Νόμος 2741/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιο υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων κατά τα άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη μεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων στο Δημόσιο κατά το άρθρο 15, αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας που μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, την παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων και ειδικότερα τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίηση υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεμών δικών και γενικά την παρακολούθηση και χειρισμό όλων των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως ειδικού διαδόχου του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτό στο σύνολό τους ή εν μέρει σε άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας, για τη διαχείριση θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά το χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι Ομάδες του προηγούμενου εδαφίου στελεχώνονται από υπαλλήλους της αρμόδιας για την παρακολούθηση των θεμάτων του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή/και από ιδιώτες. Η αμοιβή των μελών των Ομάδων αυτών καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 από τον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό λογαριασμό No 2341034478 Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας τέως Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος συστήθηκε με την υπ' αριθμόν 2/55555/0025/2002 (ΦΕΚ 1347/Β/2002) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιούμενη ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.