Νόμος 4052/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) στην παράγραφο 1 η λέξη Δημοσίου αντικαθίσταται από τη λέξη Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

2. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 οι περιπτώσεις α' και β' αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{α. Τμήμα (Υ9)α) Περίθαλψης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

β. Τμήμα (Υ9)β) χρηματοδότησης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

3. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) στην παράγραφο 2 στην περίπτωση α' προστίθενται υποπεριπτώσεις 5, 6 και 7 ως ακολούθως:

 

{(5) Η εποπτεία και έλεγχος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

(6) Η εφαρμογή και τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.

(7) Εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλιση της υγείας.}

 

4. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) στην παράγραφο 2 στην περίπτωση β' προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής:

 

{(5) Αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.}

 

5. Μεταφέρεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο άρθρο 52 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) στην παράγραφο 2 περίπτωση η' προστίθεται περίπτωση γ)γ' ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004.

 

γ)γ) Γενική Γραμματεία Πρόνοιας.}

 

Στο άρθρο 52 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) στην παράγραφο 2 περίπτωση θ' η φράση Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004 διαγράφεται.

 

6. Στο άρθρο 55 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) στην παράγραφο 9 περίπτωση γ' υποπερίπτωση ι)δ)ι)δ' η φράση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται με τη φράση Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

7. Προστίθεται άρθρο 30Α στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989) ως εξής:

 

{Άρθρο 30Α: Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας

 

Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους.}

 

8. Προστίθεται άρθρο 30Β στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989) ως εξής:

 

{Άρθρο 30Β: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα (Π1)α) Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής

β. Τμήμα (Π1)β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων

γ. Τμήμα (Π1)γ) Προστασίας Ηλικιωμένων.

 

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας αναφέρεται στα θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της ως εξής:

 

α. Τμήμα (Π1)α) Οικογένειας και Δημογραφικής Πολιτικής

 

(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την υιοθεσία ανηλίκων, το θεσμό της ανάδοχης οικογένειας, τις διακρατικές υιοθεσίες, το δημογραφικό πρόβλημα, την προστασία πολυτέκνων και την ανοικτή κοινωνική προστασία της μητρότητας και του κακοποιημένου ατόμου.

 

(2) Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας οικογένειας και δημογραφικής πολιτικής.

 

(3) Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογής της και την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(4) Η κατάρτιση προγραμμάτων, η εισήγηση για χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας οικογένειας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(5) Η μέριμνα για την οργάνωση και η παρακολούθηση της λειτουργίας του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων, της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών.

 

(6) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και εισηγήσεων τους για νέες σύγχρονες μορφές και μεθόδους.

 

(7) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων.

 

(8) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως και μη κρατικές Οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση.

 

(9) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας οικογένειας, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσης τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(10) Η μελέτη και διαχείριση κάθε θέματος, που απορρέει από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(11) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων.

 

(12) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς.

 

(13) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(14) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

β. Τμήμα (Π1)β) Προστασίας Παιδιών και Εφήβων

 

(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την προστασία παιδιών και εφήβων.

 

(2) Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας παιδιών και εφήβων.

 

(3) Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογής της και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(4) Η κατάρτιση προγραμμάτων, η χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας παιδιών και εφήβων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και εισηγήσεων τους για νέες σύγχρονες μορφές και μεθόδους.

 

(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων προστασίας παιδιών και εφήβων, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων.

 

(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως και μη κρατικές Οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση.

 

(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας παιδιών και εφήβων, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσης τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων

 

(10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς.

 

(11) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παρέχουν ανάλογες προς τα παραπάνω υπηρεσίες.

 

(12) Ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία Κέντρων Προστασίας Παιδιού. Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρυμάτων Προστασίας του βρέφους και της προσχολικής ηλικίας (Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς), Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδοπόλεων και Βρεφοκομείων καθώς και λοιπών συναφών δράσεων και εκδηλώσεων.

 

(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάρτισης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής, φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκδηλώσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χωροταξική κατανομή αυτών.

 

(14) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των πιο πάνω φορέων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.

