Απόφαση 1958/12

Απόφαση 1958/2012: Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1958/2012: Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), (ΦΕΚ 21/Β/2012), 13-01-2012.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/A/2002).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

4. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε ομάδες

Άρθρο 3: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Αντιστοίχιση ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του νόμου 4014/2011 με τις ομάδες της παρούσας απόφασης

Άρθρο 6: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 7

 

Παράρτημα I: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

Παράρτημα II: Υδραυλικά έργα

Παράρτημα III: Λιμενικά έργα

Παράρτημα IV: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Παράρτημα V: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

Παράρτημα VI: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

Παράρτημα VII: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Παράρτημα VIII: Υδατοκαλλιέργειες

Παράρτημα IX: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Παράρτημα X: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παράρτημα XI: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

Παράρτημα XII: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-01-2012

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.