Νόμος 4447/16 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και θέματα Αδειών Παραγωγής σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ' αριθμόν 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ' αριθμόν 155/2012 (ΦΕΚ 908/Β/2012) και 452/2015 (ΦΕΚ 2859/Β/2015), και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορούν, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης και των υποχρεώσεων κατοχής αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και του άρθρου 9 της υπουργικής απόφασης 13310/2007, να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του νόμου 4414/2016 μέχρι την 31-12-2016.

 

Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι οι κάτοχοι αδειών των σταθμών αυτών να υποβάλουν μέχρι την 31-12-2016 στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δήλωση με την οποία δεσμεύονται ότι θα καταβάλουν το συνολικό κόστος σύνδεσης, όπως αυτό έχει προϋπολογιστεί με τις παραπάνω αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε δόσεις ως ακολούθως:

 

α) 1η δόση, ποσό που ισούται τουλάχιστον με το 30% του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης,

 

β) 2η δόση, ποσό που ισούται τουλάχιστον με το 40% του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, μέχρι την 30-04-2018 και

 

γ) 3η δόση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, μέχρι την 30-09-2018. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30-09-2018, θα καταβάλουν το 100% του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης μέχρι τη 15-02-2019.

 

Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων εντός των ανωτέρω προθεσμιών, καθώς και σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31-12-2019, η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης λύεται αυτοδίκαια.

 

Σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31-12-2019 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμόν 904/2011 απόφασή της, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμόν 155/2012 (ΦΕΚ 908/Β/2012) και 452/2015 (ΦΕΚ 2859/Β/2015) αποφάσεις της και ισχύει, και τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΦΕΚ 2373/Β/2011), αξιολογώντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών παραγωγής λόγω αδυναμίας υλοποίησης εκάστου έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου δέκατου έκτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με το άρθρο 39 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Από την 01-01-2017 και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) αναστέλλεται η υπογραφή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του νόμου 4414/2016 για:

 

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, πλην αιολικών σταθμών, εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MW και

 

β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW.

 

Η αναστολή δεν ισχύει για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

3. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση άδειας παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για το διαχωρισμό της αδειοδοτηθείσας ισχύος, σε δύο ή περισσότερες άδειες παραγωγής.

 

Εξαιρέσεις από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας δύναται να αποτυπώνονται στον οικείο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 27 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015 και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως τις 31-12-2016 και για το έτος 2016 έως τις 31-03-2017. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγής σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης σε Νοσοκομεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2015 και 2016.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.