαθέσεως των λυμάτων ή των βιομηχανικών αποβλήτων, όταν ταύτα δεν χρησιμοποιούνται προς άρδευση.

 

(6) Εις περιπτώσεις καθ' ας ελλείψει επαρκούς οργανώσεως των αρδεύσεων ή δι' οιονδήποτε άλλον λόγον δεν εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των ανωτέρω όρων, το Υγειονομικό Κέντρον δέον όπως μη παρέχει έγκριση αρδεύσεως δια λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων και να μεριμνά δια την απαγόρευση των πλημμελώς ενεργούμενων τοιούτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΥΓ2/ΓΠ/133551/2008 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 2089/Β/2008).

 

2. Υπεδάφια διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

α) Τα διατιθέμενα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα θα έχουν υποβληθεί εις επεξεργασία ισοδύναμο τουλάχιστον προς απλή καθίζηση μέσης διάρκειας 2 h.

 

β) Η απορροφητική ικανότης του εδάφους θα είναι επαρκής, ώστε υπό οιασδήποτε συνθήκες και μη παρατηρείται επιφανειακή υπερχείλισις των διατιθεμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

γ) Θα υφίσταται επαρκής απόστασις ασφαλείας από της περιοχής διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, αναλόγως της καθαριότητος αυτών, του τρόπου διαθέσεώς των και των τοπικών συνθηκών, ώστε να μη προκαλούνται κίνδυνοι αλλοιώσεως των χαρακτηριστικών τυχόν επηρεαζόμενων υπ' αυτών υδάτων, εις βαθμό παραβλάπτοντα την χρήσιν αυτών, ως επίσης κίνδυνος ζημιών και οχλήσεων εν γένει. Οι αποστάσεις αυτές ασφαλείας, δια τις περιπτώσεις διαθέσεως λυμάτων, εν ουδεμιά περιπτώσει θα είναι μικρότερες των 30 m από πηγών, φρεάτων και ακτών κολυμβήσεως, των 15 m από σωλήνων υδραγωγείων και των 3 m από θεμελίων κτιρίων και οριογραμμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.