Νόμος 3599/07 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μιας Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα 3 μήνες, μέσα στο ίδιο έτος μέσα στο ίδιο έτος.

 

Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, δύνανται να ανανεωθούν οι τρίμηνες μετακινήσεις, πάσης φύσεως προσωπικού, του προηγούμενου εδαφίου, έως τις 31-12-2014. Η ανανέωση αφορά σε νοσοκομεία της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Ομοίως οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών μπορούν με κοινές αποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα 3 μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα 3 μήνες, μέσα στο ίδιο έτος.

 

Για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών η μετακίνηση του προσωπικού σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η μισθοδοσία τους για το διάστημα της μετακίνησής τους βαρύνει την οργανικής τους θέση. Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 01-07-2012.

 

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών βάσει των ανωτέρω και οι οποίες έχουν λήξει από 01-05-2015 και μετά, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31-12-2015.

 

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών, εντός αυτών, και οι οποίες παρατάθηκαν έως 31-12-2015 είναι νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 9 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), με την παράγραφο 9 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με το άρθρο 49 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), με την παράγραφο A του άρθρου 20 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο γ του άρθρου 99 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.