 

(15) Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκδηλώσεων ιδιωτικής κοινωφελούς πρωτοβουλίας ή ιδιωτικών επιχειρήσεων

 

(16) Η συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων, για την εκτέλεση ή επέκταση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων και η εφαρμογή νέων, ως και την κάλυψη των λοιπών αναγκών της Διεύθυνσης, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιχορήγηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού Λαχείου των διαφόρων φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων αυτών.

 

(17) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσεως κοινωνικής προστασίας και φροντίδας προς τις παραπάνω κατηγορίες ατόμων και για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών, που αποφοιτούν από Κέντρα Προστασίας Παιδιού, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Προγράμματα Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών και λοιπά προγράμματα πρόνοιας για παιδιά.

 

(18) Η παρακολούθηση θεμάτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με την UNICEF.

 

(19) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(20) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Ασφάλισης της Υγείας για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

(21) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Τμήμα (Π1)γ) Προστασίας Ηλικιωμένων

 

(1) Η χάραξη πολιτικής και κατευθύνσεων για την ανοικτή και κλειστή κοινωνική προστασία ηλικιωμένων

 

(2) Η μελέτη και διαχείριση θεμάτων προστασίας ηλικιωμένων

 

(3) Ο συντονισμός της συνεργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών με σκοπό την ενιαία χάραξη πολιτικής και εφαρμογής της και η παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(4) Η κατάρτιση προγραμμάτων, η χρηματοδότηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας ηλικιωμένων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

(5) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από Υπηρεσίες και από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς και η μελέτη και επεξεργασία των προτάσεων και εισηγήσεων τους για νέες σύγχρονες μορφές και μεθόδους.

 

(6) Η εισήγηση προτάσεων για την υιοθέτηση γενικών ή ειδικών μέτρων προστασίας ηλικιωμένων, για την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων.

 

(7) Η καταγραφή και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που αναπτύσσουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως και μη κρατικές Οργανώσεις, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών στοιχείων για επίσημη χρήση.

 

(8) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες θεμάτων προστασίας ηλικιωμένων, η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος και η υποστήριξη της ενίσχυσης τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(9) Η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ερευνητικών προγραμμάτων σεμιναρίων, συζητήσεων και διαλέξεων

 

(10) Η εισήγηση και διαμόρφωση σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της ακολουθητέας πολιτικής, της θέσης της Ελλάδας για κάθε ζήτημα αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεργασία της με άλλα Κράτη - Μέλη ως και αυτής με άλλους Διεθνείς Φορείς.

 

(11) Ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της παροχής κάθε προστασίας, περίθαλψης γενικά.

 

(12) Η χωροταξική κατανομή και ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων σύστασης και οργάνωσης των επί μέρους φορέων προστασίας ηλικιωμένων και η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των οργανισμών αυτών.

 

(13) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, καθώς και η χωροταξική κατανομή αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών για την ανάπτυξη τους.

 

(14) Ο προγραμματισμός στην ανάπτυξη υποδομής, η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης έργων στον τομέα αυτό και η παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων

 

(15) Ο καθορισμός των όρων και προδιαγραφών σύστασης μονάδων κοινωνικής πρόνοιας αρμοδιότητας του τμήματος.

 

(16) Η μέριμνα για την παροχή κάθε φύσης ενίσχυσης για τους ηλικιωμένους.

 

(17) Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των φορέων προστασίας ηλικιωμένων και η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών.

 

(18) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ηλικιωμένους.

 

(19) Η υλοποίηση των προγραμμάτων ίδρυσης και ανάπτυξης μονάδων κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων καθώς και ο προσδιορισμός της διασύνδεσης τους με νοσοκομειακές μονάδες.

 

(20) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των οίκων Ευγηρίας, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

(21) Η έκδοση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, καθώς και η παρακολούθηση και εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτά. Επίσης η μέριμνα για την έκδοση γνωμοδοτήσεων περί δανειοδότησης τους, καθώς και ο καθορισμός του τιμολογίου περίθαλψης.

 

(22) Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικού δικαίου Οίκους Ευγηρίας ή ανάλογες ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και η μέριμνα για την εισαγωγή ηλικιωμένων στις κατά τα ανωτέρω συμβατικές κλίνες.

