Νόμος 4152/13 - Άρθρο id

Παράγραφος ΙΔ: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.1.

 

1.1. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους, Περιφέρειες και σε εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία.

 

Ειδικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους μπορούν να απασχολούν ωφελούμενους ανέργους και στα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου υλοποιούνται είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και εθνικούς ή άλλους πόρους είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, όπως κάθε φορά ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορεί να επιχορηγείται από πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.

 

Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται: α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και γ) σε δήμους, περιφέρειες και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους. Με την κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο στοιχείο 1.4., ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δύναται να καλύπτει από πόρους του προϋπολογισμού του τη χρηματοδότηση της χρονικής επέκτασης των παραπάνω προγραμμάτων, κατά το σκέλος των μη, από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, επιλέξιμων δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

1.2. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει τη Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα του προηγούμενου υποστοιχείου και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις δέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.

 

1.3. Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία) θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

 

1.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα ανωτέρω και καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:

 

α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,

 

β) οι επιβλέποντες φορείς,

 

γ) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

 

δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του ΟΠΣ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και η μοριοδότηση αυτών, τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:

 

i) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα Μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

ii) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,

iii) η οικογενειακή κατάσταση,

iv) το οικογενειακό εισόδημα,

v) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια,

vi) η ηλικιακή ομάδα,

viii) Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,

viii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος,

 

ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,

 

στ) η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης,

 

ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος,

 

η) εφόσον το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σκέλος μη συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ, τότε καθορίζεται το μέρος του προγράμματος και το χρονικό διάστημα που:

 

i) συγχρηματοδοτείται από τους πόρους του ΕΣΠΑ και

ii) αυτό που χρηματοδοτείται από ετέρους πόρους, που προβλέπονται στα στοιχεία 1.1. και 1.2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου εικοστού τέταρτου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 428/Α/1994), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι)θ' ως εξής:

 

{Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής για την πρόσληψη των ωφελουμένων ανέργων και ελέγχει τη νομιμότητα αυτής. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

5.1. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως.

 

Επιτρέπεται η βραδινή απασχόληση μόνο των ωφελουμένων που στελεχώνουν εγκαταστάσεις προσφύγων και μεταναστών του στοιχείου 1.1.

 

5.2. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη.

 

5.3 Απουσίες Ωφελουμένων:

 

i. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως.

 

ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1.4. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Η καταβολή στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

 

iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 1.4. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

 

iv. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα την ημέρα.

 

v. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά 1 ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των 30 μηνών.

 

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για την φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε, σωρευτικά.

 

vi. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

 

vii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει 2 ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης.

 

viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

 

ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

 

Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

 

5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τέταρτου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016).

 

6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών - Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 01-01-1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και Ταμείου Ασφάλισης Νομικών των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΔ1.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 

7.1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενούς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν.

 

7.2. Πέραν της εφαρμογής κυρώσεων, όπως των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 72 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων για τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρμόδιοι Υπουργοί δύνανται, με κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να προβλέπεται, ως μέτρο ανάσχεσης της ανεργίας, μείωση των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία ασφαλίζουν μισθωτούς, επιχειρήσεις που διατηρούν τις υφιστάμενες σε αυτές θέσεις εργασίας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικών Προσαρμογών 2013 - 2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.2.

 

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Οι εγκριτικές της συγχωνεύσεως Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να έχουν συντελεστεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), ακόμη και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί προθεσμιών και δημοσιότητας του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/63) και του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993). Η δε συγχώνευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων Γενικών Συνελεύσεων.

 

β. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ανατρέχουν στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 4109/2013.}

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.3.

 

Ως προς τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της προκήρυξης 1Γ/2008 που κυρώθηκε με την αριθμόν 259/11-02-2010 απόφαση του Γ' Τμήματος του Ανώτατου (ΦΕΚ 146/Γ/2010), ως ημερομηνία διορισμού, σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υπολογισμού των μισθολογικών τους αποδοχών και το βαθμολογικό τους καθεστώς, λογίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των οριστικών πινάκων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από 01-06-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΔ.3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 73 του νόμου 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/2013).

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.4.

 

1. Μέχρι τις 31-12-2013, ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001, ως όμορες, ακόμα και αν μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα, εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν προς την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου, μέσω της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, την μίσθωση του ανωτέρω τμήματος δημοσίου κτήματος που ορίζεται από τις προβολές, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στη σύναψη των μισθωτηρίων συμβολαίων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία που τη διέπει. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί μισθωτήριο συμβόλαιο, λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

 

3. Οι αιτούντες, εντός δέκα ημερών από τη σύναψη μίσθωσης με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, επί ποινή ακυρότητας της μίσθωσης αιγιαλού και έναντι του οριστικού μισθώματος που θα προσδιοριστεί από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία ποσό που θα αντιστοιχεί στο 50% του μισθώματος που θα ορίζεται στην ως άνω μίσθωση αιγιαλού. Η καταβολή πραγματοποιείται με κατάθεση του οφειλόμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου. Αντίγραφο του καταθετήριου κοινοποιείται άμεσα στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης με την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου λόγω μη συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων κτημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.