Νόμος 4179/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 150 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σύνδεση με αποχετευτικό δίκτυο, η βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' ως ακολούθως:

 

{η. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλων, ως ακολούθως:

 

Κατηγορία καταλύματος

Ποσό

Κύρια τουριστικά καταλύματα

Κατηγορίας 5* 10,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 4* 8,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 3* 6,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 2* 4,00 € / δωμάτιο

 

Κατηγορίας 1* 4,00 € / δωμάτιο

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις

10,00 € / δωμάτιο

Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα (ανεξαρτήτως κατηγορίας κλειδιών)

10,00 € / δωμάτιο

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (ανεξαρτήτως τάξης)

5,00 € / θέση και 10,00 € / οικίσκο

Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης)

10,00 € / δωμάτιο

 

Τα ως άνω παράβολα κατατίθενται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 3741.

 

θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα κατηγορίας Α' ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) όπου απαιτείται, για νέα έργα κατηγορίας Β' σύμφωνα με το Παράρτημα VI της υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως ισχύει. Σε περίπτωση υφιστάμενων έργων κατηγορίας Β' δεν απαιτούνται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.}

 

γ. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 150 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του νόμου 4070/2012, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το τουριστικό κατάλυμα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρθρου 150, καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται ανά κατηγορία καταλύματος στην περίπτωση η' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα στην περίπτωση των κολυμβητικών δεξαμενών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ανά οκταετία στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία, τα οποία προσκόμισε για την αδειοδότηση της κολυμβητικής δεξαμενής, καθώς και βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικών Εκπαίδευσης Μηχανικών σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3766/2009, όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.