Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

1.1. Εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος επιφανειακώς.

 

Οι ήδη διαθέτοντες λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος επιφανειακώς, υποχρεούνται μέχρι της συμμορφώσεώς των, προς τους όρους της παρούσης και της λήψεως της προβλεπομένης αδείας διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων των, όπως λάβουν προσωρινή τοιαύτη. Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως εντός προθεσμίας 6 μηνών από της ισχύος της παρούσης υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον Δήμο, την Κοινότητα ή τον αντί αυτών Οργανισμό, μετά εκθέσεως επί της ήδη ενεργούμενης διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων των. Η συνυποβαλλόμενη έκθεσις θα αναφέρεται ειδικότερα εις την προέλευση, την παροχή και τις διακυμάνσεις της, τα χαρακτηριστικά και τις διακυμάνσεις των, την θέσιν και τον τρόπον διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων. Ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός μετά την έρευνα της δημιουργούμενης εκ της διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων καταστάσεως και την εκτίμησιν των δι' εκάστην περίπτωσιν υφισταμένων κινδύνων δια την Δημοσία Υγείαν, των πολεοδομικών, οικιστικών και άλλων τοπικών συνθηκών και προβλέψεων, λαμβανομένου υπ' όψιν και του προγράμματος εκτελέσεως των οριστικών έργων αποχετεύσεως εις την εν λόγω περιοχήν, διαβιβάζει την αίτηση μετά της εκθέσεως εις το Υγειονομικό Κέντρον και προτείνει τους όρους υφ' ους δέον να χορηγηθεί η αιτουμένη προσωρινή άδεια και ειδικότερα τις τυχόν βελτιώσεις εις ας δέον να προβεί ο διαθέτων λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα, το σταδιακό πρόγραμμα εκτελέσεως αυτών και την διάρκειαν ισχύος της προσωρινής αδείας που θα χορηγηθεί, μετά την λήξη της οποίας δέον όπως έχει συμμορφωθεί ούτος προς τους όρους της παρούσης. Το Υγειονομικό Κέντρον μετά έλεγχο των ανωτέρω, εγκρίνει ή τροποποιεί τους προτεινόμενους όρους και επιστρέφει τα σχετικά εις τον Δήμο, την Κοινότητα ή τον Οργανισμό δια την χορήγηση της αιτουμένης προσωρινής αδείας, συμφώνως προς τους τεθέντες τελικών όρους.

 

Εν περιπτώσει διαφωνίας του ενδιαφερομένου επί των επιβαλλομένων όρων, δύναται να υποβάλει ούτος εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως των όρων τούτων, ένσταση εις τον Νομάρχη ή τον Υπουργόν Υγιεινής δια την περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, όστις αποφασίζει επ' αυτής οριστικώς. Η εν λόγω ένστασις υποβάλλεται μέσω του Δήμου, της Κοινότητος ή του Οργανισμού, όστις την διαβιβάζει μετά των απόψεών του εις το Υγειονομικό Κέντρον, το οποίον ακολούθως μετά των απόψεών του υποβάλλει ταύτη εις τον Νομάρχη ή τον Υπουργόν Υγιεινής.

 

Ο Δήμος, η Κοινότης ή ο Οργανισμός και το Υγειονομικό Κέντρον, ο Νομάρχης και ο Υπουργός Υγιεινής δύνανται να ζητήσουν παρά του ενδιαφερομένου την υποβολή παντός στοιχείου ή μελέτης τα οποία κρίνονται απαραίτητα προς μόρφωση σαφούς γνώμης επί της υφισταμένης καταστάσεως και των δυνατοτήτων βελτιώσεως ταύτης.

 

Παρελθούσης απράκτου της εξάμηνης προθεσμίας δια την υποβολή της ως άνω αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποχρεούται ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός όπως ενεργήσει δια την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων και την απαγόρευση της ενεργούμενης διαθέσεως, στερουμένου του ήδη διαθέτοντος λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα του δικαιώματος λήψεως προσωρινής αδείας και υποχρεουμένου τούτου εις την λήψη κανονικής τοιαύτης, συμφώνως προς τους όρους της παρούσης.

 

Εις τις περιπτώσεις καθ' ας ο διαθέτων τα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα είναι ο οικείος Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός υποχρεούται και ούτος να ενεργήσει κατά τα ανωτέρω δια την παρά του Υγειονομικού Κέντρου έγκριση προσωρινής διαθέσεως, της τυχόν διαφωνίας που επιλύεται ομοίως δι' αποφάσεως του Νομάρχου ή του Υπουργού Υγιεινής δια την περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

 

Η κατά τα ανωτέρω προσωρινή άδεια που θα χορηγηθεί ισχύει μόνον δια τις προβλεπόμενες υπό ταύτης συνθήκες λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων και αποδέκτη, παύει δε ισχύουσα δια πάσαν τυχόν μεταγενέστερη αλλαγή αυτών πέραν των προβλεφθεισών, υποχρεουμένων των ενδιαφερομένων εν τη περιπτώσει ταύτη να συμμορφωθούν προς τους όρους της παρούσης και να λάβουν την υπό ταύτης προβλεπόμενη κανονική άδεια διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων.

 

Εν πάση περιπτώσει το Υγειονομικό Κέντρον δύναται να ζητήσει την εφαρμογήν, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, παντός ενδεικνυομένου μέτρου, εντός συντομότερων των ανωτέρω καθοριζομένων προθεσμιών ή αμέσως, εάν κίνδυνοι δια την Δημοσία Υγείαν επιβάλλουν την εφαρμογήν των μέτρων τούτων.

 

1.2. Υπεδάφια διάθεση.

 

Οι ήδη διαθέτοντες λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα υπεδάφια δεν υποχρεούνται εις την λήψη της προβλεπομένης υπό της παρούσης αδείας διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων δια τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Εις ας όμως περιπτώσεις κρίνεται υπό του Υγειονομικού Κέντρου ότι υφίστανται κίνδυνοι δια την Δημοσία Υγείαν δύναται να απαιτήσει τούτο την εφαρμογήν της παρούσης, ως και παντός ετέρου επιβαλλομένου μέτρου δι' άμεση άρση των εν λόγω κινδύνων.

 

2. Μέθοδοι εξετάσεων λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή υδάτων.

 

Οι απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων ή υδάτων και η έκφρασις των σχετικών αποτελεσμάτων θα εκτελούνται μέχρι της εκδόσεως της εφαρμογής σχετικών Ελληνικών Κανονισμών, βάσει των προτύπων Μεθόδων Εξετάσεως (11η έκδοσις 1960) της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας (Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 11th Edition 1960, Prepared jointly by APHA, AWWA, WPOS).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.