Νόμος 2741/99

Ν2741/1999: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2741/1999: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 199/A/1999), 28-09-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο A: Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

 

Άρθρο 1: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων - Αποστολή - Αρμοδιότητες

Άρθρο 2: Διοίκηση

Άρθρο 3: Γνωμοδοτικά όργανα

Άρθρο 4: Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό

Άρθρο 5: Διεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο B: Θέματα εμπορίου

 

Άρθρο 7: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές μισθώσεις

Άρθρο 8: Κρατικές προμήθειες

Άρθρο 10: Διάφορα θέματα εμπορίου - Λοιπά θέματα

Άρθρο 11: Εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων

 

Κεφάλαιο Γ: Εκκαθάριση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΑΕ)

 

Άρθρο 12: Λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Άρθρο 13: Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών

Άρθρο 14: Διαδικασία εκκαθάρισης - Διάρκεια εκκαθάρισης

Άρθρο 15: Τύχη περιουσίας του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων μετά το πέρας της εκκαθάρισης

Άρθρο 16: Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων

Άρθρο 17: Επίσπευση διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών στις οποίες ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων είναι εκκαθαριστής

Άρθρο 19: Φορολογικά θέματα

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 21: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας

Άρθρο 22: Ρύθμιση θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-09-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.