Νόμος 4461/17 - Άρθρο 107

Άρθρο 107


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν χώροι παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ισχύουν, τηρουμένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:

 

α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συμμετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Α/1996) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων 8 ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

 

β) Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994):

 

i) η ανεργία μοριοδοτείται με 200 μονάδες κατ' ανώτατο όριο για 4 συνεχείς μήνες ανεργίας και μόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος,

ii) κάθε ανήλικο τέκνο του υποψηφίου μοριοδοτείται με 30 μονάδες, αποκλειόμενης της ειδικής μοριοδότησης των υποπαραγράφων 1, 2, 3 και 4 της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου,

iii) ομοειδής εργασιακή εμπειρία σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τομέα μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι 120 μήνες και ομοειδής εργασιακή εμπειρία σε χώρους παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημόσιου τομέα μοριοδοτείται με 9 μονάδες ανά μήνα, για συνολική εμπειρία μέχρι 120 μήνες.

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) διαγράφονται οι λέξεις αποκλειστικής, όπου αναφέρονται. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016).

 

3. Οι αρμόδιοι φορείς της παραγράφου 1, προκειμένου να υπαχθούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δύνανται να ανακαλέσουν ανακοινώσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της παραγράφου 11Β του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.