Προεδρικό διάταγμα 75/11

ΠΔ 75/2011: Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 75/2011: Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, (ΦΕΚ 182/Α/2011), 22-08-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφοι 9, 10 και 11 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως οι παράγραφοι 9 και 11 τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 3966/2011, Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 65/2011 Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ 147/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 96/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 40/01-04-2011 γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των δήμων όπως αυτοί συγκροτούνται από 01-01-2011 σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3852/2010, η όποια δεν μπορεί από τώρα να καθορισθεί και θα καλυφθεί από τα τακτικά τους έσοδα.

 

6. Την υπ' αριθμόν 139/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοποί - Πόροι

 

Άρθρο 1: Σκοποί των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 2: Πόροι

 

Κεφάλαιο Β: Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

 

Άρθρο 3: Σύσταση - Όργανα Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 4: Γενική Συνέλευση Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 6: Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 7: Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Άρθρο 8: Εποπτικό Συμβούλιο

 

Κεφάλαιο Γ: Εκλογή οργάνων περιφερειακών ενώσεων Δήμων

 

Άρθρο 9: Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Άρθρο 10: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Άρθρο 11: Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 12: Τοπικά παραρτήματα των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 13: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

Άρθρο 14: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Εποπτικού Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Δ: Λειτουργία - Αρμοδιότητες οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

 

Άρθρο 15: Γενική Συνέλευση - συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Διοικητικό Συμβούλιο - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 17: Εκτελεστική Επιτροπή - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 18: Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων - αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου

Άρθρο 19: Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου - αρμοδιότητες

Άρθρο 20: Εποπτικό Συμβούλιο - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 21: Κανονισμοί

 

Κεφάλαιο Ε: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας - Διοίκηση - Όργανα

 

Άρθρο 22: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 23: Μέλη

Άρθρο 24: Όργανα Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 25: Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 26: Διοικητικό Συμβούλιο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 27: Εκτελεστική Επιτροπή Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 28: Πρόεδρος

Άρθρο 29: Εποπτικό Συμβούλιο

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εκλογή οργάνων Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

Άρθρο 30: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 31: Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 32: Εκλογή Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Άρθρο 33: Εκλογή Προεδρείου Εποπτικού Συμβουλίου Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

Κεφάλαιο Ζ: Λειτουργία - Αρμοδιότητες οργάνων Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

Άρθρο 34: Γενική Συνέλευση - συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 35: Διοικητικό Συμβούλιο - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 36: Εκτελεστική Επιτροπή - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 37: Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας - αρμοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου

Άρθρο 38: Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου - αρμοδιότητες

Άρθρο 39: Εποπτικό Συμβούλιο - λειτουργία, αρμοδιότητες

Άρθρο 40: Κανονισμοί

Άρθρο 41: Ανάκληση μελών οργάνων και οργάνων

Άρθρο 42: Ενίσχυση Διαφάνειας - Ένταξη στο πρόγραμμα Διαύγεια

Άρθρο 43: Οικονομικό έτος - προϋπολογισμός - απολογισμός

Άρθρο 43Α: Οικονομικό έτος - προϋπολογισμός - απολογισμός

Άρθρο 44: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Λευκάδα, 18-08-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.