Νόμος 4483/17 - Άρθρο 162

Άρθρο 162: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες, η εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις εν λόγω προσλήψεις, εκδίδεται προκήρυξη από την εταιρία μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 της 27-12-2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006). Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται:

 

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),

β) τα κριτήρια κατάταξης,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

ε) η διάρκεια των συμβάσεων, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4 έτη, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

β. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλειομένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευσή τους, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού κατά των προσωρινών πινάκων.

 

γ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ' ένσταση έλεγχο των πινάκων της προηγουμένης παραγράφου για διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων αυτών σε αυτό και ενημερώνει εν συνεχεία την εταιρία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

2. H περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) διόρθωση αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος μπορεί να διενεργηθεί και μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ενεργεί είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον είτε αυτεπάγγελτα και μετά από πρόταση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμης εταιρείας, όποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ μέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης, για το συγκεκριμένο και μόνο κτηματογραφημένο ακίνητο η ομάδα κτηματογραφημένων ακινήτων που αφορά η διόρθωση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, με την ανάκληση της αρχικής εγγραφής, επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής πράξεως με διαπλαστικό για τα εμπράγματα δικαιώματα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι πάντων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.