Νόμος 4483/17 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Λειτουργία, ενημέρωση στοιχείων και διαχείριση Μητρώου Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ενημέρωση και επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών και η χορήγηση στους πολίτες των σχετικών πιστοποιητικών διενεργείται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμόδιων οργανικών μονάδων των Δήμων, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πρόσβαση με δικαίωμα μόνον ανάγνωσης μπορεί να έχουν και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και άλλα μονοπρόσωπα ή συλλογικά όργανα, ή δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον ενταχθούν στο μητρώο της παραγράφου 6 του άρθρου 118.

 

2. Στο Μητρώο Πολιτών τηρείται ιστορικό όλων των κινήσεων των εξουσιοδοτημένων χρηστών και των μεταβολών που αυτές επιφέρουν στα πληροφοριακά δεδομένα της κεντρικής βάσης.

 

3. Η διαχείριση και υποστήριξη της εύρυθμης, αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/2014), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για την παροχή εξουσιοδότησης στους κατά την παράγραφο 1 χρήστες του συστήματος.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αφενός της εξουσιοδότησης των χρηστών του Μητρώο Πολιτών και αφετέρου του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτό από τους αρμόδιους υπάλληλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες που αφορούν στη μετάπτωση των δεδομένων, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, η πολιτική ασφάλειας του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, τα τεχνικά και οργανωτικά m που αφορούν στην ακεραιότητα, ασφάλεια και προστασία των τηρούμενων πληροφοριακών δεδομένων. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.