 

(23) Η πρόταση προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την αγορά, μίσθωση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμίσθωσης ακινήτων από εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος.

 

(24) Η σύναψη συμβάσεων με Ερευνητικά Κέντρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης Εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονουμένων ερευνών.

 

(25) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(26) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π2) Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης

 

1. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα (Π2)α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων

β. Τμήμα (Π2)β) Κοινωνικής Προστασίας

γ. Τμήμα (Π2)γ) Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων

δ. Τμήμα (Π2)δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

 

Συνιστάται μία θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης αναφέρεται στα θέματα, που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής:

 

α. Τμήμα (Π2)α) Προστασίας Ευπαθών Ομάδων

 

(1) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και λήψη μέτρων κοινωνικής προστασίας ατόμων ή ομάδων ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνεπεία θεομηνιών και άλλων απρόβλεπτων γεγονότων

 

(2) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Προμηθειών (Κρατική Αποθήκη Υλικού).

 

(3) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή οικονομικής ενίσχυσης των οικονομικά αδυνάτων, των κοινωνικά απροσάρμοστων (επαιτών - αλητών) και των παλιννοστούντων ομογενών και επαναπατριζόμενων Ελλήνων (εμφυλίου πολέμου) και των Ελλήνων μεταναστών, ( καθώς και αυτών που προσφεύγουν στην Ελλάδα από άλλες χώρες συνεπεία βίαιων γεγονότων ή άλλων λόγων ανάγκης) και άλλων ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

 

(4) Η μελέτη των αιτιών και των διαστάσεων της φτώχειας. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

 

(5) Η εισήγηση συγκέντρωσης εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων κατά την απογραφή του πληθυσμού.

 

(6) Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανώσεις για θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας.

 

(7) Η εκτέλεση των αποφασισθέντων μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας.

 

(8) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων παροχής κοινωνικής προστασίας στα ανωτέρω άτομα ή ομάδες ατόμων, σε συνδυασμό με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κοινωνικό Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής και Ιατρικής Αντίληψης, ως και λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(9) Η αξιολόγηση προτάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη διαπίστωση της ανάγκης λήψης γενικών ή ειδικών μέτρων για την εξασφάλιση κατάλληλης κατοικίας σε οικογένειες, οι οποίες στερούνται στέγης ή διαβιούν με δυσμενείς συνθήκες και βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να εξασφαλίσουν κατοικία με δικά τους μέσα και η κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων της στεγαστικής συνδρομής.

 

(10) Η μέριμνα για στεγαστική αποκατάσταση θεομηνιοπλήκτων οικογενειών, που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

(11) Η μέριμνα για την τακτοποίηση εκκρεμών ατομικών ή συλλογικών υποθέσεων οικογενειών, που προσέφυγαν στην Ελλάδα, συνεπεία πολεμικών γεγονότων διεθνών συνθηκών, αυτών που υπάγονται στην εποπτεία του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως και κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

(12) Η παραπομπή θεμάτων για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης Περιουσίας.

 

(13) Η χορήγηση βεβαιώσεων περί μη ανακλήσεως του οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) σε αποκατασταθέντες πρόσφυγες και κάθε είδους αλληλογραφία, που προκύπτει από την υποβολή αιτήσεων και ερωτημάτων πολιτών και Υπηρεσιών.

 

(14) Εκδίκαση προσφυγών του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α/1955) (άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997, (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

(15) Η παρακολούθηση της πορείας των εκτελούμενων έργων στέγασης.

 

(16) Η παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών της Διεύθυνσης και η διακίνηση αυτών. Η κατάρτιση συμβάσεων ειδικών χρηματοδοτήσεων και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.

 

(17) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

(18) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(19) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτή προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

β. Τμήμα (Π2)β) Κοινωνικής Προστασίας

 

(1) Η μελέτη και συμβολή στη διαμόρφωση και τον προσδιορισμό του αντικειμένου εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

 

(2) Η συμμετοχή στην εκτίμηση κοινωνικών αναγκών και στο σχεδιασμό μέτρων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην εφαρμογή των οποίων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες του κοινωνικού λειτουργού.

 

(3) Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας στους διαφόρους τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

(4) Η έγκριση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Εργασίας.

