Νόμος 2741/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΑΕ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α/1983), λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της αποφάσεως της επόμενης παραγράφου.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή θυγατρική επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου, κατά τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, για τον Ισολογισμό ενάρξεως και πέρατος της εκκαθάρισης.

 

Η αμοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Οργανισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.