Νόμος 3212/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Πολεοδομικές και άλλες διατάξεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για τα κτίρια που έχουν επιλεγεί από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και για όσα κτίρια απαιτείται έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

2. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας ή αρτιότητας οικοπέδων, η οικοδομησιμότητα ή η αρτιότητα βεβαιώνεται με δήλωση μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 651/1977 και του νόμου 1337/1983 πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

3. Στο άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Αν πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, το τμήμα ή το σύνολο του προς έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου αναρτάται στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία τη γνωμοδότηση, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις επί των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από τη διαβίβαση του ερωτήματος στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής το αρμόδιο για την έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου όργανο μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος να προωθήσει την έγκρισή του και χωρίς τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή και χωρίς τα στοιχεία και τις διατυπώσεις της ανάρτησης του σχεδίου.

 

5. Το αρμόδιο κατά περίπτωση Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.}

 

4. Στο άρθρο 16 του νόμου 3072/2002 (ΦΕΚ 294/Α/2002) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Οικοδομές, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και αυτές που ανεγέρθηκαν στα πλαίσια προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων από το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όπως κατασκευάσθηκαν και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.}

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) οι λέξεις των γενικών πολεοδομικών σχεδίων αντικαθίστανται με τις λέξεις που καθορίζεται με το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από [ΠΔ] 13-07-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 217/Δ/1976) αντί των λέξεων ως έχουν βάσει νομίμων τίτλων που συντάχθηκαν μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντοςτίθενται οι λέξεις όπως υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

7. α) Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 16-11-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 460/Δ/1977) και βρίσκεται σε περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομοτηνής, τροποποιείται και ορίζεται με τα στοιχεία Α', Δ', Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, α, β, γ, δ, ε, ζ, η, Α', όπως εμφαίνεται στο θεωρημένο, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το νόμο αυτόν.

 

n.3212.03.2

 

β) Το ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης της περιοχής με στοιχεία Α', Α, Β, Γ, Δ, Δ', Α', που περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με το από 09-07-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 687/Δ/1997), εξακολουθεί να ισχύει.

 

8. α) Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας που καθορίσθηκε με το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 16-11-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 460/Δ/1977) και βρίσκεται σε περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ξάνθης, τροποποιείται και ορίζεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Γ, Γ', Δ', Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Α, όπως εμφαίνεται στο θεωρημένο, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το νόμο αυτόν.

 

n.3212.03.1

 

β) Το ρυμοτομικό σχέδιο και οι όροι δόμησης της περιοχής με στοιχεία Γ', Γ', Δ', Δ, Γ, που περιλαμβάνεται στο ρυμοτομικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με το από 25-02-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 204/Δ/1997), εξακολουθεί να ισχύει.

 

9. Η Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας, που καθορίστηκε με το από 19-08-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 501/Δ/1981) και βρίσκεται στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Ευλάλου του Νομού Ξάνθης, καταργείται.

 

Το Ρυμοτομικό Σχέδιο της εν λόγω περιοχής, που εγκρίθηκε με το από 30-01-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 123/Δ/1982), εξακολουθεί να ισχύει. Για την εφαρμογή του σχεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του νόμου 2508/1997.

 

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) μετά τις λέξεις του παρόντος νόμου τίθενται οι φράσεις σε ίδιες εκτάσεις των φορέων ή των ομογενών, εφόσον η διατιθέμενη από αυτούς έκταση, υπερβαίνει το 50% της έκτασης που πολεοδομείται ή σε διατιθέμενες από τους ομογενείς εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ή δανειοδότησης για τη στεγαστική αποκατάστασή τους.

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2790/2000 εφαρμόζονται και για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης ειδικών κοινωνικών ομάδων, σε εκτάσεις που διατίθενται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ή σε εκτάσεις ιδιοκτησίας των προσώπων που υπάγονται στην κοινωνική ομάδα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Οικονομίας και Οικονομικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων στους δικαιούχους.

 

12. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) αντί των λέξεων Οι διατάξεις τίθενται οι λέξεις Οι ειδικότερες απαγορευτικές διατάξεις.