 

(5) Η συμβολή στη σύσταση νέων ή προτύπων υπηρεσιακών μονάδων.

 

(6) Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από την ελληνική και διεθνή πρακτική αναφορικά με τους τρόπους και τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την ανάπτυξη και προαγωγή της Κοινωνικής Εργασίας.

 

(7) Η μελέτη, η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των φιλανθρωπικών ή κοινωφελών φορέων ιδιωτικής πρωτοβουλίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, ως και η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών.

 

(8) Η εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας των ανωτέρω φορέων και η παροχή σε αυτούς κατευθυντηρίων οδηγιών, για την ορθολογικότερη κατανομή και χρησιμοποίηση των κοινωνικών πόρων, που διακινούν και ο καθορισμός του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης τους.

 

(9) Η σύσταση ερανικών επιτροπών και η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, ως και φιλανθρωπικών και λαχειοφόρων αγορών.

 

(10) Η κατανομή του προϊόντος του Ειδικού Κρατικού Λαχείου και η παρακολούθηση της αξιοποίησης των πιστώσεων που διατίθενται για σκοπούς Κοινωνικής Αντίληψης.

 

(11) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(12) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

γ. Τμήμα (Π2)γ) Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων

 

(1) Ο σχεδιασμός, η προώθηση και υλοποίηση, μέσω των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που αποτελούν είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είτε σωματεία ή συλλόγους, προγραμμάτων που αφορούν την υγεία και κοινωνική φροντίδα.

 

(2) Η τήρηση ειδικού μητρώου πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία ή συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως αντικείμενο κυρίως την εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς άτομα ή ομάδες πληθυσμού.

 

(3) Η τήρηση των ειδικών μητρώων για τις οργανώσεις εθελοντικού χαρακτήρα.

 

(4) Η εξέταση των σχεδίων, υπομνημάτων και των εκθέσεων προόδου που υποβάλλουν οι οργανώσεις αναφορικά με την εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν αναλάβει.

 

(5) Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλων Υπουργείων, αρχών του εξωτερικού, φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη των σκοπών του και ιδιαίτερα με το Τμήμα Αιμοδοσίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

(6) Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

(7) Ο καθορισμός προϋποθέσεων για εγγραφή οργάνωσης στο ειδικό μητρώο.

 

(8) Η μελέτη και συμβολή στη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας.

 

(9) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και παροχή κατευθύνσεων για ορθολογικότερη:

 

α) αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση εθελοντών) και

β) χρησιμοποίηση των διαχειριζόμενων από αυτούς κοινωνικών πόρων.

 

(10) Ο καθορισμός ηθικών κινήτρων - τιμητικών διακρίσεων για εθελοντικές δραστηριότητες και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αρμοδιότητα.

 

(11) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, κριτηρίων και στοιχείων για την ειδική πιστοποίηση ή άρση αυτής προνοιακών φορέων, ως και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

 

(12) Η τήρηση Εθνικού Μητρώου κάθε ιδιωτικού φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

 

(13) Η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης ως ειδικώς πιστοποιημένων προνοιακών φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

 

(14) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(15) Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

 

δ. Τμήμα (Π2)δ) Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

 

Ως αρμοδιότητα του Τμήματος ορίζεται η μελέτη, η κατάρτιση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερα Γραφεία, ως εξής:

 

α)α) Γραφείο Σχεδιασμού,

β)β) Γραφείο Υλοποίησης,

γ)γ) Γραφείο Αξιολόγησης και Ελέγχου,

δ)δ) Γραφείο Εποπτείας Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης.

 

Το Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού (7), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας (3), Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού (2) και οι θέσεις καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης (Π3) Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες

 

1. Τη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες συγκροτούν τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα (Π3)α) Οργάνωσης και λειτουργίας δομών και προγραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.

 

β. Τμήμα (Π3)β) Οργάνωσης και λειτουργίας δομών και προγραμμάτων αυξημένης φροντίδας.

 

γ. Τμήμα (Π3)γ) Προσβασιμότητας και Πληροφόρησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

 

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες αναφέρεται στα θέματα που κατανέμονται στα Τμήματα της, ως εξής:

 

α. Τμήμα (Π3)α) Οργάνωσης και λειτουργίας δομών και προγραμμάτων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.

