Νόμος 4070/12 - Άρθρο 150

Άρθρο 150: Δικαιολογητικά αδειοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει. Για το νομικό πρόσωπο η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του. Στην ίδια αίτηση για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα υποδεικνύεται ο υπεύθυνος διευθυντής του καταλύματος και για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δηλώνεται η έννομη σχέση του αιτούντος (εμπράγματη ή ενοχική) με το ακίνητο.

 

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

γ. Άδεια δόμησης, η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία δόμησης του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2167/Β/2011) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31-05-2013 από το πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτου δυναμικότητας. Στο πιστοποιητικό μνημονεύονται όλες οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες του τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και: α) των τμημάτων που έχουν διατηρηθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του νόμου 3843/2010 και του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 και β) των τμημάτων που έχουν τακτοποιηθεί λειτουργικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και των άρθρων 1 και 2 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009).

 

ε. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο φορέα λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος μπορεί να αντικαθίσταται με βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου με τεκμηρίωση τεχνικών στοιχείων ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία και με υπεύθυνη δήλωση του ίδιου μηχανικού και του ιδιοκτήτη του τουριστικού καταλύματος ή του νομίμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Για την περίπτωση αυτή ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (ΗΜΕ) και η Ταυτότητα Κτιρίου μετά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων. Η βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ή Δημοτικής Επιχείρησης ή Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης) μπορεί να αντικαθίσταται από λογαριασμό καταβολής τελών αποχέτευσης.

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ορίζεται είτε ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα εκ των μελών της διοίκησης της επιχείρησης, σε περίπτωση νομικού προσώπου, ως υπεύθυνος για την τήρηση των απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων για το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός του κύριου τουριστικού καταλύματος.

 

ζ. Αντίγραφο εγκεκριμένης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, κάτοψης του καταλύματος, στην οποία γίνεται πρόβλεψη των προς αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών.

 

η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:

 

Κατηγορία καταλύματος

Ποσό

Κύρια τουριστικά καταλύματα

Κατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις

10,00 € / δωμάτιο

Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών)

10,00 € / δωμάτιο

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης)

5,00 € / θέση και 10,00 € / οικίσκο

Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης)

10,00 € / δωμάτιο

 

Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 3741.

 

θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα κατηγορίας Α' ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β' σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β' δεν απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

2. Για τα κύρια τουριστικά καταλύματα, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία, όπου απαιτείται.

 

β. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.

 

Η βεβαίωση αυτή αναζητείται υπηρεσιακά.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του αιτούντος για τον ορισμό διευθυντή, όπου απαιτείται, και υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται τη θέση του διευθυντή και πληροί όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκτελεί χρέη διευθυντή σε τουριστικό κατάλυμα της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

3. Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του νόμου 4002/2011, εκτός από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1, απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 

α. Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού για την έγκριση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 4002/2011, ή διοικητική πράξη έγκρισης ή δημιουργίας ή ίδρυσης οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

 

β. Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011.

 

γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία για το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας της εγκατάστασης ειδικής τουριστικής υποδομής που περιλαμβάνεται στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα κατά το μέρος που τα δικαιολογητικά αυτά δεν προβλέπονται ή δεν επικαλύπτονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.