Νόμος 2965/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ίδρυση νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής.

 

Επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις του αναφέρονται παρακάτω σε συνδυασμό με τη χρήση γης της θέσης εγκατάστασης.

 

α) Στην περιοχή Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης.

 

Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση:

 

1. Αποθηκών της παραγράφου 4 περίπτωση γ' του άρθρου 1 και με μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.500 m2 σε ανεξάρτητο κτίριο χωρίς περιορισμούς στην εγκατεστημένη ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται κυκλοφοριακή φόρτιση.

2. Αποθηκών της παραγράφου 4 περίπτωση α' του άρθρου 1 με ισχύ μέχρι 12 kW κινητήρια και 50 kW θερμική.

3. Αποθηκών της παραγράφου 4 περίπτωση δ' του άρθρου 1 μόνο για την εναποθήκευση υγραερίων ή βιομηχανικών αερίων εφόσον η εναποθηκευμένη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 1000 kg.

 

Η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης των κατηγοριών Α)γ, Β)β και C της με αριθμό [Α] 5905/Φ/15/839/12-07-1995 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 611/Β/95) επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.

 

β) Σε περιοχές Βιοτεχνικά Πάρκα - Βιομηχανικά Πάρκα - τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων χαμηλής όχλησης με κινητήρια δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 150 kW, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης και αποθηκών της παραγράφου 4 του άρθρου 1.

 

γ) Σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου μπορούν να ιδρύονται αγροτοβιομηχανικές μονάδες που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής της Περιφέρειας Αττικής με την προϋπόθεση ότι εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου υπάρχει πρόβλεψη εγκατάστασης για τέτοιες δραστηριότητες και η κινητήρια δύναμη δεν υπερβαίνει τα 80 kW κινητήρια και 50 kW θερμική ισχύ.

 

δ) Σε περιοχή (Α) του προεδρικού διατάγματος της 05-12-1979 με χρήση γεωργική γη επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών της παραγράφου 4 περιπτώσεις α' και γ' του άρθρου 1, με την προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή τις αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην περιοχή (Α) του προεδρικού διατάγματος της 05-12-1979, καθώς και σε Βιομηχανικά Πάρκα μπορεί, κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, ύστερα από γνώμη του οικείου Δημοτικού και Νομαρχιακού Συμβουλίου, να ιδρύονται ή εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισμό στην κινητήρια δύναμη.

 

στ) Σε Ζώνες Χονδρεμπορίου επιτρέπεται η ίδρυση αποθηκών με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από τις διατάξεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας αυτών, καθώς και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης αυτής.

 

Στην ίδια περιοχή είναι δυνατή η εγκατάσταση αποθηκών της παραγράφου 4 περίπτωση ε' του άρθρου 1 με την υποβολή, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, και εγκεκριμένης μελέτης από την οικεία Αρχιτεκτονική Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα αναφέρονται το ύψος και το είδος της περίφραξης, η ύπαρξη περιμετρικού πρασίνου, το επιτρεπόμενο ύψος αποθήκευσης των παλαιών υλικών, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και κρίνονται απαραίτητες για την προσαρμογή της αποθήκης στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

 

ζ) Σε περιοχή (Α) του προεδρικού διατάγματος της 05-12-1979 (ΦΕΚ 707/Δ/1979) επιτρέπεται ο καθορισμός χώρου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) που οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου και υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Οργανισμού Αθήνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004) και την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.