Προεδρικό διάταγμα 209/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όρια τους σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, τα οποία κτίρια βρίσκονται σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές και εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται ως εξής:

 

α) Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, 60 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής.

 

β) Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, 45 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 m από το όριο αυτής.

 

γ) Στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί και κατασκευασθεί ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο νόμου [Ν] 2094/1992, με παράπλευρες οδούς (service roads) σε επαφή με την κύρια οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη ως άνω απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 20 m από τον άξονα της παραπλεύρου.

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν κατασκευασθεί παράπλευρες οδοί ισχύουν οι αποστάσεις των παραγράφων (1)α) και (1)β) του παρόντος άρθρου.

 

δ) Στο Τριτεύον Εθνικό και στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας, 30 m από τον άξονα της οδού.

 

ε) Στις χαρακτηρισμένες ως παράπλευρες οδούς (service roads) του Εθνικού Οδικού Δικτύου, εκτός των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, 20 m από τον άξονα της παράπλευρης οδού, εφόσον έχει κατασκευασθεί.

 

στ) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, 20 m από τον άξονα της οδού.

 

ζ) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας και σε ολόκληρο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο, 15 m από τον άξονα της οδού.

 

η) Στο Οδικό Δίκτυο των νήσων που αποτελούν διοικητικά ένα Δήμο ή μία Κοινότητα ή έχουν πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, μικρότερο των 5.000 κατοίκων, είναι δυνατόν να καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνώμη των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβουλίων της νήσου, απόσταση μικρότερη των 15 m από τον άξονα της οδού και πάντως όχι μικρότερη των 10 m, αφού συνεκτιμηθούν οι πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

 

θ) Σε περίπτωση που από την εφαρμογή των διατάξεων περί εκτός σχεδίου δόμησης προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων από τον άξονα ή το όριο της οδού, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές από τις οποίες προκύπτουν οι μεγαλύτερες αποστάσεις.

 

2. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται, τα οποία κτίρια βρίσκονται σε περιοχές μέσα στα όρια οικισμών προϋφιστάμενων του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει, ορίζεται ως εξής:

 

α) Στο Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο 30 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 m από το όριό της

 

β) Στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο 15 m από τον άξονα της οδού.

 

γ) Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας, 10 m από τον άξονα της οδού.

 

δ) Στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί και κατασκευασθεί ως αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο νόμου [Ν] 2094/1992, με παράπλευρες οδούς (service roads) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στις οριζόμενες στις παραγράφους (α), (β) και (γ) αποστάσεις από τον άξονα της κύριας οδού και 10 m από τον άξονα της παραπλεύρου.

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευρες οδοί, ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτώσεων (2)α), (2)β) και (2)γ) του παρόντος άρθρου.

 

ε) Στο Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 10 m από τον άξονα της οδού. Σε οδούς με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο και σε περίπτωση που διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων είναι δυνατόν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να ορίζεται απόσταση μικρότερη των 10 m από τον άξονα της οδού και πάντως όχι μικρότερη των 3 m από το όριο της οδού, συνεκτιμώντας τις πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα πολεοδομίας και συντήρησης της οδού και γνωμοδότηση των αρμοδίων Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών. Οι εισηγήσεις αυτές θα είναι τεκμηριωμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των πολεοδομικών μελετών.

 

στ) Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των Νήσων πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας 3 m από το όριο της οδού.

 

Είναι δυνατόν για λόγους κυκλοφορίας να ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για θέματα πολεοδομίας και συντήρησης της οδού και γνωμοδότηση των αρμοδίων Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών.

 

ζ) Στις Κύριες Δημοτικές ή Κοινοτικές οδούς 3 m από το όριο της οδού ή η απόσταση που καθορίζεται από τη διαμορφωμένη με πυκνή δόμηση σε ικανό μήκος οικοδομική γραμμή.

 

Οι Κύριες Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί χαρακτηρίζονται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού και είναι οι Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί που εξυπηρετούν την υπεραστική συγκοινωνία.

 

η) Στους παράπλευρους δρόμους (service roads) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 m από το όριο της οδού.

 

3. Το όριο της οδού είναι το όριο απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση που το όριο της απαλλοτρίωσης δεν είναι καθορισμένο, ως όριο της οδού ορίζεται το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος δεν ισχύουν:

 

α) για τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα παραδοσιακά τμήματα οικισμών και τα ιστορικά κέντρα πόλεων,

 

β) για τους αξιόλογους οικισμούς, όπως αυτοί κατηγοριοποιούνται και οριοθετούνται με απόφαση Νομάρχη, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

5. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε αποστάσεις μικρότερες από αυτές που ορίζονται παραπάνω, επιτρέπονται μόνο εργασίες για λόγους υγιεινής και χρήσης στο τμήμα τους που εμπίπτει στις ελάχιστες ως άνω αποστάσεις.

 

6. Οι αποστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για το Εθνικό οδικό δίκτυο, θα πρέπει να τηρούνται ως ελάχιστες και στις περιπτώσεις που έχουμε:

 

α) επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων,

β) πολεοδόμηση περιοχών και

γ) πολεοδόμηση κατ' επέκταση ορίων οικισμών,

 

καθώς και στις οδούς που προβλέπονται στις πολεοδομικές μελέτες των παραπάνω (α), (β) και (γ) περιπτώσεων ως παρακαμπτήριοι των Εθνικών.

 

Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου και Κέρκυρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

7. Κατ' εξαίρεση οι αποστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να είναι διαφορετικές σύμφωνα με πολεοδομικές μελέτες:

 

α) επέκτασης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, εντός περιοχών ανάπτυξης παραθεριστικής (β') κατοικίας και σε περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων (όπως ΒΙΠΑ - ΒΙΠΑ, ΒΕΠΕ) και

 

β) ένταξης σε σχέδιο πόλης σε περιοχές που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923. Το καθοριζόμενο μέγεθος της απόστασης τεκμηριώνεται με την πολεοδομική μελέτη, η οποία στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται μετά από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφος 18 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.