Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων αναλόγως της χρήσεως αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γλυκέα επιφανειακά ύδατα.

 

1.1. Ύδατα δι' ύδρευση και πάσαν ετέρα χρήσιν.

 

1.1.1. Άνευ ετέρας επεξεργασίας, πλην απολυμάνσεως.

 

Τα ως άνω ύδατα θα πληρούν όλους τους όρους τους καθοριζόμενους δια το πόσιμο ύδωρ, πλην των περιεχομένων κολοβακτηριδίων, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν κατά μέσον όρον τα 50 ανά 100 ml ύδατος, καθ' οιονδήποτε μήνα.

 

1.1.2. Κατόπιν επεξεργασίας ισοδυνάμου προς κροκίδωση μετά καθιζήσεως, διυλίσεως και απολυμάνσεως.

 

α) Άνευ ευκρινώς ορατών στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν στερεών ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Άνευ λυμάτων που δεν έχουν υποστεί αποτελεσματική απολύμανση.

γ) Οσμή μικροτέρα του οριακού αριθμού 8 (threshold number).

δ) Φαινολικές ενώσεις ολιγότερες των 0,005 mg/L (ως Φαινόλη).

ε) pH από 6,5 έως 8,5.

στ) Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5,0 mg/L.

ζ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

η) Μετά την στην επικεφαλίδα καθοριζόμενη επεξεργασία τα εν λόγω ύδατα θα ικανοποιούν όλους τους απαιτουμένους όρους δια το πόσιμο ύδωρ.

 

1.2. Ύδατα δια κολύμβηση και πάσαν ετέρα χρήσιν, πλην υδρεύσεως.

 

α) Άνευ στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν, ελαίων, ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Άνευ λυμάτων που δεν έχουν υποστεί αποτελεσματική απολύμανση.

γ) pH από 6,5 έως 8,5.

δ) Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5,0 mg/L.

ε) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

στ) Αναλόγως του περιεχομένου αριθμού των κολοβακτηριδίων τα ύδατα χαρακτηρίζονται ως κάτωθι:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κατηγορία υδάτων κολύμβησης

Μέσος όρος των περιεχόμενων κολοβακτηριδίων ανά 100 ml κατά την περίοδο της κολύμβησης

Α. Κατάλληλα

0 - 50

Β. Παραδεκτά μετ' επιφυλάξεως

51 - 500

Γ. Ύποπτα μη συνιστώμενα

501 - 1000

Δ. Ακατάλληλα

Άνω των 1000

 

Εις τις περιπτώσεις Β και Γ οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δύνανται να επιτρέψουν την κολύμβηση μετά στάθμιση των διαπιστώσεων των Υγειονομικών Αναγνωρίσεων και των επιδημιολογικών δεδομένων της περιοχής.

 

1.3. Ύδατα δι' αλιεία και πάσαν ετέρα χρήσιν, πλην υδρεύσεως και κολυμβήσεως:

 

α) Άνευ ευκρινώς ορατών στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) pH από 6,5 έως 8,5.

γ) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 5,0 mg/L.

δ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

 

1.4. Ύδατα δι' άρδευση, ψύξη μηχανών και πάσαν ετέρα χρήσιν, πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως και αλιείας.

 

α) Άνευ ευκρινώς ορατών στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν ή εναποθέσεως ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) pH από 6,0 έως 9,5.

γ) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 3,0 mg/L

δ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση των ιχθύων.

 

1.5. Ύδατα δια πάσαν χρήσιν, πλην υδρεύσεως, κολυμβήσεως, αλιείας, αρδεύσεως και ψύξεως μηχανών.

 

α) Στερεά που επιπλέουν ή καθιζάνουν, έλαια, εναποθέσεις ιλύος ή έτερες ουσίες προερχόμενες εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις ποσότητας μη δυνάμενες να προκαλέσουν απαραδέκτους αντιαισθητικές καταστάσεις, δυσοσμίας, ρυπάνσεις ή ετέρας οχλήσεις ή ζημίας.

β) pH ανώτερο του 5,0.

γ) Επαρκές διαλυμένο οξυγόνον ώστε να μη προκαλούνται σηπτικές καταστάσεις, εκτός εάν έτερα αποτελεσματικά μέτρα λαμβάνονται προς πρόληψη των δυσοσμιών.

 

2. Θαλάσσια Ύδατα.

 

2.1. Ύδατα δι' αλιεία εδωδίμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήσιν.

 

α) Άνευ στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν, ελαίων ή εναποθέσεων ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Άνευ λυμάτων που δεν έχουν υποστεί αποτελεσματική απολύμανση.

γ) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 5,0 mg/L.

δ) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριδίων επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων εις την περιοχήν αλιείας, μικροτέρα των 70 ανά 100 ml.

ε) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα ταύτα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

 

2.2. Ύδατα δια κολύμβηση και πάσαν ετέρα χρήσιν, πλην αλιείας εδωδίμων οστρακόδερμων.

 

α) Άνευ στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν, ελαίων ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Άνευ λυμάτων που δεν έχουν υποστεί αποτελεσματική απολύμανση.

γ) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 5,0 mg/L.

δ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα ταύτα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

ε) Αναλόγως του περιεχομένου αριθμού κολοβακτηριδίων, τα ύδατα χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως στις παραγράφους 1 - 2, εδάφιον στ' του παρόντος άρθρου.

 

2.3. Ύδατα δι' αλιεία και πάσαν ετέρα χρήσιν πλην αλιείας εδωδίμων οστρακόδερμων και κολυμβήσεως.

 

α) Άνευ ευκρινώς ορατών στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 5,0 mg/L.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων, θερμών ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα ταύτα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις.

 

2.4. Ύδατα δια πάσαν χρήσιν, πλην αλιείας εδωδίμων οστρακόδερμων, κολυμβήσεως και αλιείας εν γένει.

 

α) Άνευ ευκρινώς ορατών, στερεών που επιπλέουν ή καθιζάνουν ή εναποθέσεων ιλύος, προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

β) Διαλυμένο οξυγόνον τουλάχιστον 3,0 mg/L.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα δια τις προβλεπόμενες χρήσεις ή την επιβίωση των ιχθύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.