Νόμος 4602/19

Ν4602/2019: Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4602/2019: Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 45/Α/2019), 09-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 4: Αρμοδιότητα άσκησης των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού

Άρθρο 5: Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμένες περιοχές

Άρθρο 6: Εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 7: Σχέδιο ανάπτυξης

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις και δικαιώματα μισθωτών γεωθερμικού δυναμικού

Άρθρο 9: Διοικητικές προσφυγές και Ένδικα Βοηθήματα

Άρθρο 10: Εκχώρηση μισθωτικών δικαιωμάτων

Άρθρο 11: Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών

Άρθρο 12: Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 13: Ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης

Άρθρο 14: Κίνητρα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας

Άρθρο 15: Παράβολα

Άρθρο 16: Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας (ΕΜΣΑΓΕ)

Άρθρο 17: Εθνικό Μητρώο Καταγραφής και Παρακολούθησης Γεωθερμικών Σημείων (ΕΜΚΠΑΓΕΣ)

Άρθρο 18: Ιαματική χρήση γεωθερμικού δυναμικού

Άρθρο 19: Σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Προβλημάτων Αξιοποίησης Γεωθερμικού Δυναμικού και Διαχείρισης Υδάτων

Άρθρο 20: Εντοπισμός υδρογονανθράκων

Άρθρο 21: Υποστήριξη τμημάτων γεωθερμίας

Άρθρο 22: Δικαιώματα συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και τρίτων

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 

Άρθρο 25: Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 26: Αρμοδιότητες

Άρθρο 27: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 28: Διοικητικό συμβούλιο - επιλογή - διορισμός - κωλύματα διορισμού - ασυμβίβαστα - κωλύματα συμφερόντων - υποχρεώσεις - έκπτωση

Άρθρο 29: Αρμοδιότητες Προέδρου και διοικητικού συμβουλίου - λειτουργία διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 30: Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές της Αρχής - επιλογή διορισμός - αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

 

Άρθρο 31: Διάρθρωση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 32: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ)

Άρθρο 33: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ)

Άρθρο 34: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ)

Άρθρο 35: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ)

Άρθρο 36: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ)

Άρθρο 37: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ)

Άρθρο 38: Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή

Άρθρο 39: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 40: Όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης

Άρθρο 41: Ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιακών μονάδων

Άρθρο 42: Τροποποίηση οργάνωσης - εξουσιοδότηση

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό της αρχής

 

Άρθρο 43: Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Αρχής

Άρθρο 44: Ένταξη του προσωπικού σε μισθολογικά και βαθμολογικά κλιμάκια

Άρθρο 45: Τοποθέτηση προσωπικού, ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

Άρθρο 46: Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων

 

Κεφάλαιο Δ: Οικονομικά και άλλα θέματα της αρχής

 

Άρθρο 47: Πόροι αρχής

Άρθρο 48: Οικονομική και λογιστική διαχείριση

Άρθρο 49: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Άρθρο 50: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας - εξουσιοδότηση σε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 51: Λύση και εκκαθάριση Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Άρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Γ: Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου

 

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Τροποποιούμενες Διατάξεις Μέρους Γ

Άρθρο 55: Τελικές διατάξεις Μέρους Γ

 

Μέρος Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων για το κτηματολόγιο και για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών

 

Άρθρο 56: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995)

Άρθρο 57: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998)

Άρθρο 58: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983)

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)

Άρθρο 61: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)

Άρθρο 64: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014)

Άρθρο 65: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις διατάξεων για ενεργειακά θέματα

 

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)

Άρθρο 68: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 70: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013)

Άρθρο 71: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)

Άρθρο 72: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016)

Άρθρο 73: Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017)

Άρθρο 74: Τροποποίηση του άρθρου 61 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018)

Άρθρο 75: Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)

Άρθρο 76: Πρόσληψη προσωπικού στην ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής Αριάδνη

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 77: Τροποποίηση του άρθρου 167 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973)

Άρθρο 78: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979)

Άρθρο 79: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995)

Άρθρο 80: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)

Άρθρο 81: Τροποποίηση του άρθρου 44Α του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 82: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012)

Άρθρο 83: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 78 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016)

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

Άρθρο 86: Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων

Άρθρο 87: Επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 88: Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη

Άρθρο 89: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 67/Α/2012)

Άρθρο 90

 

Μέρος Ε

 

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.