Νόμος 2741/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των καταναλωτών στο παραπάνω Συμβούλιο, και ένας εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 45 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002).

 

3. Ως Πρόεδρος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ειδικοί επιστήμονες σε θέματα τροφίμων. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ' της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις.

 

5. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός Διευθυντή τής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή ο αναπληρωτής του και κατά περίπτωση οι διευθυντές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

6. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με πλήρη απασχόληση. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

 

Στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, που καθορίζονται με όμοια απόφαση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται για το χρόνο της θητείας τους στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

7. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκπληρώνει πλέον τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε με τη συμπεριφορά του τους σκοπούς του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 46 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002).

 

8. Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνεται για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τη διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

β) εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, τις αναγκαίες κατά την εκτέλεσή του αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του καθώς και τον ισολογισμό και απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους,

 

γ) εγκρίνει το σχεδιασμό και τα επί μέρους προγράμματα για την άσκηση του ελέγχου επί των τροφίμων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

δ) αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,

 

ε) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση, αναμόρφωση, συμπλήρωση, τροποποίηση του οργανισμού και του κανονισμού λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

στ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε έτους ετήσια έκθεση της δραστηριότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, καθώς και προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του για το επόμενο έτος,

 

ζ) καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

 

η) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις για τη λήψη νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε θέματα της αποστολής του,

 

θ) εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και προτείνει σχετικό στον Υπουργό Ανάπτυξης,

 

ι) αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

 

ι)α) ασκεί την κατά τις οικείες διατάξεις πειθαρχική δικαιοδοσία,

 

ι)β) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

 

ι)γ) Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες αυτού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε μέλη του την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, εκτός από τις αρμοδιότητες υπό στοιχεία β' και δ' έως η'.

 

ι)δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α' έως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και όσες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύονται με την έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ισχύος τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) αποφασίζει για έκτακτα και επείγοντα θέματα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,

β) υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού,

γ) καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό θέματα που προτείνουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) εκπροσωπεί τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και στις μετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και μπορεί με πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την εκπροσώπηση στο Γενικό Διευθυντή ή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

στ) ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύματος ή αποχής του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

11. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.

 

Ο Πρόεδρος με απόφασή του μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου» αποφάσεις, εντάλματα, έγγραφα, εντολές ή άλλες πράξεις αρμοδιότητάς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια και μπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου.

 

13. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστάται θέση Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται για πενταετή θητεία και για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μετά από προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η προθεσμία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

14. Για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή απαιτείται πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ιδιαίτερη ικανότητα και αξιόλογη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης λαμβανομένων υπόψη μεταπτυχιακών τίτλων και της επιστημονικής εξειδίκευσης ή εμπειρίας σε θέματα που σχετίζονται με την αποστολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Μέχρις ότου επιλεγεί ο Γενικός Διευθυντής, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

15. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται ύστερα από κρίση και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και αποτελείται από:

 

α. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

β. 1 μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρό του και

γ. δύο (2) καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο.

 

16. Η Θητεία του Γενικού Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του Γενικού Διευθυντή με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

17. Ο Γενικός Διευθυντής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β Εποπτεύει της λειτουργίας και προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

γ. Μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

δ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τη λειτουργία του.

 

18. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

19. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστάται θέση αναπληρωτή γενικού διευθυντή με θητεία που συμπίπτει με αυτή του γενικού διευθυντή και ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 16. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μετά από εισήγηση του γενικού διευθυντή αυτού, επιλεγόμενος από το μόνιμο ή με απόσπαση προσωπικό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Για την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται για την επιλογή του γενικού διευθυντή. Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής αναπληρώνει τον γενικό διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων όταν αυτός κωλύεται, ελλείπει ή είναι απών και ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού ή όσες αρμοδιότητες μεταβιβασθούν σε αυτόν από τον γενικό διευθυντή. Οι αποδοχές του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.