Νόμος 4587/18

Ν4587/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4587/2018: Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 218/Α/2018), 24-12-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)

Άρθρο 2: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017)

Άρθρο 3: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 4: Τροποποίηση του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011)

Άρθρο 5: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018)

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Παράταση της προθεσμίας σύστασης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 32 του νόμου 4314/2014

Άρθρο 13: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007)

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) - Ρύθμιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)

Άρθρο 19: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018)

Άρθρο 20: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017)

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 26: Επιδότηση επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 27: Παράταση ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 31: Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016)

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος

Άρθρο 34: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4354/2015

Άρθρο 35: Τροποποίηση του νόμου 4480/2017

Άρθρο 36: Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 108 του νόμου 4504/2017

Άρθρο 38: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 39: Τροποποίηση της περίπτωσης η' της παραγράφου 6 του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 40: Τροποποίηση της περίπτωσης Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010)

Άρθρο 41: Συμμετοχή ανέργων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 42: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009)

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017)

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Agora και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ανώνυμη εταιρεία (Enterprise Greece)

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017)

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 43/2013 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 80/Α/2013)

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018)

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2515/1997 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1997)

Άρθρο 51: Τροποποίηση του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Άρθρο 52: Συμπληρωματικές Συμβάσεις επί κτιρίων χαρακτηρισμένων ως έργων τέχνης

Άρθρο 53: Συμβάσεις μισθώσεων

Άρθρο 54: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 75555/289/2017 (ΦΕΚ 2336/Β/2017)

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2969/2001

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 58: Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 59: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994

Άρθρο 60: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998

Άρθρο 61: Τροποποίηση του άρθρου 41 του νόμου 1249/1982

Άρθρο 62

Άρθρο 63: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4354/2015

Άρθρο 64: Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Άρθρο 65: Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Άρθρο 66: Παράταση της προθεσμίας άσκησης καθηκόντων από τον ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 και του άρθρου 5 του νόμου 4244/2014

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 63 του νόμου 4174/2013

Άρθρο 69: Τροποποίηση του άρθρου 47 του νόμου 4484/2017

Άρθρο 70: Τροποποίηση του άρθρου 102 του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 71

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.