 

(1) Η έρευνα των προβλημάτων, η διαπίστωση του μεγέθους αυτών, η μελέτη και η επεξεργασία των νέων σύγχρονων μορφών και μεθόδων κοινωνικής φροντίδας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων και η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων.

 

(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η λήψη μέτρων για βελτίωση αυτών των προγραμμάτων.

 

(4) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή πάσης φύσεως ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.

 

(5) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής πάσης φύσεως φορέων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανομή τους.

 

(7) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.

 

(8) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.

 

(9) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρμοδιότητας του Τμήματος με στόχο την ενημέρωση του και τη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών τους.

 

(10) Η σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονούμενων ερευνών.

 

(11) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτομικών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται πειραματικά και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

(12) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων οικονομικής φύσεως για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Τμήμα.

 

(13) Η τήρηση βάσεως δεδομένων των επιδοτουμένων ατόμων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(15) Η συνεργασία για θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων με φορείς Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

(16) Η μελέτη σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η εκπόνηση, έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής από ιδρύματα και άλλους φορείς, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, προγραμμάτων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την αλληλοαποδοχή και την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων.

 

(17) Η, μετά από συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα (Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λ.π.).

 

(18) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

(19) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

β. Τμήμα (Π3)β) Οργάνωσης και λειτουργίας δομών και προγραμμάτων αυξημένης φροντίδας.

 

(1) Η έρευνα των προβλημάτων, η διαπίστωση του μεγέθους αυτών, η μελέτη και η επεξεργασία των νέων σύγχρονων μορφών και μεθόδων κοινωνικής φροντίδας των ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων και η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων.

 

(2) Η συνεργασία, έγκριση και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(3) Η εποπτεία και παρακολούθηση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η λήψη μέτρων για βελτίωση αυτών των προγραμμάτων.

 

(4) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας φορέων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

(5) Η συνεργασία και παρακολούθηση του έργου και της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καθώς και ο καθορισμός της οικονομικής ενίσχυσης αυτών.

 

(6) Η έκδοση των αναγκαίων πράξεων σύστασης, κατάργησης, μεταφοράς, συγχώνευσης, μετατροπής πάσης φύσεως φορέων για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες και η χωροταξική κατανομή τους.

 

(7) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής προστασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρονίως πάσχοντες.

 

(8) Η ανάπτυξη μονάδων περίθαλψης σε ιδρύματα αρμοδιότητας του Τμήματος και καθορισμός νοσηλείου σε αυτές σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

(9) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων.

 

(10) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που υποβάλλονται από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα αρμοδιότητας του Τμήματος με στόχο την ενημέρωση του και τη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών τους.

 

(11) Η σύναψη συμβάσεων με ερευνητικά κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η μέριμνα για την παρακολούθηση των εκπονουμένων ερευνών.

 

(12) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και εποπτεία καινοτομικών προγραμμάτων, που εφαρμόζονται πειραματικά και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

(13) Η οργάνωση και παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων οικονομικής φύσεως για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Τμήμα.

 

(14) Η επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου σε φορείς αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

(15) Η συνεργασία για θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες και χρονίως πασχόντων με φορείς του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

(16) Η, μετά από συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης, ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή σε άλλα προγράμματα (Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λ.π.).

 

(17) Η υποβολή προτάσεων προς τη Διεύθυνση Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δημιουργία και εφαρμογή από αυτήν προγραμμάτων αγωγής υγείας.

 

(18) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Τμήμα (Π3)γ) Προσβασιμότητας και Πληροφόρησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

 

(1) Η μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συστήσει μονάδα για ΑμεΑ.

 

(2) Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω ατόμων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες) δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), και για τη διευκόλυνση τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χώρων υγιεινής.

 

(3) Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

 

(4) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των ατόμων ΑμεΑ, στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

 

(5) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων, ανάλογων μεθόδων και πρακτικών.

 

(6) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

 

για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα,
για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόμων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία,
για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα αυτά.