 

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2946/2001 αντί των λέξεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και των πλαισίων αυτών τίθενται από τότε που ίσχυσε ο νόμος 2946/2001 οι λέξεις οι επιβαλλόμενες αποστάσεις από τη ρυμοτομική γραμμή και το κράσπεδο του πεζοδρομίου, οι επιβαλλόμενες αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση των χώρων και την τοποθέτηση των πλαισίων αυτών.

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 2946/2001 μετά τις λέξεις εθνικών οδών τίθενται οι λέξεις και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2696/1999.

 

δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραμματέα για παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις και επιγραφές κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2696/1999, κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ή με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας σε κάθε άλλη περίπτωση.}

 

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απόφαση εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών ή των πλαισίων τους, είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης.}

 

στ) Στην παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Η παραγγελία επιτρέπεται να γίνεται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), όπως η παράγραφος προστέθηκε με την παράγραφος 6 του άρθρου 83 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002). Όπου στα εδάφια αυτά αναφέρεται η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων νοείται η εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Ανώνυμη Εταιρεία ή ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας αντίστοιχα.}

 

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001 αντί των λέξεων ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, τίθενται οι λέξεις ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου

 

η) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2946/2001 μετά τις λέξεις του άρθρου 3 τίθενται οι λέξεις ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και μετά τις λέξεις των Δήμων και Κοινοτήτων τίθενται οι λέξεις ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 

θ) Στα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2696/1999 μετά τις λέξεις και επαρχιακών οδών προστίθενται και στα δύο εδάφια οι λέξεις ή αυτοκινητοδρόμων και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου καταργούνται.

 

13. Μετά τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3188/1955 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ότι δεν προκαλούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, μπορεί να επιτρέπεται η οικοδόμηση, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορίων και περιορισμών, ή η οικοδόμηση με διαφορετικούς όρους και περιορισμούς, αν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κεραίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής το επιτρέπουν.}

 

14. α) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α)α' της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 αντί των λέξεων Στην περίπτωση α)α' τίθενται οι λέξεις Στις περιπτώσεις α)α' και γ)γ'.

 

β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τις μελέτες της περιπτώσεως γ)γ' της προηγούμενης υποπαραγράφου α' η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ελλείψει δε αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου αυτή χορηγείται από Επιτροπή τριών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του οικείου Δημάρχου ή Νομάρχη αντιστοίχως.}

 

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 προστίθεται υποπαράγραφος δ' ως εξής:

 

{δ) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου α' επιτρέπεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα αν εντάσσονται σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή της Εταιρείας Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ή επιχορηγούνται από οποιονδήποτε φορέα, και επιπλέον ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση που διατίθεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης εκτέλεσης των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εργασιών και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Η ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση επιστρέφεται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο επιτόκιο που δανειοδοτεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε προθεσμία δέκα ετών μέσω των λογαριασμών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε δόσεις και με τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ο πωλητής επιστρέφει το εναπομένον υπόλοιπο πριν τη μεταβίβαση. Επιτρέπεται στο δήμο, για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, να συνάπτει δάνεια με τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 220 του προεδρικού διατάγματος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παράγραφος 29Α του νόμου 2503/1997) νομικά πρόσωπα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες.}

 

15. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 αντί των λέξεων εκατό (100) στρέμματα τίθενται οι λέξεις πενήντα (50) στρέμματα.

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2508/1997 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης αν πρόκειται για έργα ενταγμένα σε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ή σε κοινοτική πρωτοβουλία και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου περιλαμβάνεται στους φορείς υλοποίησης, που αναφέρονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ή στο συμπλήρωμα προγραμματισμού.}

 

17. Οι οικοδομικές άδειες του άρθρου 4 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Νομός Αττικής) επιτρέπεται να αναθεωρηθούν για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν σε διάστημα 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για την αποπεράτωση των οικοδομικών εργασιών, χωρίς αλλαγή της χρήσης και αύξησης των πολεοδομικών μεγεθών και μόνο για τα κτίρια ή το τμήμα τους που θα διαπιστωθεί, από την Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι αποπερατώθηκε νόμιμα μέχρι της 06-03-2003, τουλάχιστον ο φέρων οργανισμός τους.

