Νόμος 4618/19

Ν4618/2019: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4618/2019: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 89/Α/2019), 10-06-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι από 03-06-2019 επιμέρους συμβάσεις για τα έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω Μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως.

 

Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις για το χορηγούμενο επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

 

Στο άρθρο 93 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Στους δικαιούχους, που είναι μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, καταβάλλεται το επίδομα του παρόντος άρθρου, χωρίς την εφαρμογή των περιορισμών των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εξωτερικών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης του επιδόματος στους ανωτέρω δικαιούχους.}

 

Άρθρο τρίτο: Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

 

Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαραγράφου ΙΔ'.1 της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και γ) σε δήμους, περιφέρειες και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018) οι λέξεις όχι πέραν της 28-06-2019 αντικαθίστανται από τις λέξεις όχι πέραν της 30-09-2019.

 

Άρθρο πέμπτο: Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών

 

1. Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 01-04-2019 έως και την 31-07-2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012), παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

 

Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από 5 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας.

 

Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης του 1ου και του 2ου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012) οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31-12-2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειάς τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της Ελληνικής Επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.

 

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β) της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019) καταργείται.

 

Άρθρο έκτο: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της οίκοθεν Δ6/Φ1/13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/2007) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, τουλάχιστον 45 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του σταθμού, η τελευταία παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την ημερομηνία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.}

 

2. Η παράταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως αυτό προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και οριστικές προσφορές σταθμών, για τους οποίους έχει κατατεθεί αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της οίκοθεν Δ6/Φ1/13310/2007 (ΦΕΚ 1153/Β/2007) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο έβδομο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016)

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 12Α ως εξής:

 

{12Α. Οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) των σταθμών των παραγράφων 11 και 12 που συνδέονται στην Υψηλή Τάση παρατείνονται κατά 3 μήνες, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμιών έχει υποβληθεί αίτημα σύνδεσης με πλήρη φάκελο στον αρμόδιο διαχειριστή και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) του κατόχου του σταθμού, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα έργα και ότι ο σταθμός είναι έτοιμος για τη θέση του σε λειτουργία.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 4414/2016 οι λέξεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος αντικαθίστανται με τις λέξεις στον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.

 

3. Στο άρθρο 7 του νόμου 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 8Γ ως εξής:

 

{8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.}

 

Άρθρο όγδοο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018)

 

Στο άρθρο 11 του νόμου 4513/2018 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Η ιδιότητα του μέλους ενεργειακής κοινότητας δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

Άρθρο ένατο: Μη επιβολή προστίμων για συναποθήκευση σε φορολογικές αποθήκες

 

Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του νόμου 3054/2002 για συναποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων από περισσότερους κατόχους αδειών εμπορίας σε φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), η οποία έχει συντελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

Άρθρο δέκατο: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

 

Στο άρθρο 23 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού της και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καλλιέργεια των ετών 2017 και 2018 προς τους τευτλοπαραγωγούς προμηθευτές της, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δύναται να επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

Άρθρο ενδέκατο: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004)

 

1. Στο δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016) οι λέξεις 30-06-2019 αντικαθίστανται με τις λέξεις 31-12-2019.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4399/2016 οι λέξεις 30-06-2019 αντικαθίστανται με τις λέξεις 31-12-2019.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του νόμου 4399/2016 οι λέξεις 30-06-2019 αντικαθίστανται με τις λέξεις 31-12-2019.

 

Άρθρο δωδέκατο: Κατάργηση των άρθρων 10 - 13 του νόμου 4472/2017

 

Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) καταργούνται.

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), η φράση για χρονικό διάστημα 30 μηνών από την 22-12-2016, αντικαθίσταται από τη φράση για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την 22-12-2016.

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων Υπουργείου Υγείας

 

1. Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται σωρευτικά στις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) και του άρθρου 107 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), καθώς και οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών για τους φορείς αρμοδιότητάς τους μπορούν να παρατείνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 και του άρθρου 107 του νόμου 4461/2017 έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης που προβλέπονται στα ανωτέρω άρθρα.

 

2. Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή μεταξύ διαφορετικών Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), και οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31-12-2019.

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

 

1. Στο άρθρο 10 του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Τα μέλη της Ολομέλειας και το προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με οποιαδήποτε έννομη σχέση, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, για αιτιολογημένη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν στη σφαίρα γνώσης τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, καθώς και σε εσωτερικές εγκυκλίους που εκδίδονται από την Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που τηρεί ή περιέρχονται σε γνώση της.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4001/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή.

