Νόμος 2919/01 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά καταλύματα των παραγράφων 1 (Α και Β) και 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) που έχουν λάβει το ειδικό σήμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού βάσει του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτού: α) 547/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994) του Υπουργού Τουρισμού και β) 530268/1994 (ΦΕΚ 268/Β/1994) του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οφείλουν, κατά την επανυποβολή των δικαιολογητικών για τη διατήρηση του ειδικού σήματος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, να υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού:

 

α) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Β' του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 82/Α/1988). Εφόσον ληφθούν όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που ορίζονται στη μελέτη χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας 5 ετών.

 

β) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, από δύο διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου και

 

γ) Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την παράγραφο Ζ του από 20-01-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Δ/1988).

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

3. Η παράγραφος δ' της περίπτωσης Γ' του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το από 20-01-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61/Δ/1988), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα επιφάνειας μέχρι 50 στρέμματα ορίζεται σε 10,50 m με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 7,5 m δεν θα υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου.

 

δ)2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m.

 

δ)3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα άνω των 50 στρεμμάτων μπορεί να είναι μέχρι 13,50 m, χωρίς αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 10,50 m δεν θα υπερβαίνει το 50% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου και ότι οι αποστάσεις αυτών από τα όρια του γηπέδου θα είναι τουλάχιστον:

 

για κτίρια, ύψους άνω των 7,5 m και μέχρι 10,50 m σε 15 m,
για κτίρια, ύψους άνω των 10,50 m και μέχρι 13,50 m σε 20 m.

 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω:

 

Μέσα στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου δ)2 του παρόντος.
Μέσα στη ζώνη πέραν των 200 m και μέχρι τα 500 m από τον αιγιαλό η αύξηση του ύψους των κτιρίων άνω των 10,50 m και μέχρι 13,50 m επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Για την έκδοση της απόφασης αυτής συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος όπως το φυσικό τοπίο, η παρεμπόδιση ή μη της θέας, η φυσιογνωμία και ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της περιοχής, η μορφολογία του εδάφους.

 

δ)4. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις (αύξηση μεγίστου ύψους) δεν ισχύουν στις προστατευόμενες βάσει ειδικών διαταγμάτων περιοχές και οικισμούς της χώρας.

 

δ)5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ 2 m.

 

Μεγαλύτερο ύψος μπορεί να πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, για λόγους προσαρμογής προς το περιβάλλον (κλιματολογικές συνθήκες ή αρχιτεκτονικός χαρακτήρας των κτισμάτων της περιοχής).

 

Στα γήπεδα που παρουσιάζουν κλίσεις εδάφους άνω του 15% επιβάλλεται η κλιμάκωση του κτιρίου για την προσαρμογή του στη φυσική μορφή του εδάφους σύμφωνα και με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985.

 

Τα ελάχιστα ελεύθερα ύψη των χώρων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:

 

Υπνοδωμάτια: 2,40 m ή 2.50 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
Λουτρά: 2,20 m.
Χώροι Υποδοχής: 2,70 m ή 3,00 m για μονάδες Α και ΑΑ τάξης.
Μαγειρεία και λοιποί χώροι εργασίας: 2,70 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.