Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λύματα, καλούνται εν γένει τα απόβλητα υγρά των κατοικιών, ιδρυμάτων, εργοστασίων ή άλλων εγκαταστάσεων περιοχής τινός.

 

2. Βιομηχανικά απόβλητα, καλούνται ειδικότερα τα απόβλητα υγρά των διαφόρων βιομηχανιών ή άλλων εγκαταστάσεων, τα περιέχοντα ή μη υπολείμματα των υπ' αυτών χρησιμοποιουμένων ή παραγομένων υλών, ουχί δε απόβλητα εκ χώρων εξυπηρετήσεως του προσωπικού, ως αποχωρητηρίου, λουτρών, πλυντηρίων, μαγειρείων.

 

3. Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία, δια της οποίας επιτυγχάνεται η τροποποίησις των χαρακτηριστικών αυτών, προς τον σκοπόν της εξαλείψεως ή της μειώσεως των εκ της διαθέσεώς των δυσμενών συνεπειών.

 

4. Σύστημα διαθέσεως λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, καλείται το σύνολον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διαθέσεως αυτών εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος.

 

4. α. Δημόσια συστήματα διαθέσεως, καλούνται τα εξυπηρετούντα τον πληθυσμό και τις εγκαταστάσεις εν γένει, Δήμων, Κοινοτήτων ή Οικισμών.

 

4. β. Ιδιωτικά συστήματα διαθέσεως, καλούνται τα εξυπηρετούντα αυτοτελώς, μεμονωμένες κατοικίας, ομάδας κατοικιών, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατώνας, νοσοκομεία, ιδρύματα, βιοτεχνίας, βιομηχανίας κ.λ.π. ανεξαρτήτως εάν ταύτα ανήκουν εις ιδιώτες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή το Δημόσιον.

 

5. Υγειονομική υπηρεσία καλείται εν τη παρούσα η εις έκαστον νομό αρμοδία δια τα θέματα δημοσίας υγείας υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασχέτως διοικητικής εξαρτήσεως ταύτης.

 

Όπου αναφέρεται εν τη παρούσα Υγειονομικό Κέντρον νοείται η ως άνω υγειονομική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν Γ1/17831/1971 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 986/Β/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.