 

18. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 209/1998 (ΦΕΚ 169/Δ/1998) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 7 στο ίδιο άρθρο ως εξής:

 

{Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας.

 

7. Κατ' εξαίρεση οι αποστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να είναι διαφορετικές σύμφωνα με πολεοδομικές μελέτες:

 

α) επέκτασης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, εντός περιοχών ανάπτυξης παραθεριστικής (β) κατοικίας και σε περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως Βιομηχανικό Πάρκο, Βιομηχανική Επιχειρηματική Περιοχή) και

 

β) ένταξης σε σχέδιο πόλης σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923.

 

Το καθοριζόμενο μέγεθος της απόστασης τεκμηριώνεται με την πολεοδομική μελέτη, η οποία στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.}

 

19. Στο τέλος του εδαφίου α' της υποπερίπτωσης 2 της περίπτωσης IV του άρθρου 1 του από 28-07-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 539/Δ/1989) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της Ζώνης Δ είναι οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο που τίθεται σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρούμενος σε κοινή χρήση χώρος έχει πλάτος τουλάχιστον 4 m, εφάπτεται σε όλο το μήκος της μιας πλευράς του γηπέδου και προσμετράται για τον υπολογισμό της αρτιότητας και του συντελεστή δόμησής του.

 

Ο παραχωρούμενος χώρος καθορίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, το οποίο ελέγχεται και θεωρείται ως προς τη δυνατότητα λειτουργικής σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.}

 

20. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983) μετά τις λέξεις (Νομός Αττικής) προστίθενται οι λέξεις εκτός από την περιοχή της τέως επαρχίας Τροιζηνίας.

 

21. Στο άρθρο 5 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για την ανέγερση μουσείων, βιβλιοθηκών, καλλιτεχνικών εκθέσεων και θεάτρων μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.}

 

22. Στην έκταση που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ίδρυμα της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, βάσει του υπ' αριθμόν 264664/1979 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα και βρίσκεται στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

α) Χρήσεις γης: κατοικία, ξενοδοχεία και ξενώνες, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, εστιατόρια, αναψυκτήρια, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού και διοίκηση.

 

β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18,00 m.

 

δ) Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,4.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και οι διατάξεις του από [ΠΔ] 15-06-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 368/Δ/1979).

 

23. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) (προσθήκη παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) εφαρμόζονται και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως για νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

 

24. Στα νομίμως υφιστάμενα οικόπεδα του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Βούλας με τις διαστάσεις που έχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται χρήσεις γης ως εξής:

 

α) στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης γενική κατοικία του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, και τις αποθήκες του άρθρου 5 του νόμου 2965/2001,

 

β) στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου χρήση αμιγής κατοικία του άρθρου 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Οι παραπάνω χρήσεις μπορούν να τροποποιούνται με τις οικείες πολεοδομικές μελέτες.

 

25.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) αντικαθίσταται η φράση με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση με τις λέξεις με απόφαση.

 

β. Στην παράγραφο 4)α του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987), όπως ισχύει, αντικαθίσταται η φράση με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση με τις λέξεις με απόφαση.

 

26. Πολεοδομικές μελέτες, που είχαν εγκριθεί με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μόνον της απόφασης έγκρισης χωρίς τη δημοσίευση των συνοδευτικών χαρτών και ακυρώθηκαν για το λόγο αυτόν, επανέρχονται αναδρομικά σε ισχύ με απλή δημοσίευση της απόφασης έγκρισης και των διαγραμμάτων που συνόδευαν την απόφαση, με ευθύνη του Γραμματέα της αρμόδιας Περιφέρειας. Παραμένουν επίσης σε ισχύ οι τυχόν τροποποιήσεις που έγιναν πριν από την ακύρωση για τον παραπάνω λόγο.

 

27. Στην παράγραφο XIV του άρθρου 2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) προστίθεται υποπαράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων υποπαραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή Βιομηχανικό Πάρκο προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (Υπουργική Απόφαση 9573/1846/2000, (ΦΕΚ 210/Δ/2000) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.