Νόμος 2741/99 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 1Β του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Μη κύρια ξενοδοχειακό καταλύματα.

γ. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες

 

β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων

γ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.}

 

β) Μετά την παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 προστίθεται παράγραφος ΙΓ, που έχει ως ακολούθως:

 

{Γ. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 δραχμών κατ' άτομο, το οποίο, κατ' εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.}

 

2. α) Καθιερώνεται Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. που χορηγείται σε κάθε μορφής κέντρα εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήμα πιστοποιείται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων ελληνικής κουζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που ελέγχεται από το ειδικό συλλογικό όργανο της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου.

 

β) Το Ειδικό Σήμα χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ειδικού Σήματος, η διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικό όργανα ελέγχου της ποιότητας των εδεσμάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρεσιών, οι διαδικασίες ελέγχου, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης του Ειδικού Σήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα ειδικά συλλογικό όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να μετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

δ) Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού Σήματος της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της περίπτωσης γ', τις οποίες καλείται να τηρήσει η επιχείρηση, προκειμένου να διατηρήσει το Ειδικό Σήμα σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, να τίθενται προθεσμίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται πρόσθετοι έλεγχοι.

 

ε) Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού για αποζημίωση τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος.

 

3. α) Κάθε επάγγελμα, η άσκηση του οποίου πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συνιστά εκμίσθωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου προς τουριστική επιχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται τουριστικό επάγγελμα και να υπάγεται στην εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να υπάγονται στα τουριστικά επαγγέλματα και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη τουριστικών επαγγελμάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθμίζονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών επαγγελμάτων της προηγούμενης παραγράφου και την άσκηση της εποπτείας του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού σε αυτά.

 

4. Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{β. Τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε κατηγορίας και λειτουργικής μορφής, που λειτουργούν χωρίς το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Σήμα λειτουργίας, λόγω λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης του χορηγηθέντος σήματος ή λόγω του γεγονότος ότι ουδέποτε έλαβαν Ειδικό Σήμα, είναι δυνατόν να σφραγίζονται, ύστερα από απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, από όργανα αυτού με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.}

 

5. Τα τουριστικά καταλύματα που τυχόν λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, όλων των λειτουργικών μορφών των παραγράφων 1 και 2 του νόμου 2160/1993, με εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσμένες περιοχές, της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας αριθμός 538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/86) δύνανται να λάβουν κατ' εξαίρεση Ειδικό Σήμα Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τις προϋποθέσεις και διαδικασίες νομιμοποίησης των καταλυμάτων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις.

 

6. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με δυναμικότητα άνω των 15 δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων με δυναμικότητα άνω των 20 δωματίων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη με τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πληρούν λειτουργική μορφή και σύστημα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Η παραπάνω κατάταξη πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι 30-04-2003 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του προεδρικού διατάγματος 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/2002), του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και τα λοιπά δικαιολογητικά του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής από τον επιχειρηματία επισύρει ως διοικητική ποινή την οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Νέο ειδικό σήμα λειτουργίας είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή να χορηγηθεί μόνο για λειτουργική μορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος και εφόσον υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

Για όσες επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 20 δωματίων ή ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δίχωρων ή τρίχωρων διαμερισμάτων σε συγκρότημα με δυναμικότητα έως και 25 δωματίων, συμπεριλαμβανομένων και των καθιστικών (κατά την έννοια της παραγράφου 4)α του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000), δεν είναι εφικτή η κατά νόμο μετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, δύνανται κατ' εξαίρεση και μόνο αυτές οι οποίες διέθεταν ειδικό σήμα λειτουργίας μέχρι και την 28-09-1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2741/1999, να το διατηρήσουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Δημιουργία χώρου υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 m2 με ελάχιστη διάσταση 3.00 m αυξανόμενο κατά 1,5 m2 για κάθε επιπλέον δωμάτιο πέραν των 16, η δημιουργία δύο κοινόχρηστων WC, η δημιουργία χώρου φύλαξης αποσκευών και η δημιουργία λινοθήκης ιματισμού.

 

Για την κατάταξη με το σύστημα των κλειδιών, των ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων που έχουν λάβει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2741/1999 ειδικό σήμα λειτουργίας, δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000), Για τα καταλύματα αυτά, εκτός των λοιπών προβλεπόμενων στη διάταξη του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 337/2000 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), καθώς και παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάμενης κατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/1997).

 

7. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), για την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόμενων δωματίων, καταργούνται.

 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές μορφές και τάξεις των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού ανεξάρτητα από το φορέα κατάρτισης και εφαρμογής τους.

 

9. α. Χρέη προς τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή μη, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που καθίστανται και μετά αυτήν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, δύνανται να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, με την οποία μπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών αυτών με καταβολή είτε εφάπαξ είτε τμηματικό σε δόσεις. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης του οφειλέτη και μέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις του παρόντος, αποκλείεται η εφαρμογή, ως προς τη ρύθμιση της ίδιας οφειλής, των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), η τυχόν δε αρξάμενη διαδικασία ρύθμισης βάσει των άρθρων αυτών αναστέλλεται μέχρι την αποπληρωμή του χρέους κατά τις διατάξεις του παρόντος: Ο αριθμός των δόσεων, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 24 μηνιαίες, το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι απαιτούμενες εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών, οι εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων (τόκων υπερημερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθμισης αυτής, οι συνέπειές της για τον οφειλέτη, η σχετική διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού για την ως άνω ρύθμιση, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου 1, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθμιση της διάταξης αυτής και εκδίδεται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση.

 

γ. Για το διακανονισμό τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί ή υπηρέτησε στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή μη, και οφείλονται από οποιαδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, δεν οφείλονται προσαυξήσεις και παράβολα.

 

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), δεν έχουν εφαρμογή στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.