Νόμος 4258/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματός του νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίησή τους και την επιχειρησιακή ένταξή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.

 

2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται σήμερα, από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγματος.

 

3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ, προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών στα Υ/Β και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματά τους. Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β.

 

4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και έχουν εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση των Υ/Β.

 

Το Πολεμικό Ναυτικό δύναται να συνεργασθεί με τρίτους εργαζόμενους εκτός των ΕΝΑΕ για εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4284/2014 (ΦΕΚ 190/Α/2014).

 

5. Όλες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β, σύμφωνα με τις παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν από το Πολεμικό Ναυτικό, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι ύψους 75,5 cm που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται μέχρι ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των Υ/Β.

 

Επιπλέον των ανωτέρω, διατίθεται ποσό μέχρι 19.700.000 € για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων δοκιμών των Υ/Β.

 

Επιπλέον ποσό μέχρι 18.800.000 € διατίθεται για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β.

 

Επιπλέον ποσό, μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ' εφαρμογή των σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφομένων διαδικασιών. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν.

 

Τα υλικά που χορηγήθηκαν στο Πολεμικό Ναυτικό από τις αποθήκες των ΕΝΑΕ, μετά την έκδοση του νόμου 4258/2014 και αποκτήθηκαν για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής και επιχειρησιακής λειτουργίας των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ, θα τακτοποιηθούν δημοσιολογιστικά από το παραπάνω ποσό.

 

Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ' εφαρμογή των, σε ανωτέρω παράγραφο 4 αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των εγκριθέντων με άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 πιστώσεων χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και τον Σεπτέμβριο 2019.

 

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β κατ' εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις παραγράφους 3 και 4. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018) και το άρθρο 22 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.

 

Επιπλέον ποσό μέχρι είκοσι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (20.100.000) ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β, κατ' εφαρμογή των αναγραφόμενων διαδικασιών στις παραγράφους 3 και 4.

 

Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), το άρθρο 22 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) και το άρθρο 215 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Σεπτέμβριο 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), με το άρθρο 100 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4522/2018 (ΦΕΚ 39/Α/2018), με το άρθρο 61 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), με το άρθρο εικοστό δεύτερο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), με το άρθρο 215 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019), με το άρθρο 66 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

6. Ο νόμος [Ν] 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθμιση των θεμάτων τα οποία δεν ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη.

 

7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014 (Α' 94) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του νόμου 4258/2014, όπως ισχύει, προστίθενται τα παρακάτω εδάφια ως εξής:

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.