Νόμος 4483/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 10 του νόμου 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Πόροι της επιχείρησης

 

1. Πόροι της επιχείρησης είναι:

 

α) το ειδικό τέλος που προβλέπεται από το άρθρο 11,

 

β) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης,

 

γ) η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης,

 

δ) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,

 

ε) το πάγιο τέλος για την κάλυψη μέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012),

 

στ) το τέλος χρήσης υπονόμου,

 

ζ) το τέλος χρήσης δικτύων αποχέτευσης -ομβρίων,

 

η) η αξία του νερού που καταναλώνεται,

 

θ) η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή,

 

ι) το τέλος αντικατάστασης υδρομετρητή,

 

ι)α) η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλάδωσης και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών,

 

ι)β) οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων,

 

ι)γ) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη μελέτη και κατασκευή έργων αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης,

 

ι)δ) τα έσοδα από την περιουσία της επιχείρησης ή το τίμημα από την εκποίησή της,

 

ι)ε) δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις.

 

2. Ο πόρος που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μελέτη, κατασκευή, ανακατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού ή την εξόφληση τοκοχρεολυσίων από δάνεια.

 

3. Αν η δραστηριότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης επεκταθεί και στο αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

 

α) η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης,

 

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών,

 

γ) η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων,

 

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα,

 

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης.

 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.

 

4. Αν η δραστηριότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης επεκταθεί και στο αντικείμενο της μελέτης, κατασκευής, συντήρησης, εκμετάλλευσης, επίβλεψης, διοίκησης και λειτουργίας των δικτύων φυσικού αερίου, της άρδευσης, της εμφιάλωσης και εμπορίας του νερού και της διαχείρισης, αξιοποίησης και εμπορίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στους πόρους της επιχείρησης περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:

 

α) το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου,

 

β) τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών,

 

γ) η αξία του καταναλισκόμενου φυσικού αερίου,

 

δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά προτεραιότητα,

 

ε) τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείμενα της επιχείρησης,

 

στ) τα έσοδα από την άρδευση,

 

ζ) τα έσοδα από την εμπορία εμφιαλωμένου νερού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για όλες τις περιπτώσεις διεύρυνσης του αντικειμένου της επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2.

 

6. Στα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο υπόκεινται όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η παράγραφος 2 του άρθρου εικοστού δεύτερου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016) διατηρείται σε ισχύ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.