Νόμος 2224/94

Ν2224/1994: Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2224/1994: Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 112/Α/1994), 06-07-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Επιτροπές συνδικαλιστικών στελεχών

Άρθρο 2

Άρθρο 6: Θέματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας - Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 9: Άδεια μητρότητας

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα αρμοδιότητας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Επιδόματα ανεργίας

Άρθρο 14: Ειδικός Λογαριασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΚΕΠΕ)

Άρθρο 15: Ειδικός Κοινός Λογαριασμός Ανεργίας

Άρθρο 16: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και εποπτευόμενων οργανισμών

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Θέματα εποπτευόμενων οργανισμών

Άρθρο 20: Θέματα Οργανισμού Εργατικής Εστίας

Άρθρο 21: Συλλογικά όργανα του νόμου [Ν] 1836/1989 και διεύρυνση των σκοπών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας

Άρθρο 22: Θέματα προστασίας προσώπων του νόμου [Ν] 1648/1986

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο Δ: Ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων

 

Άρθρο 24: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 25: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 27: Καταργούμενες διατάξεις - Κωδικοποίηση

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας εγκρίσεως ρυμοτομικών σχεδίων και εξαίρεσης από κατεδάφιση οικισμών Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 30: Ανέγερση οικισμών Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε εκτάσεις που εντάσσονται σε ζώνες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας

Άρθρο 31: Μεταβίβαση της ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 32: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μικτών δανείων του νόμου [Ν] 1641/1986

Άρθρο 33: Χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων σε κληρούχους κατοικιών και διαμερισμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 34: Επίβλεψη έργων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 35: Θέματα προσωπικού Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 36: Ρύθμιση δανείων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 37: Στεγαστικά Προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

 

Κεφάλαιο ΣΤ

 

Άρθρο 41

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 48

Άρθρο 50: Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών Εργαζόμενοι μαθητές

 

Κεφάλαιο Ζ

 

Άρθρο 53

Άρθρο 57

Άρθρο 58

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-05-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.