Νόμος 2741/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, οι οποίες διακρίνονται σε κεντρικές και περιφερειακές, οι αρμοδιότητές τους, η κατανομή του προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες) καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρειες της χώρας παραρτήματα ή γραφεία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών και εντολών του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα της χρηματοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, με τον οποίο προβλέπονται τα σχετικό με την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του καθώς και την οργάνωση μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενεργούνται. Στον κανονισμό προβλέπεται οπωσδήποτε διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή κατά παραγγελία του.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόμενων διαπιστευμένων ή συνεργαζόμενων εργαστηρίων κατά ομάδα εργαστηριακών εξετάσεων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να δημιουργείται δίκτυο εξειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς βάσει των αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων. Τα εργαστήρια που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο και ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, το ταχύτερο δυνατόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων συνεργάζεται με κρατικό και επίσημα εργαστήρια, όπως αυτά έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1989/397/ΕΟΚ.

 

5. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μία (1) θέση νομικού συμβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή του προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31-12-2007, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).

 

6. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α' και β' βαθμού, καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ' αρχήν με μετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών φορέων του προηγούμενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ή την οριζόμενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων, σε θέματα αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.

 

Η πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή από λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Προκειμένου για προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υπηρετούσε στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στις 31-12-2001 με απόσπαση, η μετάταξη, ενεργούμενη μετά από αίτηση του προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Ανώνυμη Εταιρεία, από το οποίο μετατάσσονται οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 

Αποσπάσεις στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων από φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνονται μέχρι μία ακόμη τριετία.

 

Ειδικώς, οι αποσπάσεις αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας (αστυκτηνιάτρων - τεχνολόγων τροφίμων) μπορεί να ανανεώνονται για δύο τριετίες.

 

Στους αποσπασμένους υπαλλήλους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μόνο στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα ίδια κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3561/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007) και με το άρθρο 11 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

7. Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας, μπορεί να αυξάνεται για τη Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) για το συντονισμό της λειτουργίας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούνται εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002).

 

8. Στους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση και στους αποσπασμένους υπαλλήλους στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

9. Στους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που διενεργούν ελέγχους, η οριζόμενη στο άρθρο 9 του νόμου 2685/1999 ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται για μετακινήσεις σε απόσταση άνω των 10 και μέχρι 40 km.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.