Νόμος 2160/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδικό σήμα λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος της άλλης τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική υπηρεσία, προηγούμενη έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία αποφασίζει εντός 15 ημερών για τη χορήγηση της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρείται απαράδεκτη.

 

Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

2. Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των αναφερόμενων στο άρθρο 2 του παρόντος, υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δήλωση εξέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) με όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της δηλούμενης επιχείρησης.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ορίζονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης.

 

3. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου 2 του παρόντος, με αύξοντα αριθμό τον οποίο αναγράφει σε ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Στο ίδιο σήμα αναγράφεται επίσης και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου επιχείρησης. Το ειδικό σήμα λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του σήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.

 

Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος.

 

4. Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται εντός 9 μηνών από την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και να παραλάβουν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού το ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

5. Για τη χορήγηση, του ανωτέρω σήματος απαιτούνται

 

α) Παράβολα υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής ραδιοφωνίας - τηλεόρασης και Τουρισμού για τον κλάδο συντάξεως.

 

β) Βεβαίωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστική ποσά υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από επιβολή προστίμων καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

γ) Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων από μηνιαίες εισφορές εφόσον πρόκειται για τις τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

 

ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του καταλύματος.

 

Επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και οι κατά τις κείμενες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Από την έναρξη της χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας παύει η χορήγηση αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση αδειών κτιρίου για τα τουριστικά καταλύματα.

 

Από την παρέλευση της προθεσμίας των εννέα μηνών της παραγράφου 4 παύει η ισχύς των χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο ΙΑ3.2Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

6. Στις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, καθώς και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι δέκα (10) κυρίων δωματίων, το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται για τρία (3) έτη). Πέραν των άλλων προβλεπομένων προϋποθέσεων, η ανανέωσή του εξαρτάται από την εξασφάλιση ορίου μέσης κατώτερης πληρότητας κατά την προηγούμενη τριετία, η οποία αποδεικνύεται από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία, τα όρια της κατώτερης πληρότητας ανά περιοχή ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από γνώμη της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και την παράγραφο 9 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001)

 

7. Η αλλαγή χρήσης οποιουδήποτε κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Εξαιρετικώς, τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να αποκτήσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας ακόμη και αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσμένες περιοχές.

 

Η λειτουργία τους αποδεικνύεται από τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την 31-08-1993. Για την απόκτηση του ανωτέρω σήματος λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενους τα καταλύματα αυτά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. Επιπλέον τα καταλύματα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην απόφαση [Α] 530992/1987 (ΦΕΚ 557/Β/1987), του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι αυτά να υποστούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001)

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την κατά τις διατάξεις του παρόντος απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα με προσωρινές άδειες. Η απόφαση αυτή, εκδίδεται άπαξ και τροποποιείται μόνο μία φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.