 

Η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, και να έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη.

 

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται από την Ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και τα μέλη του προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μπορούν διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το οποίο αποχώρησε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, ύστερα από προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται βάσει του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί.

 

β) Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α)α. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εκδίδεται προκήρυξη μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Διαχείρισης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του άρθρου 45, εφόσον έχει εκδοθεί,

β) τα κριτήρια κατάταξης,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β)β. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά των προσωρινών πινάκων. Ένσταση επιτρέπεται μόνο για λόγους νομιμότητας.

 

γ)γ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών και από την υποβολή των ενστάσεων σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

γ) Κατά την αξιολόγηση των προσόντων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η εμπειρία στο αντικείμενο των θέσεων, εφόσον έχει διανυθεί σε θέσεις σε Ανεξάρτητες Διοικητικές ή Ρυθμιστικές Αρχές ή σε θέσεις θεσμικών φορέων του τομέα ενέργειας, μπορεί να βαθμολογείται με επιπλέον μόρια.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του νόμου 4001/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν και την απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085 (σχετικό 18354) της 21-06-2018 της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 για την πλήρωση 79 κενών οργανικών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

5. Το άρθρο 95 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 95: Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

 

1. Θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος (εφεξής Μηχανισμός). Ως βασική υπηρεσία του Μηχανισμού ορίζεται η παροχή της υπηρεσίας διαθεσιμότητας ισχύος των επιλεγέντων παροχών, η οποία καθορίζεται από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μακροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

 

2. Η υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος παρέχεται στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας μέσω δημοπράτησης από το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δικαιωμάτων αξιοπιστίας για μια προκαθορισμένη περίοδο. Τα δικαιώματα αξιοπιστίας συνδυάζονται με υποχρεώσεις των επιλεγέντων παροχών και δύνανται να μεταβιβάζονται στο πλαίσιο δευτερογενούς αγοράς.

 

3. Ως Πάροχοι διαθεσιμότητας ισχύος ορίζονται, μόνο για το μέρος της ισχύος τους που δεν αμείβεται από άλλο ευρωπαϊκό ή εθνικό μηχανισμό στήριξης, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής, τα συστήματα απόκρισης της ζήτησης, τα συστήματα αποθήκευσης, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις, οι κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής γειτονικών χωρών μέσω των διασυνοριακών διασυνδέσεων και οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

4. Ως Αποζημίωση για την υπηρεσία διαθεσιμότητας ισχύος ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας προς τους επιλεγέντες Παρόχους για την παροχή της Υπηρεσίας. Ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Διαθεσιμότητας Ισχύος χρηματοδοτείται στη βάση χρεώσεων που επιβάλλει ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στους Προμηθευτές.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι βασικές αρχές εφαρμογής του Μηχανισμού, όπως η διάρκεια ισχύος του μέτρου, ο τρόπος και η τιμή αποζημίωσης των επιλεγέντων Παροχών, η διάρκεια των Συμβάσεων των επιλεγέντων Παροχών με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκρίνεται ο Κανονισμός Μακροχρόνιου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος. Με τον Κανονισμό ορίζονται διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες για τη συμμετοχή των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος στον Μηχανισμό, οι υποχρεώσεις των Παρόχων διαθεσιμότητας ισχύος και οι συνέπειες σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, η μεθοδολογία κατανομής των χρεώσεων στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.

 

7. Με την παρέλευση των πρώτων 4 ετών εφαρμογής του Μηχανισμού και ακολούθως ανά 2 έτη, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξετάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής του Μηχανισμού και την επίδραση του στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις τροποποίησης παραμέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του Μηχανισμού.}

 

6. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 149 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), η ημερομηνία 30-06-2019 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-06-2020.

 

β) Στο πρώτο και στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), η ημερομηνία 30-06-019 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-06-2020.

 

Άρθρο δέκατο έκτο: Τροποποίηση του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016)

 

1. Στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016 η ημερομηνία 31-03-2019 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-09-2019.

 

2. Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4447/2016 μέχρι την 31-03-2019 αναβιώνουν αυτοδίκαια.

