Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Απολύμανση λυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χλωρίωσις.

 

Η απολύμανσις των λυμάτων θα ενεργείται δια χλωριώσεως και θεωρείται ως αποτελεσματική τοιαύτη, εφ' όσον:

 

α) Τα προς χλωρίωση λύματα έχουν υποστεί επεξεργασία καθαρισμού ισοδύναμο τουλάχιστον προς απλή καθίζηση μέσης διαρκείας 2 h.

 

β) Το εισαγόμενο χλώριον αναμιγνύεται καλώς μετά των λυμάτων.

 

γ) Ο χρόνος επαφής από της εισαγωγής του χλωρίου μέχρι της διαθέσεως των λυμάτων θα είναι τουλάχιστον 20 min και

 

δ) Το υπολειμματικό χλώριον, που ανιχνεύεται εις τα λύματα δια της μεθόδου της ορθοτολιδίνης μετά τον ως άνω χρόνον επαφής, θα είναι τουλάχιστον 0,5 mg/L.

 

Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου θα ενεργείται άπαξ τουλάχιστον της ημέρας και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται εις ειδικώς προς τούτο τηρούμενο βιβλίον. Προς διευκόλυνση του ελέγχου τούτου θα προβλέπεται κατάλληλη σημείον δειγματοληψίας προ της διαθέσεως των λυμάτων.

 

2. Άλλες μέθοδοι απολυμάνσεως.

 

Δια την απολύμανση των λυμάτων δύναται να χρησιμοποιηθεί και ετέρα πλην της δια χλωρίου μέθοδος απολυμάνσεως, απαιτείται όμως η προηγουμένης έγκρισις αυτής δι' αποφάσεως του Υπουργού Υγιεινής. Δια της αποφάσεως ταύτης θα καθορίζεται και ο τρόπος παρακολουθήσεως και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου απολυμάνσεως.

 

Προς έκδοση της ως άνω αποφάσεως δέον όπως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει μέσω του οικείου Υγειονομικού Κέντρου εις την Υπηρεσία Εξυγιάνσεως του Υπουργείου Υγιεινής άπαντα τα αναγκαιούντα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται δι' επιστημονικών δεδομένων, τόσον η αποτελεσματικότης της μεθόδου, όσον και η ευχέρεια και η επάρκεια του προτεινομένου ελέγχου αυτής. Επίσης υποχρεούται όπως εκτελέσει ούτος, δαπάναις αυτού, τις τυχόν απαιτούμενες δοκιμές και εξετάσεις προς έμπρακτη απόδειξη των ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.