 

(7) Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

(8) Η τήρηση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο μητρώο αυτό καταχωρούνται οι δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, της προνοιακής σύνταξης, του επιδόματος ανεργίας, του επιδόματος στήριξης ειδικών κατηγοριών ανέργων, των οικογενειακών επιδομάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των επιδομάτων μητρότητας, των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και της εφάπαξ παροχής, της ισόβιας σύνταξης πολυτέκνων, των επιδομάτων ασθενείας, των επιδομάτων ατόμων με αναπηρίες, του επιδόματος ενοικίου, των οικογενειακών επιδομάτων από το Δημόσιο και των οικογενειακών επιδομάτων συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Οι Οργανισμοί α' και β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα επί μέρους στοιχεία που τηρούν για τους δικαιούχους τους σε ηλεκτρονική μορφή και αν δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή.

 

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η έκταση εφαρμογής του μητρώου ανάλογα με τους δικαιούχους και το είδος της παροχής, ο χρόνος και τα όργανα της καταγραφής, ο τρόπος και η διαδικασία που θα τηρηθεί, η ένταξη των στοιχείων σε διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι, οι όροι και οι φορείς της χρήσης του μητρώου, η διαδικασία πληρωμής των παροχών μέσω τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων, η ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή των παροχών και επιδομάτων θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η έναρξη εφαρμογής, τα επί μέρους στοιχεία που θα καταχωρούνται στο μητρώο ανά δικαιούχο και είδος παροχής, η υποχρέωση φορέων και δικαιούχων για υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, η συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να εντάσσονται στο μητρώο και άλλες παροχές που χορηγούνται από το κράτος και οι δικαιούχοι αυτών.

 

Αρμοδιότητες Τμήματος (Π4) Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας

 

(1) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του ανωτέρω προσωπικού και η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξης του.

 

(2) Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών και των νομικών προσώπων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

 

(3) Η έκδοση αποφάσεων προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και η έγκριση για την πρόσληψη υπαλλήλων στους εποπτευόμενους φορείς ως και η έγκριση, η έκδοση απόφασης μετάταξης ή απόσπασης σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο προσδιορισμός των αμοιβών του προσωπικού των κατασκηνώσεων.

 

(4) Ο χειρισμός και κάθε άλλου σχετικού με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες θέματος.

 

(5) Η παροχή οδηγιών σε μισθολογικά θέματα και θέματα εφαρμογής διατάξεων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κοινών αποφάσεων.

 

(6) Ο διορισμός διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών που εποπτεύονται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

 

(7) Η έκδοση αποφάσεων σύστασης επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

 

(8) Η διαχείριση των αρχείων του προσωπικού των φορέων κοινωνικής φροντίδας που καταργήθηκαν με το νόμο 3106/2003.}

 

9. Στη Διεύθυνση Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού.

 

Στα Τμήματα α' και β' της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

 

Στο Τμήμα γ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012).

 

10. Στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης.

 

Στο Τμήμα α': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης.

 

Στο Τμήμα β': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

Στο Τμήμα γ': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

11. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης.

 

Στο Τμήμα α': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

Στο Τμήμα β': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

Στο Τμήμα γ': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας.

 

Στο Τμήμα δ': Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.

 

12. Στο Τμήμα Προσωπικού Φορέων Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

 

13. Προστίθεται άρθρο 30Γ στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989) ως εξής:

 

{Άρθρο 30Γ: Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών

 

1. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, που υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Αποστολή του Τμήματος είναι η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και η συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία που υπογράφηκε στη Χάγη στις 29-05-1993 και κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 3765/2009 (ΦΕΚ 101/Α/2009).

 

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 3765/2009 (ΦΕΚ 101/Α/2009).

 

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών στελεχώνεται από υπηρετούντες υπαλλήλους των κλάδων:

 

α) Έναν (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού,

β) έναν (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων,

γ) έναν (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής,

δ) έναν (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων,

ε) έναν (1) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας,

στ) έναν (1) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού,

η) δύο, (2) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας και

θ) έναν (1)Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού.

 

Συνιστάται μια θέση Προϊσταμένου του Τμήματος αυτού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην οποία ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των παραπάνω κλάδων.

