Νόμος 2741/99 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κρατικές προμήθειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 δραχμών, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000.000 δραχμών, διενεργείται υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό του υπερβαίνει το ποσό των 500.000.000 δραχμών. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Το κλιμάκιο συγκροτείται από έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, καθώς και το σχέδιο της οικείας συμβάσεως. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η σύμβαση δεν συνάπτεται.

 

Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε 1 μήνα από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου.

 

Αν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του χρόνου αυτού δεν επανέλθει ο φάκελος στον αρμόδιο φορέα, μπορεί να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση χωρίς την εν λόγω προϋπόθεση.

 

Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που αναφέρονται στα προεδρικά διατάγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000), 159/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000) και 220/2000 (ΦΕΚ 190/Α/2000), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους, συντέμνονται σε 30 ημέρες αντίστοιχα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Η παράλειψη εμπρόθεσμης παροχής των αναγκαίων στοιχείων ή η παροχή ανακριβών στοιχείων για την ένταξη προμήθειας στο Ενιαίο πρόγραμμα Προμηθειών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων, για τη συλλογή και την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, υπαλλήλων.}

 

3. Το άρθρο 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985),

 

2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης η για την εποπτεία του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση, αναπληρούμενος από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ένας τουλάχιστον Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό του.

 

Τα κόμματα ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτό σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του.

 

3. Η επιλογή των προμηθειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών.

 

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της. Στην Επιτροπή εισηγούνται για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι κάθε φορά από εκπροσώπους του φορέα για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

5. Στα μέλη της Επιτροπής, με εξαίρεση Υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς, χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

6. Επιτροπές που έχουν συσταθεί πριν από την έκδοση του παρόντος και έχουν επιληφθεί συγκεκριμένων προμηθειών εξακολουθούν να ασκούν το έργο τους μέχρι την ολοκλήρωσή του.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου 2286/1995 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή στη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Προμηθειών από οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ανεξάρτητα από την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις του νόμου 2286/1995), πριν από την έκδοση διακήρυξης προμήθειας οποιουδήποτε αγαθού, στοιχείων και βεβαιώσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τίθενται διασφαλίζουν τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

 

Ειδικότερα από τα παραπάνω πρέπει να προκύπτει ότι οι προδιαγραφές είναι σαφείς, ότι δεν αφορούν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Στα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται επίσης ευρωπαϊκά ή άλλο διεθνή πρότυπα, τεχνικές εγκρίσεις και κοινές τεχνικές προδιαγραφές που τυχόν υπάρχουν για το υπό προμήθεια είδος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις προμηθειών για τις οποίες απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, ιδίως όταν ο ορισμός ειδικών τεχνικών προδιαγραφών, κατά παρέκκλιση των παραπάνω αναφερόμενων προϋποθέσεων, σχετίζεται με τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος, καθώς και όταν ο αριθμός των προμηθευτών που διεθνώς μπορούν να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές που ορίζονται είναι μικρός. Τέλος με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συνέπειες της μη υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων.}

 

5. α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού προμηθειών, με γραμματεία προς εξυπηρέτησή της. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της.

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού προμηθειών συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού προμηθειών συγκροτείται από:

 

α) το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο. αναπληρούμενο από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,

β) 1 Διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α',

γ) 1 Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών αναπληρούμενο από Τμηματάρχη βαθμού Α',

δ) τρεις (3) Διευθυντές του Υπουργείου Ανάπτυξης, που υπηρετούν αντίστοιχα στις Γενικές Γραμματείες Εμπορίου, Βιομηχανίας και Έρευνας και Τεχνολογίας, αναπληρούμενους από Τμηματάρχες βαθμού Α', που υπηρετούν στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες,

ε) 1 Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του,

στ) 1 εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισμό της Βουλής,

ζ) από 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

η) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,

θ) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος,

ι) 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος

ι)α) 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου,

ι)β) από 1 εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,

ι)γ) 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

ι)δ) 1 εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς,

 

Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή συμμετέχει ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, επικουρούμενος στο έργο του από τον υπάλληλο που ασχολείται με το θέμα,

 

Παράλληλα μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά το συζητούμενο θέμα,

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο που δεν έχει σχέση με τους φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης.}

 

β) Στο άρθρο 6 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 6 η οποία έχει ως ακολούθως:

 

{6. Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών εισηγείται στον αρμόδιο για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας Υπουργό ή στον εποπτεύοντα το φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας Υπουργό τη διενέργεια δειγματοληπτικών και άλλων ελέγχων παραλαβής με συγκεκριμένο αντικείμενο ως προς την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των, αγαθών που προμηθεύτηκαν, έλεγχο αποθεμάτων ή έρευνα άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τις προμήθειες.}

 

6. α) Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/1976) προστίθεται περίπτωση ι' που έχει ως εξής:

 

{ι. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει.

 

β) Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικό, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως.

 

γ) Στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 και στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1996) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, οι λέξεις από 1η ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο αντικαθίστανται με τις λέξεις από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

 

δ) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 Κατασκευή δημοσίων έργων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Περίληψη της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.}

 

7. α) Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996) προστίθενται περιπτώσεις ι)η', ι)θ' και κ' ως εξής:

 

{ι)η) οι Πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 280/Α/1994) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν υπάγονται ή όχι στις διατάξεις του νόμου 2286/1995.

 

ι)θ) Οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της προηγούμενης περίπτωσης ι)η' της παρούσας παραγράφου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών.

 

κ) Τα μέλη των Επιτροπών που συμμετέχουν στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών:

 

β) Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε 60 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις κατά την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α', θέσεις.

 

γ) Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ι)η' περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α' της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

δ) Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του νόμου [Ν] 2429/1996}

 

8. α) Η περίπτωση ι' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εκτός αυτών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις συγκροτούμενες από τους παραπάνω οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πενταμελείς Επιτροπές του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/1966) αντί του εκπροσώπου της εποπτεύουσας δημόσιας αρχής μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του φορέα που διενεργεί την προμήθεια ή άλλου φορέα του Δημοσίου.}

 

β) Στο άρθρο 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας υπάγεται η ανάδειξη προμηθευτών σε πετρελαιοειδή για τις ανάγκες του Δημοσίου, δυναμένου να αναθέτει στους επί μέρους φορείς την εκτέλεση των προμηθειών αυτών. Η διενέργεια των διαγωνισμών αυτών θα γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.