Νόμος 4483/17 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως προς το Εθνικό Δημοτολόγιο, το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και το Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ως προς την ευθύνη και τις υποχρεώσεις των χρηστών τους, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να επανακαθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος αποστολής των πληροφοριακών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/2012 (ΦΕΚ 57/Α/2012). Στην περίπτωση αυτή καταργείται η υποχρέωση αποστολής ανά δίμηνο των σχετικών καταστάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.