 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας μπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες (όπως νομικούς και κοινωνικούς επιστήμονες) και στελέχη του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από ιδιώτες με την παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) για την υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών και με τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή προβλημάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του.}

 

14. Οι οργανικές θέσεις και το πάσης φύσεως μόνιμο προσωπικό που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και στην Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μεταφέρονται αυτοδικαίως με την οργανική θέση τους, την κατηγορία, τον κλάδο, το βαθμό και την ειδικότητα που κατέχουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

15. Το μόνιμο προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το προσωπικό ΙΔΑΧ που ομοίως κατέχει προσωποπαγείς θέσεις, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

16. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών και πάσης φύσεως προσωποπαγών θέσεων και του προσωπικού που τις κατέχει, πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί ή θα μετακινηθεί στις Διευθύνσεις και Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30-06-2012. Ομοίως εφαρμόζονται και στο προσωπικό που θα τοποθετηθεί σε θέση οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μέχρι 30-06-2012.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

17. Όσοι υπάλληλοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τις θέσεις ευθύνης τους για το υπόλοιπο της θητείας τους και πάντως όχι πέραν της τετραετίας.

 

Ομοίως και όσοι αναλάβουν θέση ευθύνης μέχρι 30-06-2012. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας που έχουν υποβάλλει μέχρι 01-03-2012 αιτήσεις για κρίση σε θέση ανώτερου επιπέδου ευθύνης άλλης οργανικής μονάδας, σε περίπτωση επιλογής τους τοποθετούνται στην οργανική μονάδα που έχουν επιλεγεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

18. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με απόσπαση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι αποφάσεις με τις οποίες αποσπάστηκαν. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν με αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται εντός ενός έτους στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να μεταφέρονται μαζί με την οργανική τους θέση στις διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 

19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής και μισθολογικής του κατάστασης και εξέλιξης. Το προσωπικό που μεταφέρεται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη στελέχωση των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, μετακινείται ή τοποθετείται σε άλλες διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για τα επόμενα τρία χρόνια, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του.

 

Όλα τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και του προσωπικού που υπηρετεί στο Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και μεταφέρεται με τις παρούσες διατάξεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διενεργούνται κατά προτεραιότητα μέχρι την 30-06-2012 από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τις λοιπές αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

20. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000, των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατέχει τις θέσεις αυτές και προσφέρει υπηρεσίες στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του στις μονάδες αυτές. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων, πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό (Προσωρινό) των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας (ΚΠΜ) μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Δημοτικής Κέντρων Παιδικής Μέριμνας. μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωση τους (άρθρο 32 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993)). Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1431/1984 Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 46/Α/1984). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1998 (ΦΕΚ 84/Α/1998) και βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 492/1964 (ΦΕΚ 142/Α/1964). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών (Προσωρινός) ΚΠΣ μεταφέρονται και προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκομίας ΚΠΣ και ΚΒΣ μετά την με οποιονδήποτε τρόπο κένωση τους. Το προσωπικό αυτό διέπεται από τις διατάξεις του νομού [Ν] 1431/1984 Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 46/Α/1984). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1998 (ΦΕΚ 84/Α/1998) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΠΣ και ΚΒΣ μειώνονται κάθε φορά, που τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 42 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

21. Στο άρθρο 2 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) περίπτωση α' υποπερίπτωση 1 η φράση Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας διαγράφεται.

 

22. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών, υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ειδικότερα των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, σύμφωνα με το αντικείμενο της αρμοδιότητας τους. Όπου στην κείμενη νομοθεσία και στις κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται αρμοδιότητα Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αποζημιώσεις για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους, καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται από τις αρμόδιες οικονομικές τους υπηρεσίες.

 

Οι αναγκαίες πιστώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μεταβιβάζονται με χρηματικά εντάλματα στα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ως προς τα έτη 2016 και 2017. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και οι αποζημιώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και αμοιβές του μόνιμου, του ιατρικού και λοιπού προσωπικού των ανωτέρω φορέων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2016 και 2017 χωρίς την τήρηση των κείμενων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των ανωτέρω φορέων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) και του προεδρικού διατάγματος 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016).

 

Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και αντίστοιχες αποζημιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Από 01-07-2012 θα πραγματοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με το άρθρο 154 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/2018).

