Νόμος 4070/12 - Άρθρο 151

Άρθρο 151: Προέγκριση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) τουριστικού καταλύματος, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα δικαιολογητικά του άρθρου 150.

 

2. Για τη χορήγηση της προέγκρισης η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 150. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται αιτιολογημένα επί του φύλλου ελέγχου μέσα σε 10 ημέρες και καλείται εγγράφως ο αιτών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις μέσα σε 30 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

 

3. Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των δικαιολογητικών η προέγκριση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση της προέγκρισης αρχή. Η διάρκεια της προέγκρισης παύει αυτοδικαίως με την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

 

4. Η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος επέχει θέση προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη [Α] ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./21220/2011 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2496/Β/2011), καθώς και στις οικείες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις κατά τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού. Η προέγκριση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας επέχει επίσης θέση προέγκρισης για την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός του ίδιου τουριστικού καταλύματος. Για τη χορήγησή της ο αιτών υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 154. Από τη χορήγηση της προέγκρισης και μέχρι την τυχόν ανάκλησή της σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 153 επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης.

 

5. Με τη χορήγηση της προέγκρισης ο φάκελος διαβιβάζεται μέσα σε 5 ημέρες το αργότερο στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.

 

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία οφείλουν μέσα σε 50 ημέρες από τη χορήγηση της προέγκρισης να έχουν προβεί σε έλεγχο ορθότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και επιτόπιο έλεγχο στο τουριστικό κατάλυμα. Με απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συστήνεται μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από δύο υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έναν υπάλληλο της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας για τον επιτόπιο έλεγχο του τουριστικού καταλύματος. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ζητά από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία να ορίσει έναν υπάλληλο ως μέλος του μικτού κλιμακίου ελέγχου. Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε 5 ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού να ορίσουν έναν υπάλληλο ως μέλος του μικτού κλιμακίου ελέγχου. Το μικτό κλιμάκιο ελέγχου οφείλει να ορίσει ημερομηνία για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο τουριστικό κατάλυμα και να τη γνωστοποιήσει στον αιτούντα.

 

7. Κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε σχέση με την τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας και από τον υγειονομικό υπάλληλο σε σχέση με τον υγειονομικό έλεγχο. Επί της έκθεσης αναγράφονται τα πορίσματα του ελέγχου, καθώς και παρατηρήσεις ή διαπιστούμενες παραβάσεις. Ο φάκελος επιστρέφεται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας μαζί με την έκθεση υγειονομικού ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.