 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Λειτουργία Ατμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νήσο Κρήτη

 

1. Από την 01-01-2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Νήσου Κρήτης με την Αττική, οι εγκατεστημένες σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής της Νήσου Κρήτης Ατμοηλεκτρικές Μονάδες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ και στην Οδηγία 2015/2193/ΕΕ, δύνανται να λειτουργούν κατά παρέκκλιση της 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης, της οίκοθεν 6164/2018 (ΦΕΚ 1107/Β/2018) κοινής υπουργικής απόφασης και της εκτελεστικής απόφασης 2017/1442/ΕΕ της επιτροπής. Κατά το διάστημα αυτό διατηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες ατμοηλεκτρικές Μονάδες στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των υφιστάμενων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της Νήσου Κρήτης, σύμφωνα ιδίως με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

 

2. Κατά τον προσδιορισμό των εκπομπών των εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, το οποίο αποτελεί πόρο του Πράσινου Ταμείου και το οποίο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικό με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.

 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 2515/1997

 

Στην παράγραφο 18 του άρθρου 16 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Σε κάθε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης με συμμετοχή πιστωτικού ιδρύματος και με υποκατάσταση της απορροφώσας ή της νέας ή της επωφελούμενης εταιρίας, που δεν είναι ήδη πιστωτικό ίδρυμα, στην άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4601/2019 (ΦΕΚ 44/Α/2019), εφαρμόζεται το παρόν άρθρο.

 

Επιπλέον, για την υποκατάσταση στην άδεια λειτουργίας απαιτείται έγκριση της εποπτικής αρχής, στην οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί χορήγησης άδειας λειτουργίας. Κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου η εποπτική αρχή δύναται να μην αξιολογήσει τους μετόχους ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν έχουν ήδη αξιολογηθεί πριν από τον μετασχηματισμό και δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησής τους. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας έγκρισης, η εποπτική αρχή δύναται να μην επαναλάβει κάθε άλλο μέρος της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως προς το οποίο έχει ήδη γίνει αξιολόγηση για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου είτε κατά την άσκηση της εποπτείας επί του πιστωτικού ιδρύματος που έφερε την άδεια λειτουργίας ως τον μετασχηματισμό, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησης.}

 

Άρθρο δέκατο ένατο: Τροποποίηση του άρθρου 192 του νόμου 4389/2016

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 197 του παρόντος, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα από τη φράση Για τη διευκόλυνση της επιλογής... έως τη φράση ...περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό, εφαρμόζεται αναλόγως και για την επιλογή υποψήφιων μελών για τα Διοικητικά Συμβούλια των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας, πλην του ΤΧΣ.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 υπερισχύουν κάθε άλλης σχετικής διάταξης και αρχίζουν να ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο εικοστό

 

Μετά τη διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

 

{Άρθρο 18Α: Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου

 

1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της διανομής και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως παρακώλυση νοείται ιδίως:

 

α. η μη διανομή όλων των φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών σε όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης και

β. η απόκρυψη των εφημερίδων και περιοδικών από τις επιχειρήσεις πώλησης αυτών.

 

2. Η με πρόθεση παραβίαση της παραγράφου 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή 5.000 € έως 50.000 €.

 

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελείται από αμέλεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους.

 

4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ' επάγγελμα τέλεσης της πράξης της παραγράφου 1 επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών.}

 

Άρθρο εικοστό πρώτο

 

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), η ημερομηνία 30-06-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-05-2020.

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)

 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014), προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφια, ως εξής:

 

{Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ' εφαρμογή των, σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 πιστώσεων χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και τον Σεπτέμβριο 2019.}

 

Άρθρο εικοστό τρίτο: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016)

 

Στο άρθρο 32 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ No 6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως έχει καθοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την 01-07-2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 30-09-2019. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30-09-2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 2019.}

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο

 

1. Στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ υπάγονται οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των κάτωθι Ειδικών Λογαριασμών επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος:

 

α) του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και

β) του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων (ΕΛΕΠΕΤΕ - ΠΠΕΘΝΑΚ).

 

2. Το ύφος της καταβλητέας σύνταξης (Ρ) καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Για τους ήδη συνταξιούχους και για όσους υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2018, εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: Ρ = 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιμες αποδοχές. Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η χορηγηθείσα σύνταξη.

