Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παν σχέδιον πόλεως, κώμης κ.λ.π. προ της εγκρίσεώς του, εκτίθεται μετά του σχετικού σε αυτό τοπογραφικού χάρτου στο δημαρχείο ή στο κοινοτικό κατάστημα επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιούμενου του κοινού περί τούτου υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως που τοιχοκολλείται εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβουν γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως εις τον δήμο ή την κοινότητα τις κατά τούτων τυχόν ενστάσεις των, ας ο δήμος ή η κοινότης υποχρεούται να διαβιβάσει ομού μετά της κατά την επομένη παράγραφο γνωμοδοτήσεως εις το Υπουργείο της Συγκοινωνίας.

 

2. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωμών κ.λ.π. μετά των επεξηγηματικών αυτών πινάκων και υπομνημάτων εγκρίνονται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Η γνωμοδότησις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι μόνον συμβουλευτική, του υπουργού δυναμένου εν πάση περιπτώσει, μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να απορρίπτει ή και να τροποποιεί τα υπό των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων προτεινόμενα σχέδια. Περίληψις της γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των δημοσίων έργων δημοσιεύεται πάντως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 29-11-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 348/Α/1923).

 

3. Οσάκις το υπουργείο ζητεί την γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επί της εγκρίσεως σχεδίου, δέον αυτή να εκδίδεται και κοινοποιείται εις το υπουργείον εντός προθεσμίας ορισθησομένης δια εκάστην πόλιν κ.λ.π. δια βασιλικών διαταγμάτων αναλόγως των μέσων συγκοινωνίας. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να εκπληρώνονται και οι κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 διατυπώσεις. Παρερχόμενης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου, ο υπουργός δύναται, μετά σύμφωνον γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να προβαίνει εις την έγκριση του σχεδίου, και άνευ της γνωμοδοτήσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή και της εκπληρώσεως των ειρημένων διατυπώσεων.

 

4. Αν πρόκειται να επαναληφθεί η διαδικασία που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους, το τμήμα ή το σύνολο του προς έγκριση ή τροποποίηση σχεδίου αναρτάται στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Κατάστημα και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο οφείλει να διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία τη γνωμοδότηση, τις ενστάσεις, τις παρατηρήσεις επί των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από τη διαβίβαση του ερωτήματος στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας αυτής το αρμόδιο για την έγκριση ή τροποποίηση του σχεδίου όργανο μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) να προωθήσει την έγκριση του και χωρίς τη γνώμη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή και χωρίς τα στοιχεία και τις διατυπώσεις της ανάρτησης του σχεδίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

5. Το αρμόδιο κατά περίπτωση Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος γνωμοδοτεί μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.