Νόμος 2741/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διαδικασία εκκαθάρισης - Διάρκεια εκκαθάρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων της και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της, να ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξει ισολογισμό τον οποίο δημοσιεύει ελεγμένο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και σε μια οικονομική κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Αντίγραφο του δημοσιευμένου ισολογισμού υποβάλλεται στην κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1 αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

 

Δεν απαιτείται η σύνταξη ενδιάμεσων ισολογισμών, καθώς και η υποβολή προσωρινών φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

2. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να εκποιήσει τις μετοχές και τα κινητό, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους που επιτρέπει το ενεργητικό του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

 

3. Το άρθρο 49 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμόζεται και για την εκκαθάριση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικό.

 

4. Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, μία φορά μόνο και μέχρι έξι (6) μήνες, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 

5. Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι έχει περατωθεί, παύει αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθαρίστριας και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του παρόντος όσον αφορά την τύχη της εταιρικής περιουσίας.

 

6. Παρά τη λήξη της θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσμίας, να συντάξει και να δημοσιεύσει ελεγμένο τον ισολογισμό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και παράδοσης της μεταβιβαζόμενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας.

 

7. Η εκκαθαρίστρια μπορεί να προβαίνει σε πληρωμές από τα διαθέσιμα του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων για τη σύνταξη και δημοσίευση του ισολογισμού, την εξόφληση των αμοιβών των ελεγκτών και γενικά την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.