Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' αποφάσεως του Νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμη ειδικής προς τούτο Επιτροπής, συνιστώμενης κατά τα εν συνεχεία εις την παράγραφο 5 αναφερόμενα και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ορίζεται δι' έκαστον αποδέκτη ή τμήμα αυτού, εάν είναι επιτρεπτή η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις αυτόν και εν καταφατική περιπτώσει θα καθορίζονται:

 

α. Η προβλεπομένη ανωτέρας τάξεως χρήσις των υδάτων του αποδέκτη.

 

β. Τα σημεία εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων ή εναλλακτικές θέσεις τούτων εξουσιοδοτούμενης της αρμοδίας δια την έγκριση της μελέτης υπηρεσίας όπως προβεί εις τον καθορισμό των οριστικών θέσεων αυτών.

 

γ. Οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικοί όροι διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων ή τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα καθορισθούν αυτοί υπό της εγκρίνουσας την μελέτη υπηρεσίας, εξουσιοδοτούμενης προς τούτο.

 

Δια της αποφάσεως ταύτης δύναται να καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των παρόχθιων ή ετέρων ενδιαφερομένων Δήμων, Κοινοτήτων ή αντί αυτών Οργανισμών δια την λήψη των τυχόν απαιτουμένων μέτρων συντηρήσεως του αποδέκτη, συμφώνως προς το άρθρο 13, παράγραφος 3 της υπ' αριθμόν ΕΙΒ/221/1965 υγειονομικής διατάξεως.

 

2. Εις περιπτώσεις καθ' ας η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων επηρεάζει περιοχές κείμενες σε περισσότερες του ενός Νομούς, η σχετική απόφαση εκδίδεται από κοινού υπό των ενδιαφερόμενων Νομαρχών, με μέριμνα του Νομάρχη εκ της περιοχής του οποίου προέρχονται τα προς διάθεση λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα, μετά γνώμης ειδικής προς τούτο επιτροπής, συγκροτούμενης υπ' αυτού επιτροπής εξ εκπροσώπων προτεινόμενων υπό των ενδιαφερόμενων Νομαρχών, ως στην παράγραφο 5 κατωτέρω ορίζεται.

 

Σε περίπτωση διαφωνίας των ενδιαφερόμενων Νομαρχών δια τον καθορισμό των ειδικών όρων κ.λ.π. διάθεσης των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και αδυναμίας εκδόσεως κοινής απόφασης, η σχετική απόφαση εκδίδεται υπό των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, βάσει προτάσεων των ενδιαφερόμενων Νομαρχών και εισηγήσεων των οικείων Υπηρεσιών Επιθεώρησης, δια τους ειδικούς όρους κ.λ.π. διάθεσης των υγρών αποβλήτων.

 

3. Οι ως άνω αποφάσεις δύνανται να τροποποιούνται τηρουμένης της αυτής διαδικασίας. Δια των τροποποιητικών τούτων αποφάσεων θα καθορίζονται απαραιτήτως και οι όροι προς τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφωθούν οι ήδη διαθέτοντες λύματα ή βιομηχανικά, ως και η προθεσμία συμμορφώσεως.

 

4. Κατά της εν παράγραφο 1 αποφάσεως του Νομάρχου δύναται να υποβληθεί ένστασις, επί της οποίας τελικώς αποφασίζει ο Υφυπουργός της οικείας Περιφερειακής Διοικήσεως, μετά γνώμη αρμοδίας επιτροπής συνιστώμενης παρ' αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν Γ4/1305/1974 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 801/Β/1974).

 

5. Η στην παράγραφο 1 Επιτροπή, που συγκροτείται δι' αποφάσεως του Νομάρχου θα αποτελείται εξ εκπροσώπων της υγειονομικής υπηρεσίας, της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων Κοινοτήτων, ενός αντιπροσώπου των αμέσως επηρεαζόμενων εκ της διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων και κατά περίπτωσιν εξ αντιπροσώπων των υπηρεσιών δημοσίων έργων, γεωργίας, αλιείας, τουρισμού, βιομηχανίας ή οιασδήποτε ετέρας υπηρεσίας ενδιαφερόμενης δια την χρήσιν των υδάτων του υπό εξέτασιν αποδέκτη.

 

Ο ως άνω κοινός αντιπρόσωπος των Δήμων και Κοινοτήτων θα ορίζεται υπό του Νομάρχου κατόπιν σχετικής προτάσεως αυτών.

 

Πλην των υπηρεσιακών παραγόντων εις την ως άνω Επιτροπή δύνανται να συμπεριληφθούν και έτερα πρόσωπα, τα οποία λόγω ειδικής επιστημονικής καταρτίσεως ή εμπειρίας δύνανται να συμβάλλουν ουσιωδώς εις την μελέτη και ορθή αντιμετώπισιν του θέματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν Γ1/17831/1971 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 986/Β/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.