 

β) Για όσους υπέβαλλαν ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 01-01-2019 και εφεξής εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: (Ρ) = (i) + (ii), όπου (i) = 0,45% *έτη ασφάλισης* συντάξιμες αποδοχές, για το διάστημα ασφάλισης έως και 31-12-2014 και (ii) το Σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος

 

n.4618.19

 

για διάστημα ασφάλισης από 01-01-2015, όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΕΑΕΠ. Ως συντάξιμες αποδοχές θεωρούνται οι συντάξιμες αποδοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 96 του νόμου [Ν] 4387/2016, όπως ισχύει.

 

3. Η σύνταξη υπόκειται σε εισφορές υγείας υπέρ Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για τους συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ-ΠΠΕΘΝΑΚ, πλην όσων έχουν ενταχθεί στο ΤΥΠΕΤ, σε κρατήσεις υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, καθώς και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

 

4. Η επικουρική σύνταξη, ως καθορίζεται με τις παραγράφους 2 και 5, καταβάλλεται στους μεν συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ από 01-03-2018, στους δε συνταξιούχους του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ από 01-08-2018. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη καταβληθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του νόμου 4618/2019, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το παρόν, εξαντλούν την υποχρέωση του ΕΤΕΑΕΠ για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν καταβληθεί.

 

5. Εάν το καταβλητέο κατά τις 31-12-2019 ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προσωπική διαφορά, μέχρι τις 31-12-2024 και από 01-01-2025 και εφεξής οι συντάξεις καταβάλλονται στο ποσό που διαμορφώνεται βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

6. Από 01-01-2025 και εφεξής, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται.

 

7. Οι ασφαλισμένοι του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕΠΠΕΘΝΑΚ από 01-01-2019 καθίστανται ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΕΑΕΠ και διέπονται ως προς τις εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, τον χρόνο ασφάλισης, τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε σύνταξη και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ασφάλιση και στις παροχές, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ- ΠΠΕΘΝΑΚ λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

 

8. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ για τα έτη 2018 έως 2032 επιπρόσθετη ασφαλιστική εισφορά, η οποία ανέρχεται κατ' έτος σε ποσοστό 12% επί των μεικτών αποδοχών των απασχολούμενων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Η κατά τα ως άνω ετήσια επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ καταβάλλεται για το έτος 2018 μέχρι τις 30-06-2020 και για τα υπόλοιπα έτη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου τριμήνου του αμέσως επόμενου έτους. Με την επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 2019 και 2020 συμψηφίζεται η επιπρόσθετη εισφορά που έχει καταβληθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο τ. ΕΤΕΑΕΠ κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του νόμου 4618/2019, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το παρόν. Με τις ως άνω εισφορές εξαντλείται η υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ που προκύπτει από την οικονομική επιβάρυνση του τελευταίου με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου.

 

9. Η επιπρόσθετη εισφορά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ως ορίζεται στην παράγραφο 8, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ούτε προσαυξάνει τη σύνταξη αυτή κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο εικοστό τέταρτο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του νόμου [Ν] 4680/1997 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δύναται να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του νόμου 2116/1993 (ΦΕΚ 18/Α/1993) και 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) με επιδότηση του επιτοκίου από τον τέως ΟΕΚ. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

2. Οι δαπάνες από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

Άρθρο εικοστό έκτο: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2960/2001

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων και αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους, δεν εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρεωτικά, κατά το μέρος που αφορούν το νομικό πρόσωπο ως αστικώς συνυπεύθυνο, του οποίου οι οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις, διαγράφονται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που εξέδωσε τις καταλογιστικές πράξεις. Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί σε εκτέλεσή τους δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.}

 

2. Η αίτηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η πράξη ανάκλησης επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και δικαστικά εκκρεμείς υποθέσεις. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπως και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως η τελευταία ισχύει μετά τους νόμους 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) και 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), ως εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

3. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και σε αιτήσεις ανάκλησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4618/2019 και αφορούν υποθέσεις που ήταν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανάκλησης, δικαστικά εκκρεμείς κατά την έννοια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 84 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

Άρθρο εικοστό έβδομο

 

Από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου τα απασχολούμενα πρόσωπα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας, υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους. Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης που πραγματοποιούν σε ημερήσια βάση.

 

Άρθρο εικοστό όγδοο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Οι επιμέρους συμβάσεις - Έργα V και VI αποτελούν αντίστοιχα τα Παραρτήματα 5 και 6 της από 06-09-2018 Σύμβασης και αναπόσπαστα μέρη αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-06-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.