Νόμος 3072/02 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Περιουσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της επιτροπής εκκαθάρισης του Ιδρύματος, η κυριότητα και κάθε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα επί των ακινήτων του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, καθώς και η κινητή περιουσία του, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της επιτροπής εκκαθάρισης, η επιτροπή εκκαθάρισης υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

 

Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Δημόσιο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963 (ΦΕΚ 141/Α/1963), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ανάλογα ισχύουν σε περίπτωση εγγραφών σε κτηματικά βιβλία.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο τρόπος διοικήσεως και διαχειρίσεως των ακινήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις δωρεάν παραχώρησής τους για την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών ή, εάν δεν είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), για την εξυπηρέτηση ιδίως της αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών, οι δικαιούχοι, ο τύπος του παραχωρητηρίου τίτλου και το περιεχόμενό του, η διαδικασία και τα όργανα εκδόσεώς του, ο τύπος και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πράξεων σύστασης οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας και των οικείων κανονισμών, τα αρμόδια όργανα εκδόσεως των πράξεων και των κανονισμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή διαδικασία που αφορά τη διαχείριση ή την παραχώρηση των ακινήτων ή την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Η έκδοση και η μεταγραφή, καθώς και η εγγραφή στα κτηματικά βιβλία, των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδομένων τίτλων παραχώρησης, πράξεων και κανονισμών, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τέλος, χαρτόσημο, εισφορά ή δικαίωμα, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ομοίως απαλλάσσεται από κάθε φύσης επιβάρυνση η κατά τις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν.

 

5. Η προστασία των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των ακινήτων ασκείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω των αρμόδιων Κτηματικών Υπηρεσιών. Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων, καθώς και των ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου τα οποία διαχειριζόταν το Ίδρυμα περιέρχεται στις Περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκονται τα ακίνητα αυτά, και οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν και τις υπηρεσίες του υπό εκκαθάριση Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων. Η διαχείριση αποβλέπει στην κατά τον καλύτερο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών.

 

Μέχρι να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 μεταγραφή, η επιτροπή εκκαθάρισης μπορεί να ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και να εκδίδει κάθε αναγκαία πράξη προστασίας της νομής και της κυριότητας του Δημοσίου στο όνομά του. Το αυτό ισχύει και για την κινητή περιουσία του Ιδρύματος, μέχρι αυτή να διατεθεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης της κινητής περιουσίας του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων από την επιτροπή εκκαθάρισης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί και η παράδοση μέρους της κινητής περιουσίας του Ιδρύματος στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, στις Περιφέρειες ή η δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, με σκοπό την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών.

 

7. Οικοδομές, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και αυτές που ανεγέρθηκαν στα πλαίσια προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων από το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όπως κατασκευάσθηκαν και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.