Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υπόχρεοι και υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιοχές εξυπηρετούμενες υπό δικτύου υπονόμων.

 

Οι νομείς ή ιδιοκτήτες οιωνδήποτε εγκαταστάσεων, υποχρεούνται να αποχετεύουν τα εξ αυτών προερχόμενα λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα εις το υφιστάμενο δίκτυον των υπονόμων, καθ' ον τρόπον ορίζει εκάστοτε ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας αυτού. Η περαιτέρω διάθεσις των αποχετευόμενων στο δίκτυο υπονόμων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εκτελείται ευθύνη του οικείου Δήμου, Κοινότητος ή του αντί αυτών αρμοδίου Οργανισμού. Δια την κάλυψη των δαπανών συνδέσεως, αποχετεύσεως και διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων δύνανται να επιβληθούν ανταποδοτικά τέλη.

 

2. Περιοχές μη εξυπηρετούμενες υπό δικτύου υπονόμων.

 

Οσάκις δεν υφίσταται κατάλληλη δίκτυον υπονόμων την υποχρέωσιν διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων αναλαμβάνουν, δαπάναις και ευθύνη αυτών προσωρινώς και μέχρι της κατασκευής καταλλήλου δικτύου υπονόμων υπό των οικείων Δήμων, Κοινοτήτων ή Οργανισμών, απ' ευθείας οι ιδιοκτήτες ή νομείς των χώρων, εξ ων προέρχονται τα εν λόγω λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

 

3. Συντήρησις αποδέκτη.

 

Οσάκις τα λύματα ή τα βιομηχανικά απόβλητα διατίθενται εις επιφανειακά ύδατα ή εις ξηρά ρεύματα ή τοιαύτα διαλείπουσας ροής ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός έχει την υποχρέωσιν της συντηρήσεως του αποδέκτη, ανεξαρτήτως εάν ταύτα διατίθενται απ' ευθείας παρ' αυτού ή τη αδεία των παρά ετέρου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η ανάληψις της υποχρεώσεως ταύτης δια την συντήρηση του αποδέκτη αποτελεί προϋπόθεση δια την χορήγηση της αδείας της προβλεπομένης δια του άρθρου 14 της παρούσης.

 

Εις την συντήρηση του αποδέκτη περιλαμβάνονται πάντα τα απαιτούμενα έργα ή εργασίες, ίνα πληρούνται οι στο άρθρο 2 γενικοί όροι της παρούσης. Ειδικότερα στις περιπτώσεις ξηρών ρευμάτων ή τοιούτων διαλείπουσας ροής δια της συντηρήσεως ταύτης θα εξασφαλίζεται η ελευθέρα και ανεμπόδιστος ροή των διατιθεμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, η αποφυγή δημιουργίας συλλογών στάσιμων υγρών, η άρσις των τυχόν οργανικών ή άλλων ουσιών που εναποτίθενται στον πυθμένα ή στις όχθες, δυναμένων να προκαλέσουν οχλήσεις.

 

Εις περίπτωσιν καθ' ην ο αποδέκτης, ως ρεύμα, διέρχεται δια περιοχών περισσοτέρων του ενός Δήμων, Κοινοτήτων ή Οργανισμών, ο εκδίδων την σχετική άδεια Δήμος, Κοινότης ή Οργανισμός αναλαμβάνει την συντήρηση του αποδέκτη τούτου καθ' όλην την έκταση αυτού από του σημείου διαθέσεως μέχρι και της εκβολής εις λίμνη ή θάλασσαν, εκτός εάν άλλως, δια κοινής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων Δήμων, Κοινοτήτων και Οργανισμών ή δι' αποφάσεως κατά το άρθρο 6 της παρούσης, καθορίζεται.

 

Προς αντιμετώπισιν των απαιτουμένων δαπανών συντηρήσεως δύναται ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός να επιβάλει την καταβολή σχετικού ανταποδοτικού τέλους.

 

4. Έλεγχος τηρήσεως των όρων της παρούσης.

 

Ο Δήμος, η Κοινότης ή ο αντί αυτών Οργανισμός υποχρεούται όπως ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσης και μεριμνά δια την επιβολή κυρώσεων και την διακοπή της διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, οσάκις διατίθενται ταύτα άνευ αδείας αυτού ή υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους όρους της παρούσης.

 

5. Άλλες υποχρεώσεις διαθετόντων λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

 

Οι διαθέτοντες λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα εις φυσικούς αποδέκτες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται περί Δήμων, Κοινοτήτων ή αντί αυτών Οργανισμών ή κατόπιν αδείας ετέρων φυσικών ή νομικών προσώπων, υποχρεούται εις:

 

α) Την κανονική λειτουργία και καλήν συντήρηση των εγκαταστάσεων διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, διαθέτοντες τα απαιτούμενα μέσα και επαρκές κατάλληλη προσωπικόν, έχον πλήρη γνώσιν του έργου του, ως και των τυχόν εφαρμοζομένων μεθόδων επεξεργασίας των λυμάτων ή των βιομηχανικών αποβλήτων.

 

β) Την λήψη πάντων των αναγκαιούντων μέτρων δια την προστασία της υγείας των εργαζομένων ως:

 

1) Χορήγηση μέσων και εκτέλεσις των εργασιών εις τρόπον, ώστε να προλαμβάνονται τραυματισμοί εκ πτώσεων, κρούσεων, εκρήξεων ή άλλης τινός αιτίας, ως επίσης ασφυξίες, δηλητηριάσεις ή μολύνσεις των εργαζομένων.

 

2) Παροχή οδηγιών δια πρόληψη κινδύνων κατά την εκτέλεσιν των εργασιών και ενημέρωσις των εργαζομένων επί των τυχόν υφισταμένων τοιούτων.

 

3) Πρόβλεψις δι' άμεση παροχή πρώτων βοηθειών εν περιπτώσει ατυχήματος, προ της παραπομπής εις ιατρό.

 

γ) Την τήρηση επαρκών στοιχείων επί της λειτουργίας και αποδόσεως των εγκαταστάσεων και την τακτική συλλογή καταλλήλων δειγμάτων εκ των διατιθεμένων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων και των υδάτων του αποδέκτη, ως και εις την εκτέλεσιν των αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων εις τρόπον ώστε, να αποδεικνύεται η μόνιμος εξασφάλισις των όρων της παρούσης.

 

δ) Την παροχή πάσης συνδρομής εις τα αρμόδια όργανα δια τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την χορήγηση εις ταύτα των τηρουμένων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων και πάσαν πρόσθετη σχετική πληροφορία δια την διευκόλυνση του έργου αυτών.

 

6. Πρόσθετοι υποχρεώσεις:

 

Ο Δήμος, η Κοινότης ή ο Οργανισμός, δύνανται μετά σύμφωνον γνώμη του Υγειονομικού Κέντρου να απαιτήσουν την τήρηση προσθέτων ή αυστηρότερων της παρούσης όρων, παρά των διαθετόντων, τη αδεία αυτών, φυσικών ή νομικών προσώπων λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.