Νόμος 3766/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Λειτουργική αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κολυμβητικές δεξαμενές λειτουργούσες εντός τουριστικών καταλυμάτων των περιπτώσεων Α' και Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 που έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, χορηγείται άδεια λειτουργίας οκταετούς διάρκειας εφόσον:

 

Πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής της υπ' αριθμόν Π/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β/1973), όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β/1976) Υγειονομική Διάταξη και την υπ' αριθμό ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120/Β/2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες θα αποδεικνύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

 

β) Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εις τριπλούν, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία:

 

προέλευση νερού τροφοδοσίας,
χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής,
ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος,
φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους,
περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων,
απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης pΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου),
έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις,
μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα,
ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουσμένους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

2. α) Εξαιρούνται της υποχρεώσεως κατασκευής τουαλετών σε κολυμβητικές δεξαμενές σε καταλύματα μέχρι πενήντα (50) κλινών και εφόσον η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 m από το κτίριο.

 

(β) Παρελκόμενες της κολυμβητικής δεξαμενής εγκαταστάσεις για τα τουριστικά καταλύματα θεωρούνται και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ισόγειο του καταλύματος και ως εκ τούτου μπορούν να εξυπηρετούν τους λουσμένους της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

γ) Οι βαθμίδες και κτιστές κλίμακες για την είσοδο και έξοδο των λουσμένων επιτρέπονται σε όλες τις πλευρές, τόσο του αβαθούς, όσο και του βαθέως τμήματος της κολυμβητικής δεξαμενής. Οι επιφάνειες των βαθμίδων και των κτιστών κλιμάκων πρέπει να επιστρώνονται από μη ολισθηρό υλικό, ώστε οι κίνδυνοι ατυχημάτων των λουσμένων να περιορίζονται στο ελάχιστο.

 

δ) Επιτρέπεται η γειτνίαση της κολυμβητικής δεξαμενής με εγκαταστάσεις ή τμήματα του καταλύματος όπως μπαρ. Διάδρομος πλάτους 1,5 m απαιτείται μόνο από τα σημεία όπου προβλέπεται η πρόσβαση σε αυτή.

 

ε) Η κατασκευή αποδυτηρίων παραμένει προαιρετική,

 

στ) Υπεύθυνος Λειτουργίας είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει ως αρμοδιότητα την παροχή πρώτων βοηθειών για τους λουσμένους. Για καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο των 100 m2, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος. Δεν απαιτείται ο ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων της 530992/1987 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΦΕΚ 557/Β/1987). Υπεύθυνος λειτουργίας για όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές του παραπάνω εδαφίου δύναται να ορίζεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Στην ανωτέρω περίπτωση η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής ανακοίνωση που να ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας κατά την κολύμβηση σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη για τις κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και να προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 165 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με το άρθρο 62 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού:

 

α) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

4. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 3.

 

Σε περίπτωση ελλείψεων η άνω προθεσμία αρχίζει από τη συμπλήρωση του φακέλου.

 

5. Μέχρι την έναρξη της περιόδου λειτουργίας του καταλύματος ή μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, προκειμένου για τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, ο Διευθυντής ή ο εκμεταλλευόμενος το κατάλυμα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τυχόν αλλαγές του Υπευθύνου Ασφαλείας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για οποιαδήποτε αλλαγή προσώπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταλύματος, η οποία πρέπει να δηλώνεται εγγράφως, κατά τα άνω, εντός δέκα εργάσιμων ημερών αφ' ης επήλθε.

 

Όσες κολυμβητικές δεξαμενές δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος σφραγίζονται άμεσα και επιβάλλονται όλες οι εκ των διατάξεων προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Εφόσον κατά τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών σε κολυμβητικές δεξαμενές, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, διαπιστωθεί ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν είναι ακριβείς, ανακαλείται αμέσως η άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες στις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις και απαγορεύεται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής μέχρι συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις διατάξεις του παρόντος.

 

6. Η προβλεπόμενη στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου διαδικασία ακολουθείται και για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας. Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς μέχρι τη λήξη τους, οπότε και για την ανανέωση τους ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος.

 

7. Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει περισσότερες από μία κολυμβητικές δεξαμενές, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 υποβάλλονται μία φορά, πλην όμως καλύπτουν το σύνολο των εν λόγω δεξαμενών. Το αυτό ισχύει και για τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται μία μόνο άδεια λειτουργίας η οποία αφορά σε όλες τις υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές του τουριστικού καταλύματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.