 

23. Όπου στην κείμενη νομοθεσία και σε κανονιστικές αποφάσεις αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλα τα θέματα εποπτείας και αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις διευθύνσεις και τα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

 

Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου η αρμοδιότητα της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

24. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ο ειδικός σύμβουλος και ο ειδικός συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν την 30-06-2012 μεταφέρονται αυτοδικαίως μαζί με το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι και υπηρετούν με τοποθέτηση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας.

 

25. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών τοποθετούνται μέχρι 30-06-2012 στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και από 01-07-2012 ασκούν τα καθήκοντα τους ως αποσπασμένοι στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

26. Από 01-07-2012 η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λ.π. των υπαλλήλων των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μέχρι τότε, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες, οι αποζημιώσεις κ.λ.π. των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, των Ειδικών Επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας καταβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

27. Από 01-07-2012 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγράφεται υποχρεωτικά ο Φ220, καθώς και οι πιστώσεις που αφορούν πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας των διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας και των φορέων της αρμοδιότητας τους, του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, του ειδικού συνεργάτη και ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών εξακολουθούν να γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Από 01-01-2016 και εφεξής η μισθοδοσία του προσωπικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του ΕΦ 33-220 Δαπάνες Πρόνοιας (Κατηγορίες δαπανών 0200 Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικών και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)).

 

Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Ίδρυμα Κωφών καταβάλλονται από 01-01-2015 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015).

 

28. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά και εγγραφή των πιστώσεων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

29. α) Κτήρια και εξοπλισμός κυριότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που περιήλθε σε αυτές με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 και της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003, που έχουν παραχωρηθεί για χρήση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, περιέρχονται αυτοδικαίως σε κυριότητα αυτών χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής των ακινήτων, που αποκτώνται κατά κυριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων, η οποία καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογίου.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου 3106/2003 περιήλθε στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 περιήλθε στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και δεν έχει παραχωρηθεί για χρήση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας μεταφέρεται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται οι οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέχονται στην κυριότητά του και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η αξιοποίηση (ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος κ.λ.π.) και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θέτει τους όρους της αξιοποίησης, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ακίνητη περιουσία δύναται να παραχωρείται προς χρήση σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προς υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων κοινωφελούς ή προνοιακού χαρακτήρα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσκομιζόμενα έγγραφα που συνοδεύουν τα αιτήματα στις περιπτώσεις παραχώρησης, διάθεσης, εκποίησης ή εν γένει αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

γ) Το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο περιήλθε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα. Έκθεση απογραφής που περιγράφει το ως άνω ακίνητο συντάσσεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και καταχωρίζεται ατελώς στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου. Για την υπαγωγή κτισμάτων και εγκαταστάσεων του ως άνω κτιρίου στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αρκεί η υποβολή των υπό α' και β' δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 29 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012), με το άρθρο 72 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013), με την παράγραφο 2 του άρθρου 44 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 

30. Υπάλληλοι των διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, που έχουν οριστεί υπόλογοι ή γραμματείς σε επιτροπές που δεν αφορούν τις αρμοδιότητες των διευθύνσεων ή των τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας αντικαθίστανται μέχρι 30-06-2012.

 

31. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί η μετονομασία των Υπουργείων, η επαναφορά στις Γενικές Διευθύνσεις και Τμήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δομών που έχουν προνοιακό νοσοκομειακό ή νοσηλευτικό χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

32. Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανατίθεται η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Χάρτη Πρόνοιας για την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών και για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 3 του νόμου 2646/1998.

 

33. Ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) που καταργήθηκε με την παράγραφο 1)α, του άρθρου 3 του νόμου 3895/2010 περιήλθε αυτοδικαίως, σύμφωνα με την παράγραφο 1)β του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, στην κυριότητα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του να διατεθεί, ως προς το μέρος αυτού, που δεν αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας του, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Υγείας, Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους κρατικούς φορείς μετά από σχετική αίτηση αυτών τηρουμένων των σχετικών ισχυουσών διατάξεων για την παράδοση και παραλαβή παγίων του δημόσιου τομέα.

 

34. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 24 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-07-2012.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.